رساله معماری نهایی پروژه 09357713300
رساله معماری نهایی پروژه پایان نامه مطالعات

 

 

فهرست                                                                                                            صفحه

فصل اول  TOC \o "1-3" \h \z \u جهانگرديوصنعتتوريسم PAGEREF _Toc349925263 \h1 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300340039003900320035003200360033000000

جهانگرد PAGEREF _Toc349925264 \h3 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300340039003900320035003200360034000000

بهار PAGEREF _Toc349925265 \h22 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300340039003900320035003200360035000000

جمعكل PAGEREF _Toc349925266 \h22 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300340039003900320035003200360036000000

عواملمؤثردرتوريسمتابستاني PAGEREF _Toc349925267 \h33 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300340039003900320035003200360037000000

عواملمؤثردرتوريسمزمستاني PAGEREF _Toc349925268 \h33 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300340039003900320035003200360038000000

فصلدوم PAGEREF _Toc349925269 \h38 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300340039003900320035003200360039000000

سیرتحولوشناختهتل PAGEREF _Toc349925270 \h38 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300340039003900320035003200370030000000

سيرتحولوشناختهتل PAGEREF _Toc349925271 \h39 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300340039003900320035003200370031000000

فصلسوم PAGEREF _Toc349925272 \h59 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300340039003900320035003200370032000000

انواعهتلوبررسیضوابط PAGEREF _Toc349925273 \h59 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300340039003900320035003200370033000000

رديف PAGEREF _Toc349925274 \h69 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300340039003900320035003200370034000000

فصلچهارم PAGEREF _Toc349925275 \h82 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300340039003900320035003200370035000000

معرفیفضاهایکالبدیهتل PAGEREF _Toc349925276 \h82 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300340039003900320035003200370036000000

الف- PAGEREF _Toc349925277 \h112 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300340039003900320035003200370037000000

ب-  آسانسورهايخدمات PAGEREF _Toc349925278 \h113 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300340039003900320035003200370038000000

الف- PAGEREF _Toc349925279 \h117 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300340039003900320035003200370039000000

ب - فضايانتظاروصحنسالناجتماعات PAGEREF _Toc349925280 \h119 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300340039003900320035003200380030000000

ج- نمازخانهها PAGEREF _Toc349925281 \h119 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300340039003900320035003200380031000000

الف- استخرشنا PAGEREF _Toc349925282 \h121 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300340039003900320035003200380032000000

ب- كلوپورزشي،بدنسازي PAGEREF _Toc349925283 \h122 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300340039003900320035003200380033000000

مجاورت‌هايضروري PAGEREF _Toc349925284 \h123 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300340039003900320035003200380034000000

طراحيآشپزخانه PAGEREF _Toc349925285 \h124 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300340039003900320035003200380035000000

نكاتضروريدرطراحيآشپزخانه PAGEREF _Toc349925286 \h125 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300340039003900320035003200380036000000

فصلپنجم PAGEREF _Toc349925287 \h128 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300340039003900320035003200380037000000

بررسیومعرفیچندنمونههتل PAGEREF _Toc349925288 \h128 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300340039003900320035003200380038000000

فصلشش PAGEREF _Toc349925289 \h133 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300340039003900320035003200380039000000

استانزنجان PAGEREF _Toc349925290 \h133 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300340039003900320035003200390030000000

موقعيتجغرافيائيشهر PAGEREF _Toc349925291 \h134 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300340039003900320035003200390031000000

موقعيتنسبي PAGEREF _Toc349925292 \h134 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300340039003900320035003200390032000000

مسائلكليزمينشناسي PAGEREF _Toc349925293 \h134 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300340039003900320035003200390033000000

منابعونحوهيتأمينآبشربشهر PAGEREF _Toc349925294 \h135 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300340039003900320035003200390034000000

تغییراتکالبدی _ فضاییشهرزنجاندربسترزمان PAGEREF _Toc349925295 \h140 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300340039003900320035003200390035000000

فصلهفتم PAGEREF _Toc349925296 \h147 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300340039003900320035003200390036000000

تحلیلسایت PAGEREF _Toc349925297 \h147 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300340039003900320035003200390037000000

فصلهشتم PAGEREF _Toc349925298 \h169 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300340039003900320035003200390038000000

منابع : PAGEREF _Toc349925299 \h175 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300340039003900320035003200390039000000

 

 

 

[ ۹۲/۰۵/۱۸ ] [ 19 ] [ مطالعات رساله پروژه پایان نامه طرح معمار ]

چکیده                                                                                             6

7مقدمه                                                                                              

فصل اول

جهانگرد وجهانگردی                                                                          11

تاریخچه جهانگردی                                                                           12

انواع جهانگردی                                                                                13

عوامل اقتصادی                                                                                 18

نقش اقتصادی دردرآمدزایی جهانگردی                                                    21

 

فصل دوم

تاریخچه وشناخت هتل                                                                       26

مقدمه                                                                                            27

بناهای اقامتی                                                                                    29

معماری انواع اقامتگاه                                                                          30

اقامتگاههای کرانه پست خزری                                                              31

اقامتگاههای دوره صفوی                                                                     31

روند دگرگونی اقامتگاهها در ایران                                                          33

تعریف تاسیسات اقامتی وپذیرایی                                                           33

تاریخچه هتلداری در ایران                                                                   35

وضعیت فعلی هتلداری در ایران                                                             36

 


فصل سوم

بررسی ومعرفی چند نمونه هتل:

هتل میر عمار                                                                                   39

هتل متحرک داوینچی                                                                          48

هتل سنتی اصفهان                                                                              52

هتل ارگ اورشلیم                                                                              56

 

فصل چهارم

معرفی فضاهای کالبدی هتل ها                                                              59

انواع اتاق های موجود در هتل ها                                                           59

 سوئیت                                                                                        60         

استودیو                                                                                         60

کنکتت روم                                                                                     60

کابانا                                                                                              61

فیستارسوءیت                                                                                   61

انواع مختلف تخت ها                                                                         63

انواع سالن                                                                                       64

رستوران                                                                                         65

تریا                                                                                               67

گریل روم                                                                                       67

فضاهای لازم برای هر یک از طبقه ها                                                      72

تاکسی سرویس                                                                                73

اتاق ها                                                                                           74

آمفی تئاتر یا سالن کنفرانس                                                                  79

امکانات لازم در فضای سبز                                                                  80

سالن غذاخوری کارکنان هتل                                                                81

اتاق خواب کارکنان هتل                                                                      84

اتاق رختکن کارکنان هتل                                                                     84

مسکن کارکنان هتل                                                                           85

آشپزخانه                                                                                        85

وسایل مورد نیاز آشپزخانه                                                                    86

طراحی آشپزخانه                                                                              87

پارکینگ                                                                                         90

پیج کردن                                                                                        91

آنتن مرکزی                                                                                     96

 

فصل پنجم

معرفی سازه وتاسیسات هتل                                                                99

سیستم های مکانیکی-الکتریکی                                                           100

هتل شیراز                                                                                     101

مصالح و بارهای  وارده به ساختمان                                                      102

نوع اسکلت وسیستم های سازه ای                                                        103

اسکلت بتنی                                                                                   105

اسکلت فلزی                                                                                 106

روش های ساخت وسرعت اجرا                                                          106              آتش سوزی                                                                                   107

 

فصل ششم

معرفی معماری وبرنامه  فیزیکی آن                                 109                        

مقدار فضای لازم برای هتل تفریحی به ظرفیت 300 نفره پنج ستاره                 156

فضاهای ضروری ومورد نیاز متل                                                          158

دیاگرام ارتباطی فضاها                                                                      158

 

فصل هفتم

آنالیز سایت                                                                                       160

 

فصل هشتم

طراحی                                                                                         172

منابع  175                                                                                                 

 

[ ۹۲/۰۵/۱۸ ] [ 19 ] [ مطالعات رساله پروژه پایان نامه طرح معمار ]

مطالعات رساله طرح نهایی هتل رسال اماده هتل طرح هتل برنامه فیزیکی

عنوان                                                                                                 صفحه

مقدمه: .........................................................................................................................1

فصل اول: اهداف تحقیق..............................................................

1-1 اطلاعات مربوط به موضوع پايان نامه........................................................... 2

1-1-1 تعريف مساله يا فرضيه............................................................................ 2

1-1-1-1 تعريف واژگان.................................................................................. 2

1-1-1-2 سير و سفر......................................................................................... 2

1-1-1-3 گردشگري....................................................................................... 2

1-1-1-4 هتل.................................................................................................. 3

1-1-2  هدف از طرح مورد نظر و ضرورت انجام آن :......................................... 3

1-1-3 هدف از انتخاب موضوع:....................................................................... 3

1-1-4  ضرورت و اهميت موضوع :.................................................................. 3

1-1-5  روش های اجرایی طرح :....................................................................... 4       

فصل دوم: مبانی نظری هتل

2-1 بررسي مفاهيم و سير تحول گردشگري........................................................ 5  

2-1-2 سير و سفر ............................................................................................ 5

 2-1-3 گردشگري يا جهان گردي ................................................................... 6

2-2 تعريف ...................................................................................................... 6

2-2-1 ضوابط تعريف گردشگري .................................................................... 6

2-2-2  گردشگر يا جهانگرد (توريست)............................................................ 7

2-2-3  ضرورت گردشگري ............................................................................ 7

2-2-4  اهداف گردشگري................................................................................ 8

2-2-5 جهان گردي و اقتصاد............................................................................. 9

2-3 كاروانسرا در ايران...................................................................................... 9

2-4 سير و تحول در اروپا................................................................................. 10

 2-5 گراند هتل............................................................................................... 11

2-6 هتل هاي امروزي:..................................................................................... 11

 2-7 عوامل موثر در طراحي هتل ها.................................................................. 12

2-8  انواع فضا هاي اقامتي- توريستي در جهان................................................... 13

2-8-1 متل:.................................................................................................... 13

2-8-2 هتل:.................................................................................................... 14

2-8-3 هتل آپارتمان:....................................................................................... 14

2-8-4 هتل پانسيون:........................................................................................ 14

2-8-5 رسورت هتل:....................................................................................... 15

2-9  ارزشيابی انواع هتلها.................................................................................. 15

2-10 ارزیابی امتیازات:.................................................................................... 16

فصل سوم:ضوابط اصول طراحی هتل............................................

3-1 معرفی فضاهای مورد نیاز در يک هتل ........................................................ 20

3-2 معرفی و نحوه توزیع فضاهای هتل .............................................................. 20

3-3 صرفه جویی در مخارج سرویس هتل .......................................................... 20

3-4 انعطاف پذیری هتل.................................................................................. 20

3-5 ویژگی های ذاتی ..................................................................................... 21

3-6  درجه بندي هتل هاي چند ستاره................................................................ 21

3-7 فضاهای تشكيل دهنده یک هتل چهار ستاره ( بین المللی ) ........................... 22

3-7-1 بخش اقامتي......................................................................................... 22

3-7-2 بخش خدماتي...................................................................................... 23

3-8 فضاهای خوابگاهی هتل ............................................................................ 23

3-8-1 انواع اتاق میهمان GUEST ROOM ................................................ 24

3-8-2 ترکیب اتاقهای خواب در هتلهای مختلف :.............................................. 25

3-8-3 سرویس های بهداشتی اتاقهای خواب .................................................... 27

3-8-4 ابعاد و اندازه اتاقهای خواب .................................................................. 27

3-9 سوييت "Suite" .................................................................................... 30

3-10 فضای خانه داری طبقات اتاقهای میهمانان ................................................ 33

3-11  دکوراسیون و تجهیزات داخلی اتاقها ....................................................... 33

3-12 بالكن و تراس ....................................................................................... 35

3-13 فضاهای عمومی..................................................................................... 35

3-13-1 ورودیهای هتل .................................................................................. 36

3-13-2 لابی Lobby  .................................................................................. 37

3-13 -3 سیر کولاسیون ( Circulation ) .................................................... 39

3-13-3-1 سیر کولاسیون خارجی ....................................................................

3-13-3-2  سیر کولاسیون داخلی ................................................................... 40

3-13-4 راهرو ............................................................................................... 41

3-13-5 راه پله ............................................................................................... 41

3-13-6 آسانسورها (Elevators).................................................................. 42

3-13-6-1 آسانسورهای میهمان یا عمومی (Guest Elevators).................. 42

3-13-6-2 آسانسورهای خدمات (Service Elevators  ) .......................... 43

3-13-7 رستوران  kj "restaurant" ........................................................... 43

3-13-8 سالنهای برگزاری کنفرانس ها و مراسم ............................................... 45

3-13-9 قابلیت تقسیم بندی سالن جشن :.......................................................... 48

3-13-10 تسهیلات تفریحی – ورزشی :........................................................... 49

3-13-11 -1 استخر شنا :................................................................................ 49

3-13-11-2 کلوپ بدنسازی – ورزشی "Health Club" :............................ 49

3-13-12 پار کينگ : .................................................................................... 50

3-14 فضاهای اداری :...................................................................................... 51

3-14-1 پیشخوان و دفتر لابی : ........................................................................ 52

3-14-2 حسابداری :....................................................................................... 53

3-14-3 مدیریت اجرایی ( Executive):....................................................... 54

3-14-4  فروش و تدارکات :........................................................................... 55

3-15 فضاهای خدمات پشتیبانی : ..................................................................... 56

3-15-1 فضای بارانداز دریافت مواد اولیه ، زباله و انبار عمومی :......................... 58

3-15-2 آشپزخانه و فضاهای خدماتی وابسته به آن :.......................................... 59

3-15-3 بار انداز دریافت مواد اولیه .................................................................. 60

3-15-3-1 انبار :............................................................................................ 60

3-15-3-2فضاهای آماده سازی غذا :............................................................... 60

3-16-1 امور بهداشتی :................................................................................... 61

3-16-2 سرو:................................................................................................. 61

3-16-3 سایر :................................................................................................ 61

3-17 فضاهای انبارهای آذوقه و نوشیدنی :......................................................... 61

3-18  فضاهای مخصوص کارکنان :................................................................. 62

3-19 رختشوی خانه و خانه داری ..................................................................... 64

3-20 فضاهای تاسیسات مکانیکی و بخش مهندسی ........................................... 65

فصل چهارم: مصادیق و نمونه های هتل..........................................

4-1 هتل بین المللی چهار ستاره خرم آباد ........................................................... 66

4-1-1  ایده بر گرفته از مصداق : ..................................................................... 67

4-2 HOTEL  IMPERIAL...................................................................... 69

4-3  هتل آپارتمان Pyramid ( هرم ) ............................................................. 73

4-3-1 طرح ویلیام مورگان.............................................................................. 73

فصل پنجم: مطالعات بستر طرح ( اقلیم)............................................

5-1 مطالعات محيطي در مقياس كشوري.................................................................75

5-1-1 شهرستان ساوجبلاغ.............................................................................

5-2 شرایط اقلیمی و موقعیت جغرافیایی ............................................................ 77

5-2-1 درجه حرارت...................................................................................... 78

5-2-2 باد...................................................................................................... 78

5-2-3 بارندگي ............................................................................................. 79

5-2-4 رطوبت نسبي........................................................................................ 79

5-2-5 جنس خاك ......................................................................................... 79

5-3 جغرافياي انساني ...................................................................................... 80

5-3-1  ساختار کلی شهر ................................................................................ 80

5-3-2 مراحل رشد و توسعه شهر..................................................................... 81

5-3-3 تاريخ.................................................................................................. 82

5-4 موقعیت و ارتباطات.................................................................................. 83           

5-5 بزرگترین شهرک سینمایی خاورمیانه ؛ هاليوود ايراني در هشتگرد................. 83                                             

فصل ششم : تأسيسات.....................................................................

6-1 تأسيسات و تجهيزات مكانيكي .................................................................. 87

6-1-1 تجهيزات توليد سرما و گرما.................................................................. 87

6-1-2 هوا رسان............................................................................................. 87

6-1-3 فن كويل زميني.................................................................................... 87

6-1-4 فن كويل سقفي.................................................................................... 87

6-1-7  فن كويل كانالي  ................................................................................ 88

منابع و مأخذ........................................................................................................100

 

 

فهرست جداول

       شماره جدول                                                               شماره صفحه

1-   ارزشابي انواع هتل ها.......................................................................................16

2-   كيفيت انواع هتل ها............................................................................................18

3-   كيفيت خدمات هتل ها.......................................................................................19

4-   خصوصيات مهمانان هتل....................................................................................24

5-   انواع اتاق مهمان.................................................................................................25

6-   تركيب انواع اتاق هاي خواببراي هتل هاي مختلف...............................................26

7-   ابعاد اتاق خواب براي هتل هاي مختلف................................................................28

8-   عناصر لازم براي طرح كامل اتاق خواب..............................................................34

9-   انواع هتل............................................................................................................35

10-حداقل ابعاد راهها...............................................................................................40

11-گنجايش رستوران و پيشخوان در هتل ها با ظرفيت هاي مختلف.........................45

12-خصوصيات فضاهاي مخصوص برگزاري مراسم................................................46

13-تعداد جايگاه توقف مورد نياز براي انواع هتل ها به ازاي تعداد اتاق....................50

14-فضاهاي انبارهاي آذوقهو نوشيدني.....................................................................62

15-فضاهاي لازم بر اساس هر اتاق خواب مهمان......................................................63

 

فهرست دياگرام ها

شماره دياگرام                                                                           شماره صفحه

1-   دياگرام ارتباطات فضاهاي هتل.......................................................................38

2-   دياگرام ارتباطات و نحوه قرار گيري قسمت هاي مختلف...............................47

3-   دياگرام نحوه قرار گيري اجزاء بخش پذير....................................................53

4-   دياگرام نحوه ارتباط بخش مالي و حسابداري...............................................54

5-    دياگرام نحوه ارتباطات بخش فروش و تداركات.........................................56

6-   دياگرام نحوه قرارگيري بخش هاي خدماتي................................................57

7-   دياگرام مجاورت باراندازو دريافت..............................................................58

8-   دياگرام كلي ارتباط فضاهاي بخش خدمات موادغذايي و نوشيدني....................59

9-   دياگرام ارتباطات قسمت كاركنان................................................................63

10-دياگرام ترتيب مجاورت قسمترختشوي خانه و خانه داري.............................64

11-دياگرام مجاورت فضاهاي مهندسي.............................................................65

 

 

 

 

 

فهرست تصاوير

شماره تصاوير                                                                            شماره صفحه

1- انواع هتل...........................................................................................................15

2- انواع اتاق خواب................................................................................................29

3- سوئيت ها...........................................................................................................30

4- انواع سوئت ها...................................................................................................32

5- هتل چهار ستاره خرم آباد....................................................................................66

6- هتل چهار ستاره خرم آباد.....................................................................................68

7- هتل ايمپريال......................................................................................................71

8- سرسراي هتل ايمپريال........................................................................................72

9- هتل آپارتمان....................................................................................................73

10- پلان هتل آپارتمان...........................................................................................74

11- نقشه تهران........................................................................................................75

12- راههاي ارتباطي هشتگرد....................................................................................76

13- شرايط اقليمي و موقعيت جغرافيايي......................................................................77

14- درجه حرارت...................................................................................................78

15- ساختار كلي شهر..............................................................................................80

16- تصوير مترو تهران – هشتگرد.............................................................................83

17- شهرك سينمايي.................................................................................................83

18- نقشه شهر جديد هشتگرد.....................................................................................85

19-نقشه دسترسي هاي سايت هتل..............................................................................86

 

[ ۹۲/۰۵/۱۸ ] [ 19 ] [ مطالعات رساله پروژه پایان نامه طرح معمار ]

فهرست

فصل اول     ...................................................................................................................................      1

   بخش اول: تاریخچۀ اقامتگاه ها و مکان های تفریحی در جهان     ...........................................................................   2

   بخش دوم: تاریخچۀ اقامتگاه ها و مکان های تفریحی در ایران   ............................................................................   5

   بخش سوم :  اصول زیبایی شناسی در هندسۀ کار :      ..........................................................................................   10

   بخش چهارم :  نگاهي‌ به‌ جغرافيايي‌ طبيعي‌ استان‌ همدان:          .........................................................................    12

   بخش پنجم : طراحی شهری در مجموعه های اقامتی تفریحی:          ..................................................................    27

   بخش ششم :  نور پردازی در مجموعه های اقامتی      .........................................................................................    32

   بخش هفتم : سازۀ اماکن اقامتی تفریحی :     ...........................................................................................................  34

   بخش هشتم : تاسیسات وانرژی:      .....................................................................................................................    39

   بخش نهم : بررسی مشابه های خارجی در مجموعه های اقامتی تفریحی :    ........................................................    40 

    بخش  دهم: روابط فونکسویل در هتل ها :    ........................................................................................................   56

    بخش یازدهم : تخصیص فضاها :  ........................................................................................................................   57

    بخش دوازدهم :  استاندارد فضاها :      ................................................................................................................   58

    بخش سیزدهم:  عمودی سازی یا افقی سازی :......................................................................................................... 80

فصل دوم        .....................................................................................................................................................      83

    بخش اول: استفاده ازتکنولوژی با توجه به طراحی اقلیمی:      .............................................................................   84

    بخش دوم : بام سبز :       ......................................................................................................................................  85

فصل سوم      .....................................................................................................................................................      89

    بخش اول: انتخاب سایت باتوجه به طراحی و برنامه ریزی شهری :......................................................................   90

    بخش دوم : سامانۀ سازه ای ( سازۀ مجموعۀ اقامتی تفریحی اکباتان) :....................................................................  94

 

[ ۹۲/۰۵/۱۸ ] [ 19 ] [ مطالعات رساله پروژه پایان نامه طرح معمار ]

هتل سه ستاره استان گیلان  ( رشت)

 

فهرست مطالب

 

چکیده______________________________

ا

پیشگفتار____________________

ب

موضوع تحقیق____________________.

ب

اهداف تحقیق____________________

ب

اهمیت تحقیق____________________

ت

محدوده تحقیق____________________

ث

روش تحقیق____________________

ج

 

فصل اول:جهانگردی وگردشگری

 

1

1-1- بررسی توریسم وگردشگری____________________.

3

1-2-سازمان جهانی جهانگردی(WTO)____________________

3

1-3-بررسی  وضعیت گردشگری در ایران____________________.

4

1-4-آثار اقتصادی صنعت گردشگری( توریسم)__________.

5

1-4-1-تاثیر در آمد ملی____________________.

5

1-4-2-انتقال ثروت و درآمد از مناطق اعزام کننده گردشگر به مناطق هدف__________.

6

1-4-3-پیدایش بازارهای تبعیضی____________________

6

1-4-4-آثار توزیعی درآمد حاصل از جهانگردی در بین عوامل__________

6

1-4-5-تغییر الگوی مصرف ناحیه میزبان____________________.

7

1-4-6-فشاربر سطح قیمت های داخلی____________________.

7

1-4-7-افزایش ارزش پول داخلی____________________.

8

1-5-توریسم وتوسعه پایدار____________________.

8

1-5-1-ملاحضات زیست محیطی در توسعه پایدارگردشگری__________

9

فهرست منابع____________________.

11

 

فصل دوم: شناسایی محیط طرح

 

12                     

2-1-استان گیلان____________________

13

2-1-1-موقیعت جغرافیایی استان گیلان__________.

13

2-1-2- موقیعت جغرافیایی شهرستان رشت____________________.

14

2-1-3-موقیعت جغرافیایی شهر رشت____________________

16

2-2-آب وهوای استان گیلان و شهر رشت____________________

17

2-2-1- درجه حرارت____________________.

17

2-2-2-رطوبت)____________________

17

2-2-3-جریان باد____________________.

18

2-2-4-جهت وسرعت باد در شهر رشت____________________

18

2-2-5-میزان بارندگی____________________

19

2-2-6-نزولات جوی در فصل تابستان وزمستان____________________

20

2-2-7-تابش آفتاب____________________.

20

2-2-8-عوامل اقلیمی وتاثیر آن در معماری____________________.

21

فهرست مطالب

 

2-2-9-کلیات____________________

21

2-2-10-عوامل اقلیمی____________________

21

2-2-11-عوامل اجتماعی وفرهنگی ____________________

21

2-2-12-نحوه تاثیر عوامل اقلیمی در تعیین جهت یک ساختمان ____________________.

22

2-3- ویژگی های معماری بومی مناطق معتدل و مرطوب ..__________

23

2-3-1-فرم ساختمان ها در رابطه با اقلیم معتدل__________

23

2-3-2- تابش آفتاب و حرارت دما__________

24

2-3-3-تاثیر سایه بانها__________

24

2-3-4-باد____________________

25

2-3-5-عملکرد تهویه ونیاز به آن در ساختمان ____________________

25

2-4-موقعیت پنجره وتاثیر آن در وضعیت تهویه طبیعی__________.

25

2-5-تاثیر محوطه ساختمان در کنترل جهت وسرعت باد____________________

27

2-5-1-سرعت جریان هوای داخلی____________________.

27

2-5-2-تهویه مورد نیاز در اقلیم معتدل ومرطوب ____________________.

27

2-5-3-بارندگی ورطوبت ____________________.

29

2-5-4-راههای نفوذ رطوبت به ساختمان

 

2-5-5 نفوذ آب باران

2-5-6 تعرق

2-5-7 عوامل موثر در تعرق

2-5-8 طبقه بندی دیوار ها

2-5-9 دیوار های سنگین نفوذ پذیر

2-5-10 دیوارهای توخالی با مصالح بنایی

 

30

فهرست منابع____________________.

31

 

فصل سوم: ضوابط واستانداردهای طراحی

 

32

3-1-هتل، تعریف وانواع آن____________________

33

3-1-1-تعریف هتل____________________

33

3-1-2-درجه بندی هتل ها____________________

33

3-1-3-سازمان هتل____________________

34

3-1-3-1-تقسیمات جلوی هتل Front Office)) __________

34

3-1-3-2-تقسیمات پشت هتل (Catring) ____________________.

35

3-2-شناخت بخش های هتل، استانداردها و Layouts__________.

38

3-2-1-ضوابط ساختمانی هتل های کشور____________________.

38

3-2-2-برنامه تخصیص بنا____________________.

45

3-2-3-بخش خصوصی(طبقه اتاق های خواب وسوئیت ها) __________

45

3-2-3-1-بخش اتاق های خواب____________________

45

3-2-3-2-پلان طبقه____________________.

46

3-2-3-3-پلان طبقات____________________

47

3-2-3-4-طرح اتاق های خواب____________________.

51

3-2-3-5-سوئیت ها وانواع آن____________________.

56

3-2-3-6-پلان سوئیت ها____________________.

57

3-2-4-بخش عمومی____________________.

58

3-2-4-1-چیدمان فضاهای عمومی____________________.

58

3-2-4-2-دربهای ورودی ودسترسی از خارج به هتل__________.

58

فهرست مطالب

 

3-2-4-3-دربها وسرسرای ورودی____________________

58

3-2-4-4-لابی____________________.

58

3-2-4-5-اهداف برنامه ریزی لابی____________________.

59

3-2-4-6-فضای عرضه غذا ونوشیدنی____________________

61

3-2-4-7-فضاهای برگزاری مراسم وفعالیت ها(Function spase) __________.

63

3-2-5-بخش نیمه عمومی(دفاتر اداری)____________________

63

3-2-5-1-پیشخوان ودفترلابی____________________.

65

3-2-5-2-دفترحسابداری____________________

66

3-2-5-3-دفترمدیر اجرایی( Executive) ____________________

67

3-2-6-بخش خدماتی-پشتیبانی(فضای دور ازدید) __________

67

3-2-6-1-فضاهای آماده سازی غذا وانبارآذوقه__________.

68

3-2-6-2-طراحی فضاهای آذوقه ونوشیدنی____________________.

69

3-2-6-3-فضای بارانداز،زباله وانبارعمومی____________________

70

3-2-6-4-نواحی وفضاهای مربوط به کارکنان____________________

72

3-2-6-5-مهندسی وتاسیسات مکانیکی____________________

73

3-2-6-6-پارکینگ____________________

74

3-2-7-دیاگرم های ارتباط بخش هاوجزءفضاهای هتل__________.

75

3-2-8-برنامه فیزیکی ولیست فضاهای هتل____________________.

77

فهرست منابع____________________.

79

 

فصل چهارم: بررسی نمونه ها

 

80

4-1-بررسی نمونه های داخلی____________________.

81

4-1-1-هتل بین المللی تبریز____________________.

81

4-1-2-هتل شایگان کیش____________________

83

4-1-3-هتل لاله تهران____________________

88

4-2-بررسی نمونه های خارجی____________________.

90

4-2-1- هتل های پارک سیدنی____________________

90

4-2-2-هتلHyatt Regwncy Atlantaآتلانتا__________.

92

فهرست منابع____________________.

94

 

فصل پنجم:مبانی نظری طرح و طراحی

 

95

5-1-مبانی نظری طرح____________________.

96

5-1-1-مقدمه،جستاری در مفهوم یابی____________________

96

5-1-2-روند شکل گیری ایده اصلی( کانسپت طراحی)__________

98

5-2-طراحی____________________.

100

5-2-1-طراحی فضاهای داخلی____________________.

100

5-2-1-1-فضاهای عمومی____________________.

101

5-2-1-2- فضاهای خارجی____________________

102

فهرست مطالب

 

5-3-1- تاسیسات ساختمان____________________.

102

5-3-2- سیستم حرارت مرکزی____________________

103

5-3-3-حرارت مرکزی تشعشعی____________________

104

5-1-4- حرارت مرکزی با بخار____________________

104

5-3-5- سیستم پیشنهادی____________________

105

5-3-6-تهویه مطبوع____________________.

105

5-4- کنترل وبرنامه ریزی سیستم ها____________________.

106

5-4-1- کنترل وبرنامه ریزی سیستم گرمایی____________________

106

5-4-2- کنترل وبرنامه ریزی سیستم سرمایی____________________

109

5-4-3- کنترل وبرنامه ریزی سیستم تهویه وتعویض هوا__________

111

5-5- روشنایی____________________

111

5-5-1- سیستم ها وتجهیزات روشنایی____________________

112

5-5-3-سیستم های کاهش میزان روشنایی____________________

112

5-6- سازه

بتن پیش تنیده پس کشیده شده ____________________

113

5-6-1- محاسن سازه بتنی ____________________

113

5-6-2- سقف های پیش تنیده____________________.

113

5-6-3- محاسن سقف های پیش تنیده____________________

113

5-6-4- اجزاء تشکیل دهنده سقف تیرچه بلوک__________

114

5-7- پیوست ها____________________

115

 

 

5-7-2-نقشه های معماری هتل____________________

116

فهرست منابع____________________.

129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست تصاویر

 

تصویر2-1 – نقشه تقسیم بندی آب وهوای استان گیلان __________.

20

تصویر2-2- نقشه هوایی سایت ____________________.

27

تصویر2-3- نقشه  بررسی همسایگی های سایت __________.

28

تصویر2-4- نقشه بررسی دسترسی های سایت ____________________.

29

تصویر2-5- تصاویر از ضلع شمال سایت ____________________.

30

تصویر2-6- تصاویر از ضلع جنوب سایت ____________________.

30

تصویر3-1- نمونه پلان طبقات هتل ____________________.

48

تصویر3-2-  نمونه پلان طبقات هتل ____________________

48

تصویر3-3-  نمونه پلان طبقات هتل ____________________

49

تصویر3-4- نمونه پلان طبقات هتل ____________________.

49

تصویر3-5- فرم پلان ها برای چیدن اتاق ها ____________________

50

تصویر3-6- تجزیه وتحلیل طبقات اتاق های خواب __________.

53

تصویر3-7- نمونه پلان اتاق های خواب ____________________.

54

تصویر3-8- پلان های انواع اتاق های میهمان وتجهیزات مربوط آن __________

54

تصویر3-9- نمونه پلان اتاق های خواب ____________________.

55

تصویر3-10- پلان انواع سوئیت ____________________.

57

تصویر3-11- پلان بخش اداری یک هتل بزرگ __________

64

تصویر3-12-دیاگرام روابط کلی فضایی در هتل ها(دفتر تحقیقات ومعیارهای فنی،1375)

75

تصویر3-13-دیاگرام روابط بخش خدماتی وپذیرایی هتل(دفتر تحقیقات ومعیارهای فنی،1375) .

75

تصویر3-14-دیاگرام روابط فضایی بخش خدماتی واداری درهتل(دفتر تحقیقات ومعیارهای فنی،1375).

76

تصویر3-15-دیاگرام روابط فضایی بخش اداری هتل(مهندسین مشاور پتکین،1378) __________

76

تصویر4-1 نمای جنوبی هتل تبریز ____________________

81

تصویر4-2 لابی هتل ____________________

82

تصویر4-3 کافی شاپ ____________________

82

تصویر4-4 اتاق های خواب دوبل دوبله ____________________.

83

تصویر4-5-کافی شاپ هتل تبریز ____________________.

83

تصویر4-6-رستوران هتل ____________________

83

تصویر4-7- نمای اصلی هتل شایگان کیش ____________________.

84

تصویر4-8- لابی هتل ____________________.

84

تصویر4-9-کریدور طبقه اول ____________________.

85

تصویر4-10-شاه نشین لابی ____________________

85

تصویر4-11- سرویس بهداشتی داخل اتاق ____________________.

86

تصویر4-12- اتاق خواب ____________________.

86

تصویر4-13- رستوران شانی ____________________.

87

تصویر4-14-نمای اصلی هتل لاله تهران ____________________

88

تصویر4-15-ورودی هتل لاله ____________________.

89

تصویر4-16-لابی هتل لاله ____________________.

89

تصویر4-17-نمایی از هتل ____________________

90

فهرست تصاویر

 

تصویر4-18-قسمت های داخلی هتل ____________________

91

تصویر4-19-نمای از هتل ____________________.

93

تصویر4-20-آتریوم هتل ____________________

93

تصویر5-1 –طرح اولیه هتل ____________________

98

تصویر5-2- نحوه قرار گیری ساختمان هتل در برابر باد ونور __________

99

تصویر5-3-اسکیس های اولیه ____________________

115

تصویر5-4-پرسیکتیو____________________.

126

تصویر5-5-پرسیکتیو____________________.

127

تصویر5-6-پرسیکتیو____________________.

128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ ۹۲/۰۵/۱۸ ] [ 19 ] [ مطالعات رساله پروژه پایان نامه طرح معمار ]
فصل اول
مطالعات فرهنگی وتاریخی
فصل دوم
مطالعات اکولوژیکی
فصل سوم
شهروشهرسازی
فصل چهارم
شناخت عملکردهای پروژه ونمونه مشابه
فصل پنچم
شناخت بسترطراحی
فصل ششم
  تجزیه وتحلیل سایت
فصل هفتم
مطالعات طراحی پروژه وبرنامه فیزیکی طرح
فصل هشتم
مبانی نظری وادراک طرح
فصل نهم
بررسی هتل ها ومراکز اقامتی شهرستان سقز
فصل دهم
اصول طراحی منظر وطراحی اقلیمی
فهرست
چكيده____________________________________________2
اهداف اساسي طرح_______________2
فرضیه تحقیق______________3
دلایل انتخاب موضوع__________3
طرح مسله _________________________4
مقدمه___________5
فصل اول
مطالعات فرهنگی وتاریخی
1-مطالعات فرهنگی و تاریخی
  1-1: استان کردستان ____________________82-1: تاریخ اقوام کرد__________10
3-1  جاذبه های گردشگری استان _______________14
4-1 جاذبه های طبیعی استان__________________16
5-1 پتانسیل های بازرگانی و تجاری استان______17

6-1 پیشینه تاریخی شهرستان سقز ________________17
منابع فصل اول__________23

فصل دوم
مطالعات اکولوژیکی
1-2-مشخصات عمومی استان___________________25
 2-2:  موقعیت جغرافیایی  شهرستان سقز_______29
3-2-آب وهوا__________334-2:  منطقه سرد کوهستانهای غربی_______________41
منابع فصل دوم________44
فصل سوم
شهروشهرسازی
مقدمه_________________________46
3-1-شهرچیست______46
3-2-اقدامات شهرسازی______________48
3-3-معماری نو________49
3-4-شهرسازی نو________________________49
3-5-روش های طراحی وبرنامه ریزی_______________________50
3-6-"شهردرخت نیست "؛چشم اندازاست_______________50
3-7-جمع بندی______________51
3-8-تولدشهرسازی______________52
3-9-مرگ شهرسازی________________52
3-10-برنامه ریزی برای مقدسات طبیعت
3-10-1-جلوگیری ازسیل ______________________54
3-10-2-برنامه ریزی محیط زیست _________54
3-10-3-برنامه ریزی اوقات فراغت_________ ________54
3-10-4-برنامه ریزی تصویری_________ _________55
3-10-5-ویژگی های محلی______________________55
3-11-تشریح یک پروژه
3-11-1-پنج اصل برای تشریح یک پروژه____________________56
3-11-2-اصل اول____________56
3-11-3-اصل دوم____________56
3-11-4-اصل سوم____________57
3-11-5-اصل چهارم____________58
3-11-6-اصل پنچم____________58

3-12-خلاصه های کوتاه
3-12-1-هفت اصل کاری ______________________59
3-13-دوازده مطلب درباره به بن بست رسیدن درطراحی_______________60
3-14-سیزده راه برای نابود کردن یک پروژه ____________63
منابع فصل سوم_______________65
فصل چهارم
شناخت عملکردهای پروژه ونمونه مشابه
مقدمه__________67
4-1- شناخت عملكردهاي پروژه
4-1-1- رستوران______67
4-1-2-کافه تریاصلف سرویس_________________________68
4-1-3-بخش اداری_____________________69
4-1-4-استانداردهای فضا__________69
4-1-5-مبلمان فضای اداری________70
4-1-6-هتل____________71
4-1-7-پانسیون__________________________71
4-1-8-مهمانسرا_________________________71
4-1-9-تاسیسات تکمیلی___________71
4-2- بررسي نمونه هاي موردي
4-2-1- مجموعة اقامتي تفريحي خليج در مصر________73
4-2-2- مجتمع توريستي تفريحي عباس آباد__________75
5-2-3- مجتمع تفريحي _ توريستي باري_______________77
منابع فصل چهارم_________________80
فصل پنچم
شناخت بسترطراحی
5-1-معرفی شهرستان__________________83
5-2نگاهي جغرافيايي به شهرستان سقز
5-2-1-سقز و واژه و تاریخ________________________84
5-3-موقعیت جغرافیایی________________________86
5-4-جمعیت___________________88
5-5-جمعیت____________________89
5-6-شرایط اقلیمی________90
5-7-دما_________92
5-8-فشار هوا و رطوبت_______________________93
5-9-باد__________________________94
5-10-تکامل زمین ساختی____________________95
5-11-تشکیلات زمین شناسی_______________96
5-12-ساختمان شناسی_______________________96
5-13-نگاهی به گردشگری سقز_______________96
5-14مهمترین جاذبه گردشگری شهرستان سقز
5-14-1-قلعه باستانی زیویه_________97
‏ 5-14-2-مجموعه کاروانسرا و بازار قدیمی سقز__________98
‏ 5-14-3-مسجددومناره سقز________________98
5-14-4-دریاچه سد شهید کاظمی (دریاچه زرینه رود)______98
منابع فصل پنچم_______________99
فصل ششم
تجزیه وتحلیل سایت
چکیده______________________101
6-1-تجزیه وتحلیل وضع موجود (اناليز سايت) در طراحی فضاهای شهری_________________101
6-2-کلیات______________102
6-3عمده عواملی که خصوصیات یک سایت را تعیین می کنند_______________102
6-4عوامل سرویس دهنده سه هدف را دنبال میکنند_______103
6-5-تعیین کیفیت سایت___________103
6-5-1-دیدگاه طراحی شهری_________________________103
6-5-2-مشکلات سایت______________103
6-5-3-مطبوعیت سایت____________103
6-5-4-محدودیت سایت____________104
6-6-تجزیه و تحلیل سایت
6-6-1عمده مسائلی که سایت در تجزیه و تحلیل میتواند انها را در خود جای دهد____104
6-6-2-جستجوی منابع______________104
6-6-3-پرسش وملاقات با مردم مطلع____________104
6-7-کیفیت های فرخ بخش سایت
6-7-1خصوصیات بصری مهم که کیفیتهای فرحبخشی سایت را تعیین می کنند_______105
6-7-2دیگر عوامل بصری که می بایستی مورد توجه قرار بگیرند___________105
6-8-محدودیتهای سایت____________106
6-9-وضعیت عملکردی درون سایتی و برون سایتی
6-9-1-وضعیت عملکردی درون سایتی__________106
6-9-2-کیفیتهای فرحبخشی درون سایتی________________________107
6-9-3-وضعیت عملکردی برون سایتی_________108
6-9-4-سئوالات عملکردی بیرون سایتی________________108
6-9-5- عوامل فرحبخش برون سایتی_____________________109
6-11-خلاصه تجزیه وتحلیل سایت_______109

6-12شناخت و تحليل سايت مورد نظر_______________________110
6-13-دسترسی به سایت___________112

6-14-همجواریهای سایت
5-14-1-ازمهمترین استعدادهای سایت می توان به عوامل طبیعی وغیر طبیعی ______115
6-14-2-همجواری با پارک شهر(مولوی )______117
6-14-3- همجواری با ورزشگاه شهید کاظمی_________118
6-14-4- همجواری با پارک کوثر_______118
6-14-5-دید و منظر از سایت به اطراف_________119
6-14-6-ترافیک سواره وپیاده_______________________120
6-15-آلترناتيوهاي طراحي________121
فصل هفتم
مطالعات طراحی پروژه وبرنامه فیزیکی طرح
7-1-برنامه فيزيكي طرح واحدهاي اقامتي
7-1-1 سير تحول هتل در جهان_____________________124
7-1-2انواع هتل ها____________________124
7-1-3 تجزيه و تحليل امكان سنجي پروژه______________124
7-2-تعریف پروژه_______125
7-2-1-اتاقهاي خواب ________________________125
7-2-2-لابی وفضاهای عمومی_______________________125
7-2-3-فضای غذاخوری ونوشیدنی______________125
7-2-4-فضای مخصوص مراسم_____________________125
7-2-5-فضاهای نمایشگاه________________________125
7-3-ضوابط ساختمانی هتل های کشور
7-3-1-  پاركينگ_________134
7-3-2-ورودی هتل_________135
7-3-3-سالن رستوران_________135
7-3-4-سرویس های بهداشتی______________136
7-3-5-چایخانه__________136
7-3-6-مغازه ها_________136
7-3-7-سوئیت_____________137
7-3-8-سالن اجتماعات و جشنهاي مجزاي زنانه و مردانه______________138
7-3-9-پيش بيني امكانات سرگرمي فكري و تفريحي سالم براي كودكان و نوجوانان_______________138
7-3-10-انبار وسايل فني و تاسيساتي متناسب با ظرفيت هتل______139
7-4-ضوابط معماري و درجه بندي هتلهاي كشور______139
7-5-برنامه تخصيص فضا____________________140
7-6-طبقات اتاق خوابها و سوئيتها(بخش خصوصي)__________140
7-7-طرح ريزي طبقات اتاق خوابها____140
7-8- تجزيه وتحليل طبقات اتاق خوابها__________________141
7-9-پلان طبقات____________141
7-10- طرح اتاق خوابها______________________142
7-11- ابعاد و اندازه اتاق خوابها_____________145
7-12-دكوراسيون و تجهيزات داخلي________________________146
7-13-طراحی فضاهای عمومی________________146
7-14-مراکزتجاری
7-15چکیده_____________________146
7-16مقدمه_______________________147
7-17-کلیات
7-17-1-مفهوم مراکزتجاری______148
7-17-2-تاریخچه مراکزتجاری_______________________148
7-17-3-تاریخچه مراکزتجاری درایران_________________149
7-18-ملاحظات اولیه درموردایجادمراکزتجاری
7-18-1-استقراردرمحل مناسب___________150
7-18-2-مطالعات اقتصادی موردنیازوتحلیل اقتصادی بازار____________150
7-18-3-تحلیل جمعیت منطقه_________151
7-19-جذابیت مرکزتجاری برای مراجعین
7-19-1-عوامل بصری________151
7-19-2-عوامل جذاب درطراحی مرکزتجاری _________151
7-20-انواع ورودی های فروشگاه________152
7-21-سایرملاحظات برطراحی ورودی_____152
7-22-فعالیتهای تجاری_____153
7-23-همجواری فعالیتهای سازگار________154
7-24- ضوابط ومعیارهای فضای ورودی_________154
7-25راهروهاو ضوابط ومعیارهاآن_______154
7-26-بازشوهاو ضوابط ومعیارها آن__________155
7-27-پله و ضوابط ومعیارها آن__________156
7-28-آسانسوروضوابط آن_________________157
7-29-مسیردسترسی (گذرگاهها)_______158
7-30-تخصیص فضا_______158
7-31-ارتفاع طبقات______158
7-32-گذرگاه ها_____________158
7-32-اتاق های فرعی_____159
7-33-دماوتهویه ___________160
7-34-طرح کلی مغازه________________________160
7-35-پلکان ها______________161
7-36-پنجره ها_____________161
7-37برنامه فیزیکی مدنظرجهت طراحی_____161
منابع فصل هفتم____________________163

فصل هشتم
مبانی نظری وادراک طرح
8-1-محيط و معماري__________166
8-1-انسان، طبيعت و معماري__________________166
8-1-محيط و منظر_____________168
8-3-1-محيط و منظر به عنوان طبيعت_________168
8-3-2-محيط و منظر به عنوان زيستگاه_______169
8-3-3-محيط و منظر به عنوان محصول مصنوعي____________177
8-3-4-محيط و منظر به عنوان ثروت___________172
8-3-5-محيط و منظر به عنوان مكان___________173
8-3-6-محيط و منظر به عنوان سيستم________174
8-3-7-محيط و منظر به عنوان تاريخ___________175
8-3-8-محيط و منظر به عنوان ايدئولوژي________________________175
8-3-9-محيط و منظر به عنوان يك مسئله_______________________175
8-3-10-محيط و منظر به عنوان زيبا شناسي____________________175
8-4-ابعاد و مسائل اوقات فراغت
8-4-1-فرهنگ______176
8-4-2-حفظظ و پيشبرد ارزش‌هاي فرهنگي____________________176
8-4-3-معماري و فرهنگ_________177
8-4-4-اوقات فراغت_________________178
8-4-5-تفريحات سالم در جهان امروز__________179
8-4-6-معماري و فراغت___________179
8-5-توريسم و جهانگردي
8-5-1گردشكري_________________________180
8-5-2-تعريف مسافرت و جهانگرد________________181
8-5-3-تاريخچة مسافرت و جهانگردي_________181
قرون وسطي____________182
رنسانس___________________182
انقلاب صنعتي_________________183
جهانگردي نوين______183
8-5-4-اثرات فرهنگي ـ اجتماعي جهانگردي__________________183
8-5-5-تغييرات فرهنگي__________184
8-5-6-سياحت و فرهنگ_________185
8-5-7-سياحت و فراغت__________185
8-5-8-سياحت و سياست: صلح جهاني_______186
8-5-9-سياحت و جامعه‌شناسي____________________186
8-5-10ارزشهاي اقتصادي سياحت________________187
8-5-11-گردشگري طبيعت يا اكوتوريسم_____187
8-5-12-عرضه و تقاضا______________188
8-6-مبانی ادراک طرح
8-6-1-اصول انتقال پیام ها______________________189
8-6-2 فرهنگ وسبک ______________________190
8-6-3-فرم وفرهنگ______190
8-6-4- انتخاب فرم__________191
8-6-5- مقیاس وتناسب______________________194
8-6-6-راه______________________195
منابع فصل هشتم_________________________197
فصل نهم
بررسی هتل ها ومراکز اقامتی شهرستان سقز
9-1-اسامي هتل ها ومهمانپذیرهای موجود با تخت واتاقها__________178
9-2-آمار روزانه مراكز اقامتي شهرستان سقز_____178
9-3-اسكان فرهنگيان__________179
9-4-اسكان مسافرين در مهمان پذير ادارات، خوابگاه‌هاي دانشجويي، ساختمانهاي ورزشي و چادرها وغیره__________________180
9-5-چادرهاي مسافرتي در حاشيه خيابانها، پاركها، بلوار خيابانها و بوستانها_________180
9-6-نمودارمقایسه ی آمار مسافرین به استان کردستان __________________184
منابع فصل نهم____________________187

فصلدهم
اصول طراحی منظر وطراحی اقلیمی
10-1- طراحي بوم شناختي _________________________189
10-2- طراحي ومناسبات انسانی ____________________189
10-3-مفاهیم طراحی درمعماری ____________________190
10-3-1- پديدار شدن فرم‌ها_______190
10-3-2-ریتم وتکرار__________________191
10-3-3-عامل نظام دهنده_________191
10-3-4-نظام هندسی_________________192
10-3-5-نظام خطی_____________________192
10-3-4-نظامشعاعی،نقطه ای____192
10-4-طراحی سایت
10-4-1-اصول طراحی سایت___________________________193
10-4-2-روند طراحی سایت_______194
10-5- طراحی مبلمان واثاثیه
10-5-1-کفسازی_________________________196
10-5-2-پله____________197
10-5-3-نیمکت_____197
10-5-4-گلدان_________48
10-5-5-چراغ________198
10-5-6-آبنما_________198
10-6-پوشش گیاهی____________________198
10-7- حصارها و نرده‌ها_____________________201
10-8- عوامل مؤثر در طراحي روي شيب
10-8-1-آب باران_______________202
10-8-2- موادومصالح__________________202
10-8-3-وسایل نقلیه________________202
10-8-4- مسیرهای پیاده___________202
10-8-5- تراسها_______________202
10-8-6- واحدهاپلکانی______________203
10-8-7-نظام صحنه ای______________203
10-8-8- معابراریب_________________203
10-8-9- راههای پیاده خوشه ای___________________203
10-8-10- طول جاده ها_______________204
10-8-11-جزئیات_______________204
10-9- اثر عوامل طبيعی در کاهش مصرف انرژی
10-9-1- جهت استقرار ساختمان____________________204
10-9-2- تجمع ساختمان___________205
10-9-3- شکلساختمان____________206
10-9-4-حجمساختمان_____________206
10-9-5- منظرسازي و دخل و تصرف در توپوگرافي____207
10-9-6- تهویه طبیعی_________________________208
منابع فصل دهم__________________

رساله آماده معماری ، مطالعات آماده معماری 09357713300  تمامی موضوعات معماری هست .

بروز شده در سایت :        http://09357713300.blogfa.com/

دانلود رساله دانلود مطالعات معماری دانلود طرح نهایی دانلود پایان نامه معماری

فصل های رساله ها شامل مبانی نظری طراحی ، تعاریف و مفاهیم ، استانداردهای طراحی ، اصول و ضوابط طراحی ، دیاگرام ارتباطی ، سرانه طراحی ، نمونه های مشابه ، شناخت بستر طرح ، آنالیز سایت ( تحلیل سایت ) و روند طراحی می باشد .

انجام رساله معماری مطالعات رساله با موضوعات خاص در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مطابق با آئین نگارش دانشگاه تهیه می شود . جهت مشاهده حضوری نمونه کارهای انجام شده با 09357713300 هماهنگی فرمائید .

لیست به روز شده در سایت 09357713300.blogfa.com

پروژه ایمیل می شود و هزینه کارت به کارت به شماره

6037991439270848      بانک ملی

 

6221061035827551  بانک پلرسیان

فهرست رساله ؛ جهت دریافت فهرست رساله و مقایسه آن با سایر رساله ها با 09357713300 هماهنگی فرمائید .

پروژه معماری طرح نهایی معماری پایان نامه معماری مطالعات معماری رساله معماری

دانلود رساله دانلود مطالعات معماری دانلود طرح نهایی دانلود پایان نامه معماری

هزینه کارت به کارت و پروژه ها ایمیل می شود .

6221061035827551       بانک پارسیان

6037991439270848      بانک ملی

بنام صابر


 

[ ۹۲/۰۵/۱۸ ] [ 19 ] [ مطالعات رساله پروژه پایان نامه طرح معمار ]

پیشگفتار

چکیده

فصل اول: کلیات

1-1 مقدمه...................................................................................................................................... 4

1-2 بيان مسأله................................................................................................................................ 5

1-3 اهداف تحقيق.......................................................................................................................... 6

1-4 فرضيه هاي تحقيق................................................................................................................... 6

1-5 پرسش اصلي تحقيق(مسأله تحقيق) .......................................................................................... 7

1-6 ضرورت تحقيق ...................................................................................................................... 7

1-7 اهداف تحقيق ......................................................................................................................... 7

1-8 روش تحقيق............................................................................................................................ 8

1-9 روش گرد آوري اطلاعات ....................................................................................................... 8

1-10 روش تجزيه و تحليل اطلاعات ............................................................................................. 8

 

فصل دوم: مبانی نظری

2-1 پیشگفتار .............................................................................................................................. 10

2-2 نحوه  برخورد با طبیعت در آثار گذشتگان................................................................................ 11

2-3 طبیعت و معماری سنتی ایران ................................................................................................ 12

2-4 طبیعت و معماری معاصر........................................................................................................ 13

2-5 طبیعت و انسان و اثرات متقابل آنها......................................................................................... 15

 2-6معماري‌ و اكولوژي‌................................................................................................................ 16

2-7 معماري‌ در محيط‌.................................................................................................................. 18

2-8 معماری با الهام طبیعت ......................................................................................................... 21

2-8-1 معماری طبیعی  ...................................................................................................... 21

2-8-2 اصل ومبدا معماری طبیعی........................................................................................ 22

2-8-3 واژه محیط زیست .................................................................................................. 22

‌2-9  معماري‌ و زيبايي.................................................................................................................. 22

2-9-1 روابط‌ فرم‌، عملكرد و زيبايي‌.................................................................................... 23

2-9-2 مکان –هندسه- طبیعت ........................................................................................... 23

2-10 رایت و معماری ارگانیک..................................................................................................... 24

2-10-1 نوشته های رایت................................................................................................... 24

 

فصل سوم: نمونه­های مشابه

3-1 مقدمه................................................................................................................................... 34

3-2  تاریخچه­ی مسافر و مسافرت................................................................................................ 35

3-3  مسافر و انواع آن.................................................................................................................. 35

3-4 صنعت توریسم .................................................................................................................... 36

3-5 توریسم در ایران در سال های گذشته ..................................................................................... 37

3-6 توریسم در ایران در وضعیت کنونی ....................................................................................... 37

3-7  اثرات مسافرت و جهانگردی ................................................................................................ 38

3-7-1 نقش جهانگردی در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه ................................... 38

3-7-2 نقش جهانگردی در درآمدهای ارزی کشورها ............................................................ 39

3-8  کاروان سرا.......................................................................................................................... 39

3-8-1 نگاهی اجمالی به کاروان سرا در ایران....................................................................... 39

3-9 اقامتگاه ها وانواع آن.............................................................................................................. 41

3-9-1 مهمانپذیر................................................................................................................ 41

3-9-2 توقفگاه جهانگردی ................................................................................................. 42

3-9-3 پلاژ تأسیسات ساحلی ............................................................................................ 42

3-9-4 اقامتگاه اختصاصی .................................................................................................. 42

3-9-5 اتاق های اجاره ای در خانه های شخصی ................................................................. 42

3-9-6  مجتمع های گردشگری  ........................................................................................ 42

2-9-7  مناطق ویژه گردشگری   ........................................................................................ 43

3-9-8  پانسیون شبانه روزی............................................................................................... 43

3-9-9 اردوگاه گردشگری ................................................................................................. 43   

3-9-10  مهمانسرای گردشگری ........................................................................................ 43

3-9-11 اقامتگاه جوانان  ................................................................................................... 44

3-9-12  متل.................................................................................................................... 44

3-10  بررسي نمونه ها ................................................................................................................ 46

3-10-1  نمونه داخل کشور................................................................................................ 46

3-10-1-1 متل ساحلی شهر قصه ............................................................................. 46

3-10-1-2 متل ساحلی عسل.................................................................................... 48

3-11 هتل گيلان (كادوس) .......................................................................................................... 50

3-11-1   سازمان دهي بناي هتل گيلان .............................................................................. 50

3-11-2 شكل گيري بناي هتل كادوس تحت تأثير عوامل اقليمي ........................................... 51

3-11-3 فرم توده ............................................................................................................. 51

3-11-4 تجزيه و تحليل هتل گيلان..................................................................................... 51

3-11-4-1 سيروكولاسيون......................................................................................... 51

3-11-4-2 ورودي بنا ............................................................................................. 52

3-11-4-3 ارتباط مسير فضا..................................................................................... 52

3-11-4-4 فرم فضاي سيركولاسيون.......................................................................... 52

3-11-4-5 نورگيري طبيعي ...................................................................................... 52

3-11-4-6 نورگيري مصنوعي .................................................................................. 53

3-11-4-7 هویت ................................................................................................... 53

3-12 هتل آزادي خزر:‌................................................................................................................. 53

3-12-1 ايده طرح ............................................................................................................ 53

3-12-2 اعداد طبقات هتل ................................................................................................. 54

3-12-3  فضاي خدماتي ................................................................................................... 54

3-12-4  ساختمان پذيرايي ............................................................................................... 54

3-12-5 امكانات ورزشي ‌.................................................................................................. 54

3-12-6 پله هاي فرار........................................................................................................ 54

3-12-7 تجزيه و تحليل هتل آزادي خزر ............................................................................ 54

3-13 هتل بزرگ رامسر  .............................................................................................................. 55

3-14 هتل بزرگ شیراز ................................................................................................................ 56

3-14-1 هتل بزرگ شیراز ................................................................................................. 56

3-15 نمونه های خارجی.............................................................................................................. 57

3-15-1 بزرگ­ترين لابی Lobby هتل................................................................................ 59

3-15-2 قديميترين هتل دنيا ۱۲۸۹ ساله است!!..................................................................... 59

3-15-3 بلندترين هتل دنيا.................................................................................................. 60

3-15-4 گرانترین اتاق هتل در جهان  در سال 2003........................................................... 60

3-15-5 نتایج حاصل از بررسی نمونه های مشابه  ............................................................... 61

 

فصل چهارم: اقلیم و تحلیل سایت

4-1 پيشگفتار .............................................................................................................................. 63

4-2 شناخت محیط طبیعی............................................................................................................. 64

4-2-1 موقعیت جغرافیایی استان گیلان................................................................................ 64

4-2-2 جمعیت استان گیلان ............................................................................................... 64

4-3 شناخت‌ وضع‌ موجود............................................................................................................. 65

4-3-1  ويژگيهاي‌ فرهنگي‌ در استان‌ گيلان‌  ........................................................................ 65

4-3-2 زبان‌ و گويش‌......................................................................................................... 65

4-3-3 دين‌ و تحول‌ مذهب‌ در گيلان‌.................................................................................. 66

4-3-4 فعاليتهاي‌ هنري‌....................................................................................................... 66

4-3-5 مطالعه‌ وضع‌ موجود و كمبودها................................................................................. 67

4-3-6 ويژگيهاي‌ تاريخي‌ استان‌ گيلان‌................................................................................. 68

4-4 ويژگيهاي‌ اجتماعي‌ و اقتصادي‌ استان‌ گيلان‌............................................................................. 69

4-4-1 جمعيت‌ و تغييرات‌ آن‌............................................................................................. 69

4-4-2تراكم‌ جمعيت‌.......................................................................................................... 69

4-4-3 شهرنشيني‌ و روستانشيني‌ در گيلان‌........................................................................... 70

4-4-4 اشتغال‌.................................................................................................................... 70

4-4-5  مهاجرت‌............................................................................................................... 70

4-4-6 ساخت‌ جمعيت‌....................................................................................................... 71

4-4-7 تركيب‌ سني‌ جمعيت‌ گيلان‌...................................................................................... 71

4-5 ويژگيهاي‌ جغرافيايي‌ استان‌ گيلان‌............................................................................................ 71

4-5-1 موقعيت‌ مكاني‌........................................................................................................ 71

4-5-2 موقعيت‌ مكاني‌ استان‌ گيلان‌...................................................................................... 71

4-5-3 پيكرشناسي‌ گيلان‌.................................................................................................... 72

4-5-4  رشته‌ غربي‌............................................................................................................ 72

4-5-5 بخش‌ غربي‌ كوههاي‌ البرز........................................................................................ 72

4-5-6 جلگه‌ها.................................................................................................................. 73

4-5-7 گسلها.................................................................................................................... 73

4-6 تاثير ويژگي‌هاي‌ جغرافيايي‌ بر نحوه‌ شكل‌گيري‌ شهر................................................................. 74

4-7 معماری گیلان....................................................................................................................... 74

4-8 معماری روستا....................................................................................................................... 75

4-8-1 کندوج.................................................................................................................... 78

4-8-2 تلمبار..................................................................................................................... 78

4-8-3 معماری شهری........................................................................................................ 78

4-9 وضعیت اشتغال در کشور....................................................................................................... 82

4-9-2 پرندگان گیلان......................................................................................................... 84

4-10  تاریخچه شهر لنگرود......................................................................................................... 85

4-10-1 موقعیت جغرافیایی شهرستان لنگرود....................................................................... 85

4-10-2 موقعیت جغرافیایی شبه جزیره چمخاله................................................................... 86

4-10 ویژگیهای اقلیمی................................................................................................................. 87

4-10-1  تقسيمات اقليمي در ايران..................................................................................... 87

4-10-2 حدود تقسيمات چهارگانه اقليمي در ايران.............................................................. 88

4-10-3 تقسيمات اقليمي زمستاني در ايران......................................................................... 88

4-10-4 تقسيمات اقليمي تابستاني در ايران......................................................................... 89

4-10-5 طبقه­بندی ایستگاه­های اقلیمی................................................................................. 89

4-10-6 عوامل اصلی تعیین کننده اقلیم منطقه....................................................................... 89

4-10-7 عرض جغرافیایی.................................................................................................. 90

4-10-8 دوری و نزدیکی دریا............................................................................................ 91

4-10-9 جریانهای هوایی................................................................................................... 91

4-10-10 جریانهای پر فشار سیبری.................................................................................... 91

4-10-11 جریانهای اسکاندیناوی........................................................................................ 91

4-10-12 جریانهای مدیترانه ای ........................................................................................ 92

4-10-13 جریانهای محلی ................................................................................................ 92

4-10-14 عوامل دیگر محلی ............................................................................................. 93

4-11 عناصر اقلیمی .................................................................................................................... 95

4-11-1 دما ..................................................................................................................... 95

4-11-2 بارش................................................................................................................... 96 

4-11-3 تعداد روزهای یخبندان ......................................................................................... 97

4-11-4 تابش آفتاب......................................................................................................... 97

4-11-5 نحوه تأثیر عوامل اقلیمی در تعیین جهت یک ساختمان.......................................... 100

4-12  فرم ساختمان در رابطه با اقلیم معتدل................................................................................ 101

4-12-1 تابش آفتاب و حرارت دما.................................................................................. 101

4-12-2 تأثیر سایبان ها.................................................................................................... 105

4-12-3 باد ................................................................................................................... 105

4-13 راههای نفوذ رطوبت به ساختمان........................................................................................ 105

4-14 طبقه­بندی دیوارها.............................................................................................................. 105

4-14-1 دیوارهای توخالی با مصالح بنائی......................................................................... 106

4-14-2  نتیجه................................................................................................................ 107

4-15 دلایل انتخاب سایت:......................................................................................................... 107

4-16 تحلیل سایت.................................................................................................................... 110

4-17 تحلیل لبه های آبی سایت ................................................................................................ 111

4-18 تحلیل قسمت های خشک سایت....................................................................................... 116

4-19 تحلیل اقلیمی سایت......................................................................................................... 118

 

                           فصل پنجم: استانداردها و برنامه فیزیکی و سازه و تأسیسات

5-1 برنامه ريزي عملكردي......................................................................................................... 120

5-1-1 تقسيم بندي عملكردها:.......................................................................................... 121

5-1-2عملكرد تجاري:..................................................................................................... 121

5-1-3 عملكرد اقامتي- رفاهي:......................................................................................... 121

5-1-4 عملكرد نمايشي اجتماعي:..................................................................................... 121

5-2 برنامه ريزي كالبدي:............................................................................................................ 122

5-3 هتلها(مهمانسرا).................................................................................................................. 122

5-3-1 عملكرد ارتباطات.................................................................................................. 122

5-3-2 رستورانها............................................................................................................. 122

5-3-3 اتاقهاي تفريحات.................................................................................................. 123

5-3-4 فضاهاي تابع........................................................................................................ 123

5-3-5 لابي مهمانسرا ...................................................................................................... 123

5-3-6 اتاقهاي خواب ميهمانان......................................................................................... 123

5-3-7 راهرو و پلكان مربوط به اتاق خواب....................................................................... 123

5-4 استاندارد فضاهاي خاص..................................................................................................... 138

5-4-1 بررسي استاندارد گالريها (موزه).............................................................................. 138

5-4-2 استاندارد سالن‌هاي چندمنظوره (اجتماعات و گردهمايي‌ها)....................................... 138

5-5 پیوست ها.......................................................................................................................... 140

5-5-1 سرویس های وسایل نقلیه...................................................................................... 140

5-5-2 سرویس های خودرو............................................................................................ 141

5-5-3 موزه ها................................................................................................................ 142

5-5-4 کتابخانه ها........................................................................................................... 143

5-5-5 کتابخانه ها........................................................................................................... 144

5-5-6 رستورانها............................................................................................................. 147

5-5-7 رستورانها............................................................................................................. 149

5-6 انواع فعالیت های قابل بررسی در هتل ................................................................................. 150

5-6-1 طبقات اتاقهای خواب :......................................................................................... 151

5-6-2 ترکیب و شکل / تعیین سایت ............................................................................... 151

5-6-3 تجزیه و تحلیل شکلهای مختلف پلان برای ساختار اتاقهای خواب............................ 151

5-6-4 پلان یک وجهی .................................................................................................. 152

5-6-5 پلان دو وجهی .................................................................................................... 153

5-6-6 پلان دو وجهی .................................................................................................... 153

5-6-7 پلان L  شکل دو وجهی : .................................................................................... 153

5-6-8  پلان فرفره ای شکل............................................................................................. 154

5-6-9 پلان مربعی با راهروی H شکل : (هتل Noble Inn – در تمپا واقع در فلوریدا)...... 154

5-6-10پلان صلیب شکل (هتل Holiday Inn ، انتاریو، کانادا ) : .................................... 154

5-6-11برج دایره ای شکل : (هتل Westin، در سیتل در واشنگتن) ................................... 155

5-6-12 برج مثلثی (هتل New Otani در لوس آنجلس، کالیفرنیا) ................................... 155

5-7 پلان های آتریومی.............................................................................................................. 155

5-7-1 آتریم مربع شکل (هتل Hyatt Regency  ، در لوئیزویل واقع در ایالت کنتاکی) ..... 156

5-7-2 آتریوم تغییر یافته (هتل Hyatt Regency کمبریج ماساچوست) ............................ 156

5-8  سوئیت ها : ...................................................................................................................... 158

5-8-1 دامنه سوئیت ها شامل :.......................................................................................... 158

5-9 دکوراسیون و تجهیزات داخلی : .......................................................................................... 160

5-9-1 طراحی فضاهای عمومی ....................................................................................... 162

5-9-2 اهداف برنامه ریزی لابی ....................................................................................... 163

5-9-3 فضای پیشخوان لابی............................................................................................. 164

5-9-4 فضای نشستن...................................................................................................... 164

5-9-5 سیرکولاسیون........................................................................................................ 165

5-9-6 فضای فروشگاهی................................................................................................. 165

5-9-7 فضاهای برگزاری مراسم و فعالیت ها (Function space).................................... 165

5-9-8 فضاهای عرضه غذا : ............................................................................................ 166

5-9-9 اهداف در طراحی رستوران :.................................................................................. 166

 5-9-9-1 سلسله مراتب ورود : ............................................................................ 166

5-9-9-2 میزبان : ................................................................................................. 166

5-9-9-3 کانون توجه : .......................................................................................... 166

5-9-9-4 فضاهای نشیمن : ................................................................................... 166

5-9-9-5 چیدمان صندلی ها در مقابل میزها : .......................................................... 166

5-9-9-6 ویترین غذا : .......................................................................................... 167

5-9-11 فضای اداری : ................................................................................................... 167

5-9-12 حسابداری : ...................................................................................................... 167

5-9-13 تدارکات : ......................................................................................................... 168

5-10 مدیریت اجرایی................................................................................................................ 168 

5-10-1 اهداف طراحی پیشخوان لابی : ........................................................................... 168

5-10-2 فضاهای خدماتی پشتیبانی(دور از دید)  :............................................................. 168

5-10-3 فضاهای آماده سازی غذا و انبار آذوقه ................................................................ 169

5-10-4 اهداف در طراحی ............................................................................................. 169

5-10-5 مقدار فضای مقدماتی لازم برای آشپزخانه هتل ..................................................... 169

5-10-6 اصول طراحی آشپزخانه....................................................................................... 169

5-10-7 محاسبات فضایی راهروهای حرکتی .................................................................... 170

5-10-8 طراحی فضای انبار آذوقه و نوشیدنی  ................................................................. 171

5-10-9 فضای بارانداز دریافت مواد اولیه، زباله و انبار عمومی............................................ 171

5-10-10 نواحی و فضاهای مربوط به کارکنان................................................................... 172

5-10-11 نگهبانی .......................................................................................................... 172

5-10-12 غذاخوری کارکنان ........................................................................................... 172

5-10-13 اسکان کارکنان................................................................................................. 172

5-10-14 رختشوی خانه و خانه داری.............................................................................. 172

5-10-15 استخر شنا  ..................................................................................................... 173

5-10-15-1 موقعیت  .......................................................................................... 173

5-10-15-2 جهت قرار گیری................................................................................ 173

5-10-15-3 فضاهای پشتیبان ................................................................................ 173

5-10-15-4 ایمنی................................................................................................ 174

5-10-15-5 استخر کم عمق، جکوزی .................................................................... 174

5-10-15-6 استخر سرپوشیده ............................................................................... 174

5-10-16 پارکینگ ......................................................................................................... 174

5-10-17 تجزیه و تحلیل پارکینگ .................................................................................. 175

5-10-18 بخش مهندسی و تأسیسات مکانیکی.................................................................. 176

 5-11 دیاگرامهای ارتباطی......................................................................................................... 178

5-12 برنامه فیزیکی................................................................................................................... 184

5-13 سازه ............................................................................................................................... 187

5-14 بارهای وارده به سیستم باربر ............................................................................................. 188

5-14-1 مشخصات زمین زیر ساختمان ............................................................................ 188

5-15-2 انتخاب نوع سیستم باربر .................................................................................... 189

5-14-3 اسکلت فلزی..................................................................................................... 189

5-14-3-1 بتن آرمه............................................................................................... 189

5-14-3-2 مزایای استفاده از اسکلت آرمه .............................................................. 189

5-14-3-3 معایب استفاده از سازه اسکلت بتن آرمه ................................................. 189

5-14-4 بررسی کلی توزیع سرمایش و گرمایش ساختمان.................................................. 190

5-14-5 سیستم کولر آبی در تابستان و رادیاتور در زمستان................................................. 190

5-14-6 سیستم هوادهی  با برودت از نوع تبخیری و حرارت با کویل گرمایی ..................... 191

5-14-7 سیستم تهویه مطبوع با فن کویل به نضمام دریچه هوای تازه در پشت فن کویل ها .. 192

5-14-8 سیستم تهویه مطبوع با فن کویل به انضمام دستگاه هوارسان تأمین کننده هوای تازه .  192

5-14-9 سیستم تهویه مطبوع با دستگاههای هوا رسان ........................................................ 193

5-14-10 سیستم هوادهی بادستگاههای پکیج یونیت ......................................................... 194

5-14-11 سیستم کولر گازی در تابستان و سیکل معکوس (Heat pump)در زمستان : ...... 194

5-14-12 مقایسه و انتخاب سیستمهای توزیع سرمایش و گرمایش پروژه مورد نظر ............. 195

5-15 درز انبساط ..................................................................................................................... 195

5-16 سيستم سازه .................................................................................................................... 196

5-17 تاسيسات ........................................................................................................................ 196

5-18 سیستم صوتي .................................................................................................................. 196

5-19 سيستم روشنايي .............................................................................................................. 196

5-20 سيستم اعلام حريق .......................................................................................................... 197

5-21 سيستم اطفاء حريق .......................................................................................................... 197

5-22 آکوستیک......................................................................................................................... 198

5-23 نتیجه گیری :.................................................................................................................... 198

 

 

فصل ششم: معرفی طرح

 

6-1 مراحل طراحی هتل............................................................................................................. 200

6-1-1 محورهای اصلی پروژه ......................................................................................... 200

نقشه ها..................................................................................................................................... 214

منابع و مأخذ.............................................................................................................................. 226

چکیده انگلیسی

 


تصویر 3-1 فضای محوطه متل شهر قصه........................................................................................ 47

تصویر 3-2  فضای داخلی سوئیت     ........................................................................................... 47                    

تصویر 3-3  سوئیت متل شهر قصه................................................................................................. 47

تصویر 3-4 فضای رستوران متل شهر قصه...................................................................................... 47

تصویر 3-5 ورودی متل ساحلی..................................................................................................... 49

تصویر 3-6 فضای محوطه متل ساحلی عسل................................................................................... 49

تصویر 3-7 فضای ورزشی متل ساحلی عسل.................................................................................. 49

تصویر 3-8 هتل گیلان (کادوس)................................................................................................... 50

تصویر 3-9 هتل آزادی خزر.......................................................................................................... 53

تصویر 3-10 هتل رامسر............................................................................................................... 55

تصویر 3-11 هتل شیراز................................................................................................................ 56

تصویر 3- 12 بزرگترين هتل دنيا از نظر تعداد اطاق........................................................................ 57

تصویر 3-13 بزرگتری هتل دنيا از نظر تعداد اطاق........................................................................... 58

تصویر 3-14 بزرگترین هتل از نظر لابی......................................................................................... 58

تصویر 3-15 بزرگترین هتل از نظر لابی......................................................................................... 59

تصویر 3-16 بلندترین و گران­ترین هتل دنیا................................................................................... 60

تصویر 4-1 دو نمونه از کلبه های روستایی در گیلان....................................................................... 77

تصویر 4-2 نمونه ای از کندوج...................................................................................................... 78

تصویر 4-3 خانه شهری ............................................................................................................... 80

تصویر 4-4 زنان روستایی در کار گروهی مزرعه برنج...................................................................... 83

تصویر 4-5 زنان روستایی در کار گروهی باغ چای.......................................................................... 84

تصویر 4-6 پرندگان مهاجر............................................................................................................ 84

تصویر 4-7 پل خشتی لنگرود........................................................................................................ 86

تصویر 4-8 انتخاب دقیق  سایت ................................................................................................ 109

تصویر 4-9 ورودی به سایت ..................................................................................................... 109

تصویر4-10  لبه آبی اسکله به سمت دریا.................................................................................... 112

تصویر4-11  لبه آبی اسکه به سمت قسمت خشک سایت............................................................. 112

تصویر4-12  لبه آبی اسکه به سمت دریا...................................................................................... 113

تصویر4-13  لبه آبی اسکله به سمت سایت.................................................................................. 113

تصویر4-14 لبه آبی رودخانه کنار سایت...................................................................................... 114

تصویر4-15 لبه آبی دریا در کنار سایت....................................................................................... 114

تصویر 4-16 آبی رودخانه کنار و در ابتدای ورودی سایت ........................................................... 115

تصویر4-17 لبه آبی کنار سایت................................................................................................... 115

تصویر 4-18 خشکی سایت........................................................................................................ 117

تصویر4-19  خشکی سایت........................................................................................................ 117

تصویر 5-1 اتاق هتل Sheraton................................................................................................ 160

تصویر 5-2 اتاق دالاس.............................................................................................................. 161

تصویر 5-3  هتل کوچک شهری Hyatt Regency   تصویر 5-4 هتل­ کوچک شهری .................. 161

تصویر 5-5 لابلی هتل The Mansion On Turtle Greek .................................................... 162

 تصویر 5-6 لابی هتل ............................................................................................................... 162

تصویر 5-7 طراحی OKB مبلمان انباری ها................................................................................ 171


جدول 4-1 جمعیت کل کشور و منطقه مورد مطالعه ....................................................................... 81

جدول 4-2 رشد سالانه جمعیت کل کشور و استان گیلان ................................................................ 82

جدول 4-3 جمعیت شهرستان به تفکیک نقاط شهری و روستایی...................................................... 82

جدول 4-4 مساحت مورد حریق در جنگلها ی گیلان 71-1363.................................................... 93

جدول 4-5 جهت و سرعت باد در گیلان....................................................................................... 94

جدول 4-6 جدول بیوکلیماتیک ساختمانی رشت........................................................................... 103

جدول 4-7 تابش آفتاب بر سطح مختلف..................................................................................... 104

جدول 5-1 ضوابط طراحی و احداث هتل ها................................................................................ 124

جدول 5-2 ابعاد اتاق های خواب :.............................................................................................. 157

جدول 5-3 بعاد و اندازه انواع تخت خواب ها ............................................................................. 157

جدول 5-4 نواع مختلف سوئیت ها ............................................................................................ 158

جدول 5-5 ماتریسی از فضاهای عمومی ..................................................................................... 162

جدول 5-6 عرض و طول راهروهای حرکتی................................................................................ 170

جدول 5-7 راهنمای عرض راهروهای کار.................................................................................... 171

جدول 5-8 فضاهای انبار، آذوفه و نوشیدنی................................................................................. 171

جدول 5-9 فضاهای خدماتی و رفاهی......................................................................................... 184

جدول 5-10 فضا اداری............................................................................................................. 184

جدول 5-11 فضای سرپوشیده ورزشی........................................................................................ 185

جدول 5-12 اقامتی ها............................................................................................................... 185

جدول 5-13 رستورانها............................................................................................................... 186

جدول 5-14 فضای تجاری فرهنگی............................................................................................ 186

جدول 5-15 فضای خدماتی....................................................................................................... 187


نقشه 4-1 نقشه استان گیلان........................................................................................................... 65

نقشه 4-2 تقسیمات اقلیمی در ایران............................................................................................... 88 

نقشه 4-3 تقسیمات اقلیمی زمستانی............................................................................................... 88 

نقشه 4-4 تقسیمات اقلیمی تابستانی............................................................................................... 89 

نقشه 4-5 سایت چمخاله............................................................................................................ 108 

نقشه 4-6 تحلیل محورهای سایت............................................................................................... 110 

نقشه 4-7 تحلیل لبه های آبی سایت............................................................................................ 111 

نقشه 4-8 تحلیل قسمت های خشک سایت................................................................................. 116 

نقشه 4-9 تحلیل اقلیمی سایت.................................................................................................... 118

نقشه 5-1 پلان یک وجهی.......................................................................................................... 152 

نقشه 5-2 پلان دو وجهی........................................................................................................... 152

نقشه 5-3 پلان ئدو وجهی.......................................................................................................... 153

نقشه 5-4 پلان l شکل دو وجهی................................................................................................ 153

نقشه 5-5 پلان فر فره­ای............................................................................................................. 154

نقشه 5-6 پلان مربعی................................................................................................................. 154

نقشه 5-7 پلان صلیب شکل........................................................................................................ 154

نقشه 5-8 برج دایره ای.............................................................................................................. 155

نقشه 5-9 برج مثلثی................................................................................................................... 155

نقشه 5-10 آتریوم مربع شکل..................................................................................................... 156

نقشه 5-11 آتریوم تغییر یافته...................................................................................................... 156

نقشه 5-12 سوئیت خاص.......................................................................................................... 159

نقشه 5-13 سوئیت معمولی........................................................................................................ 159

نقشه 5-14 سوئیت برای خانواده­های پرجمعیت­............................................................................ 160

نقشه 5-15 چیدمان مبلمان رستوران............................................................................................. 167

نقشه 6-1 طراحی حجم مرحله 1................................................................................................ 200

نقشه 6-2  طراحی حجم مرحله 2............................................................................................... 201

نقشه 6-3 طراحی حجم مرحله 3................................................................................................ 201

نقشه 6-4 طراحی حجم مرحله 4................................................................................................ 202

نقشه 6-5  طراحی حجم مرحله 5............................................................................................... 202

نقشه 6-6 طراحی حجم مرحله 6................................................................................................ 203

نقشه 6-7 طراحی حجم مرحله 7................................................................................................ 203

نقشه 6-8 طراحی حجم مرحله 8................................................................................................ 204

نقشه 6-9 طراحی حجم مرحله 9................................................................................................ 205

نقشه 6-10 طراحی حجم مرحله 10........................................................................................... 206

نقشه 6-11 طراحی حجم مرحله 11........................................................................................... 207

نقشه 6-12 طراحی حجم مرحله 12........................................................................................... 208

نقشه 6-13 طراحی حجم مرحله 13........................................................................................... 209

نقشه 6-14 طراحی حجم مرحله 14........................................................................................... 210

نقشه 6-15 طراحی حجم مرحله 15........................................................................................... 211

نقشه 6-16 طراحی حجم مرحله 16........................................................................................... 212

نقشه 6-17 طراحی حجم مرحله 17........................................................................................... 213

 

 


 

نمودار 4-1 نمودار جهت و سرعت باد........................................................................................... 95

نمودار 4-2 متوسط سالیانه ساعات آفتابی........................................................................................ 98

نمودار 4-3 متوسط ماهیانه ساعات آفتابی........................................................................................ 99

نمودار 4-4منحنی طور روز در ماههای مختلف سال در عرض37 درجه شمالی ................................ 99

 

 

 


دیاگرام 5-1 کلی و نهایی برای طراحی هتل................................................................................. 175

دیاگرام 5-2 ارتباطی فضاهایی که مسافران با آن ها در ارتباط است................................................ 178

دیاگرام 5-3 فضای اداری........................................................................................................... 179

دیاگرام 5-4 فضای رفاهی.......................................................................................................... 179

دیاگرام 5-5 اتاق خواب ها و آپارتمان ها..................................................................................... 180

دیاگرام 5-6 ارتباطی قسمت اداری.............................................................................................. 181

دیاگرام 5-7 ارتباطی غذا خوری.................................................................................................. 182

دیاگرام 5-8 ارتباطی خانه داری................................................................................................... 183

 

[ ۹۲/۰۵/۱۸ ] [ 19 ] [ مطالعات رساله پروژه پایان نامه طرح معمار ]

فصل اول : مفاهیم مرتبط باموضوع

1-1 بررسی اقامتگاهها در ایران  ..........................................................................................................................................2

1-1-1 پیدایش اولین هسته های اقامتی  ...............................................................................................................................2

1-1- 2 اقامتگاهها در دوران پیش از اسلام   .......................................................................................................................3

1-1-3 بناهای تاریخی .........................................................................................................................................................3

1-1-4 اقامتگاهها در دوران اسلام ......................................................................................................................................4

1-2دگرگونی جهانگردی پس از پیروزی انقلاب اسلامی.....................................................................................................6

1-2-1 اقدامات انجام شده در مورد جهانگردی پس پیروزی از انقلاب اسلامی ..................................................................6

1-2-2 روند توسعه و برنامه های بعد از انقلاب ....................................................................................................................6

1-3 روند دگرگونی اقامتگاهها در ایران .............................................................................................................................6

1-3-1 بررسی ویژگی های مهم معماری در ساخت و ساز کاروانسراهای ایران................................................................... 8

1-4 تاریخچه توریسم ......................................................................................................................................................... 9

1-4-1 پیدایش توریسم در ایران و روند توسعه ..................................................................................................................10

1-5بررسی روند هتل داری ............................................................................................................................................... 11

1-5-1 وضعیت هتلداری در ایران .....................................................................................................................................11

1-5-2  تاریخچه هتلداری در ایران ...................................................................................................................................16

1-6  روند توسعه توریسم در برنامه اول تا پنج عمرانی در سالهای 56-1327-14...............................................................17

1-7تاسیسات اقامتی و پذیرایی ..........................................................................................................................................20

1-7-1  انواع تاسیسات اقامتی و پذیرایی............................................................................................................................21

1-8 تعاریف و مفاهیم ضد اول در صنعت جهانگردی .......................................................................................................22

1-9  بررسی های آماری ...................................................................................................................................................22

1-9-1بررسی های آماری خدمات هتل های بخش خصوصی ..........................................................................................22

1-9-2  بررسی های آماری خدمات مهمان پذیری  بخش خصوصی................................................................................ 23

1-9-3 انواع موسساتی که در زمینه هتل داری فعالیت دارند .............................................................................................24

1-10  روند ها و گرایش ها ...............................................................................................................................................25

1-10-1  سیاست ها و خط مشی های توسعه .....................................................................................................................26

1-11  اهداف کمی و کیفی توسعه پدیره توریسم ..............................................................................................................26

1-11-1  اهداف در جهت جذب توریست در سایت ........................................................................................................27

1-12  موارد جذب توریست..............................................................................................................................................28

1-13  موانع و محدودیت های جذب توریست.................................................................................................................. 29

1-13-1  عوامل اقتصادی..................................................................................................................................................30

1-13-1-1   آمار مربوطه به نقش اقتصادی توریسم در ....................................................................................................30

1-13-1-2 اشتغال انواع سفر و گردشگری در ایران .......................................................................................................31

1-13-2 عوامل غیر اقتصادی .........................................................................................................................................33

1-14  نتایج بررسی اقامتگاه ...........................................................................................................................................33

1-15- مفاهیم مرتبط با موضوع(کالبد،پیچیدگی،و...).....................................................................................................33

1-15-1 فضا، عنصر اصلی معماری.................................................................................................................................34

1-15-4آفرینش شكل درمعماری..................................................................................................................................34

1-15-5عناصر تشکیل دهنده معماری.............................................................................................................................35

1-15-6گونه شناسی معماری.........................................................................................................................................35

1-15-7مقولات معماری...............................................................................................................................................36

1-15-14بررسی ضوابط طراحي کاربردی .................................................................................................................... 36

1-15-15الهام و برداشت از مفاهيم بنيادي معماري ايران................................................................................................ 37

1-15-16هندسه ......................................................................................................................................................... 37
1-15-17شفافيت و تداوم.............................................................................................................................................. 38
1-16نکات.................................................................................................................................................................... 38

 

فصل دوم : بررسی بستر طرح

2-1موقعیت عمومی استان کردستان  .............................................................................................................................41

2-1  تاریخچه شهر سنندج   ......................................................................................................................................... 42

2-2ویژگی های جغرافیایی شهر سنندج ....................................................................................................................... 43

2-2-1 موقعیت جغرافیایی  ...........................................................................................................................................43

2-2-2خصوصیات اقلیمی ............................................................................................................................................ 44

2-2-3دما   ................................................................................................................................................................. 45

.....2-2-4رطوبت   ...................................................................................................................................................... 46

2-2-5  بارندگی         ................................................................................................................................................. 46

2-2-6 روزهای یخبندان   ........................................................................................................................................... 47

2-2- 7 جهت باد......................................................................................................................................................... 48

2-3 اقلیم   .................................................................................................................................................................. 49

2-4-جمعیت   ............................................................................................................................................................ 51

2-5-نژاد   ...................................................................................................................................................................52

2-5- لباس كردی ...................................................................................................................................................... 52

2- 6 موسیقی   ........................................................................................................................................................... 53

2-7 رقص كردی   .................................................................................................................................................... 53

2-8-جشن ها و مراسم خاص   .................................................................................................................................. 54

2-9-صنایع دستی و سوغات ...................................................................................................................................... 54

2-10- اماکن تاریخی   .............................................................................................................................................. 57

2-20-تحلیل سایت   ................................................................................................................................................. 59

 

فصل سوم : بررسی نمونه های مشابه

مقدمه ........................................................................................................................................................................ 64

بررسی چند هتل از نظر بازاریابی ................................................................................................................................ 64

3-1  بررسی نمونه های مشابه داخلی ............................................................................................................................. 65

3-1-1هتل بزرگ داریوش ........................................................................................................................................... 65

3-1-2  هتل نارنجستان................................................................................................................................................... 69

3-1-2-1  لابی ............................................................................................................................................................ 70

3-1-2-2 اتاقهای هتل .................................................................................................................................................. 71

3-1-2-3ویلاهای هتل نارنجستان ................................................................................................................................. 71

3-1-2-4 ویلاهای تیپ A ........................................................................................................................................... 71

3-1-2-5ویلاهای تیپ B ............................................................................................................................................ 71

3-1-2-6 ویلاهای تیپ C ........................................................................................................................................... 71

3-1-3  هتل توچال ....................................................................................................................................................... 73

3-2  نمونه مشابه خارجی .............................................................................................................................................. 74

3-2-1 برج العربیه.......................................................................................................................................................... 74

3-2-3  هتل کوجیماچی کایکان ................................................................................................................................... 78

 

فصل چهارم : ضوابط و استانداردها

 4-1 ضوابط و استانداردهای طراحی هتل ...................................................................................................................... 80

4-1-2 درجه بندی هتلهای کشور .................................................................................................................................. 81

4-1-3 مشخصات پارکینگ........................................................................................................................................... 82

4-2 فضاهای ضروری و مورد نیاز هتل.......................................................................................................................... 116

4-2-1 انبار....................................................................................................................................................................120

4-2-2 رستوران............................................................................................................................................................ 120

4-2-3 سلف سرویس.................................................................................................................................................... 120

4-2-4 تریا.....................................................................................................................................................................121

4-2-5 گریل..................................................................................................................................................................122

4-2-6 سالن جشن..........................................................................................................................................................122

4-2-7 لابی.................................................................................................................................................................... 122

4-2-8 دفاتر.................................................................................................................................................................. 122

4-2-9 فرانت آفیس......................................................................................................................................................122

4-2-10 اتاق کنترل مرکزی...........................................................................................................................................122

4-2-11 کافی نت..........................................................................................................................................................122

4-2-12 سونا.................................................................................................................................................................122

4-2-13 استخر..............................................................................................................................................................122

4-2-14 روم سرویس....................................................................................................................................................124

4-2-15 فضاهای لازم هر طبقه......................................................................................................................................125

4-2-16 تاکسی سرویس...............................................................................................................................................126

4-2-19 اتاق شامل :........................................................................................................................................................127

4-2-20 سالن کتابخانه.....................................................................................................................................................127

4-2-21 کمک های اولیه................................................................................................................................................128

4-2-22 لاندری..............................................................................................................................................................128

4-3 خلاصه نکات...........................................................................................................................................................142

4-4 آسانسورها...............................................................................................................................................................145

4-5 پله...........................................................................................................................................................................149

4-6 سطوح شیبدار...........................................................................................................................................................153

4-7 پله برقی....................................................................................................................................................................153

4-8 چشم انداز هتل........................................................................................................................................................156

4-9 اتاق های ملاقات....................................................................................................................................................166

4-10 امکانات رفاهی....................................................................................................................................................166

4-12 تکنولوژی در هتل...............................................................................................................................................170

فصل پنجم : برنامه فیزیکی هتل

5-1-1 استانداردهای طراحی.........................................................................................................................................173

5-1-2 معیارهای طراحی...............................................................................................................................................180

5-1-3 سوئیت ها...........................................................................................................................................................184

5-1-4 طراحی فضاهای عمومی....................................................................................................................................185

5-1-5 درهای ورودی و دسترسی از خارج...................................................................................................................185

5-1-7 اهداف طراحی رستوران...................................................................................................................................189

5-1-8 اهداف در طرح ریزی......................................................................................................................................190

5-1-9 پارکینگ هتل...................................................................................................................................................192

5-1-10 فضاهای خدماتی.........................................................................................................................................192

5-1-11 فضاهای کاری.............................................................................................................................................192

5-1-12 فضاهای آماده سازی غذا.............................................................................................................................193

5-1-13  اهداف طراحی.............................................................................................................................................193

5-1-14 آشپزخانه.......................................................................................................................................................194

فصل ششم : سازه و تأسیسات

6-1 مطالعات اولیه سازه..............................................................................................................................................197

6-2 مزایا و معایب سازه بتونی....................................................................................................................................197

6- 3 تأسیسات.............................................................................................................................................................198

6-4 سیستم اعلام حریق...............................................................................................................................................198

6-5 سیستم صوتی.......................................................................................................................................................198

6-6 مصالح...............................................................................................................................................................201

6-7 فاضلاب.............................................................................................................................................................201

6-8 زباله...................................................................................................................................................................202

فصل هفتم : بررسی روند طراحی و انتخاب گزینه بهینه

گزینه اول...................................................................................................................................................................204

گزینه دوم..................................................................................................................................................................209

گزینه نهایی................................................................................................................................................................213

طرح نهایی هتل...........................................................................................................................................................214

 

 

 

[ ۹۲/۰۵/۱۸ ] [ 19 ] [ مطالعات رساله پروژه پایان نامه طرح معمار ]

هتل پنج ستاره ملایر

 

 

فهرست مطالب

چکیده .............................................................................................................9

پیشگفتار ........................................................................................................10

مفهوم هتل ......................................................................................................10

تاریخچه هتل داری ............................................................................................11

تاریخچه هتل داری نوین ......................................................................................13

 

فصل اول

اقلیم شهرستان ملایر

موقعیت عمومی استان همدان و شهرستان ملایر.............................................................16

موقعیت جغرافیایی ..............................................................................................17

پیشینه تاریخی  ملایر...........................................................................................18

بررسی وضعیت لرزه خیزی .................................................................................21

اوضاع اقلیمی ..................................................................................................21

ویژگی معماری بومی مناطق سرد ...........................................................................22

 

فصل دوم

تحلیل سایت

سایت و مزایای آن .............................................................................................25

خصوصیات سایت .............................................................................................26

ابعاد سایت ......................................................................................................26

اولویت دسترسی ...............................................................................................27

جهت تابش خورشید ............................................................................................27

دسیبل و شدت صدا در اطراف سایت ........................................................................28

یک

Text Box: یکتصاویری از سایت .............................................................................................29

 

فصل سوم

نمونه های مشابه

هتل رامادا پلازا در کره .......................................................................................33

دسترسی به هتل ................................................................................................34

عکس هوایی از هتل ...........................................................................................37

سایت پلان ......................................................................................................38

پلان زیرزمین ..................................................................................................39

پلان طبقه همکف ..............................................................................................40

پلان تیپ طبقات ................................................................................................41

نما و مقاطع هتل ...............................................................................................43

تصاویر داخلی و خارجی از هتل .............................................................................44

آنالیز هتل .......................................................................................................50

نمونه هتل ایرانی ...............................................................................................58

 

 

فصل چهارم

برنامه فیزیکی و استاندارد ها

مطالعات ضوابط و استانداردها در انواع هتل ها ............................................................65

استانداردهای طراحی ..........................................................................................65

پلان ..............................................................................................................67

تجزیه و تحلیل اتاق خواب .....................................................................................68

شکل و فرم معماری ...........................................................................................70

خصوصیات میهمانان ..........................................................................................72

چند نمونه از پلان های اتاق خواب ...........................................................................74

سوئیت ...........................................................................................................75

دکوراسیون و تجهیزات داخلی ................................................................................75

طراحی فضاهای عمومی ......................................................................................77

مواردی که در طراحی ورودی دارای اولویت می باشد ....................................................77

سایه بان .........................................................................................................77

ورودی و سرسراهای ورودی ................................................................................78.

لابی ..............................................................................................................78

فضای پشتیبانی .................................................................................................79

اهداف طراحی رستوران ......................................................................................80

ویترین غذا ......................................................................................................81

اهداف در طرح ریزی .........................................................................................82

معیارهای طراحی ..............................................................................................82

طراحی داخلی ..................................................................................................83

سه

Text Box: سهدرجه بندی هتل های کشور ...................................................................................86

فرم درجه بندی مهمانخانه های کشور ........................................................................95

 

دستورالعمل اجرایی، فنی و درجه بندی مهمانخانه های کشور ...........................................114

فضاهای ضروری و مورد نیاز برای هتل .................................................................116

سلف سرویس و اسنک ........................................................................................119

لابی .............................................................................................................120

سونا .............................................................................................................121

استخر ...........................................................................................................121

روم سرویس ....................................................................................................122

تاکسی سرویس .................................................................................................123

سالن کتابخانه ...................................................................................................123

کمک های اولیه ................................................................................................124

دستگاه ها و وسایل لباسشویی .................................................................................124

فضای لازم برای کارکنان .....................................................................................126

آشپزخانه ........................................................................................................128

پارکینگ ........................................................................................................130

پیج کردن .......................................................................................................131

تلویزیون های مدار بسته ......................................................................................132

آنتن مرکزی ....................................................................................................133

خلاصه نکاتی که نباید فراموش شود .........................................................................133

آسانسورها ......................................................................................................135

پله ها ............................................................................................................140

سطوح شیبدار(رامپ ها) راه پله های گردان ................................................................145

پله های برقی ...................................................................................................146

 

فصل پنجم

مبانی نظری

روانشناسی محیطی هتل .......................................................................................149

فضای داخلی (دسترسی جزیی) ...............................................................................149

دکوراسیون داخلی (طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی و ساختمان) ....................................150

فضای خارجی  (دسترسی کلی) ...............................................................................151

جایگزاری و سایت .............................................................................................151

نمای ساختمان ..................................................................................................151

ورودی ..........................................................................................................152

فضای تفریحی ..................................................................................................153

تسهیلات رفاهی ................................................................................................153

ملاحظات سازه ای .............................................................................................154

مکان و موقعیت نماد نور در مجموعه هتل ها ..............................................................157

ایده و هدف های کلی ..........................................................................................159

کانسپت و معماری .............................................................................................160

کانسپت اولیه طراحی ..........................................................................................162

 

[ ۹۲/۰۵/۱۸ ] [ 19 ] [ مطالعات رساله پروژه پایان نامه طرح معمار ]

فصل اول : جهانگردي و صنعت توريسم

 

1-1- مفهوم جهانگردي

    1-1-1- قطع نامه سازمان ملل متحد راجع به جهانگرد          

2-1- اهميت جهانگردي در سطح جهان      

3-1- اهداف توسعه صنعت جهانگردي در ايران         

4-1- استراتژي بخش جهانگردي 

5-1- سياستهاي کلي  

6-1- سياستهاي اجرايي           

7-1- شيوه هاي جذب جهانگردان خارجي به ايران      

8-1- جايگاه و اهميت جهانگردي در ابعاد داخلي و خارجي آن      

9-1- تاريخچه جهانگردي در ايران           

    1-9-1- پيدايش و روند توسعه جهانگردي در ايران  

    2-9-1- نگاهي به وضعيت توريسم در ايران         

    3-9-1- وضعيت توريسم داخلي ( ايرانگردي ) در ايران         

10-1- مشکلات فعلي صنعت توريسم در ايران          

11-1- آثار و تبعات توريسم بر سنت و فرهنگ بومي در ايران     

12-1- ضرورت احياء و توسعه قطبهاي سياحتي و زيارتي         

13-1- ايرانگردي و محيط زيست

14-1- تسهيلات جهانگردي       

15-1- سير و سياحت و جاذبه هاي گردشگري در ايران 

16-1- مکانهاي جلب جهانگرد   

17-1- پيوند جغرافيا با فعاليتهاي توريست    

18-1- ابعاد اقتصادي توريسم     

19-1- عوامل مؤثر در توسعه توريسم

فصل دوم : سير تحول و شناخت هتل

 

1-2- اقامتگاهها در اوايل و ماقبل اسلام     

2-2- اقامتگاهها بعد از اسلام     

3-2- اقامتگاهها در دوران اعراب مسلمان   

4-2- اقامتگاهها در عصر تيموريان          

5-2- کاروانسراهاي ايران        

    1-5-2- معماري انواع کاروانسراها      

    2-5-2- هتل در عصر پهلوي 

6-2- تعاريف مرسوم از مراکز اقامتي و پذيرايي         

    1-6-2- هتل      

    2-6-2- متل       

    3-6-2- ميهمانسرا

    4-6-2- مهمانپذير 

    5-6-2- هتل پانسيون         

    6-6-2- زائرسرا يا خانه زواري          

    7-6-2- مراکز جهانگردي    

    8-6-2- نوتل      

    9-6-2- خانه ييلاقي

فصل سوم : انواع هتل و بررسي ضوابط

 

1-3- هتل داري       

2-3- انواع هتل ها   

    1-2-3- دسته بندي هتلها از نظر تعداد واحدهاي اقامتي          

    2-2-3- دسته بندي هتل ها از نظر کيفيت و طرح    

    3-2-3- دسته بندي هتل ها از لحاظ نوع فعاليت      

        1-3-2-3- هتل هاي مرکز شهر      

        2-3-2-3- هتل هاي اطراف شهر    

        3-3-2-3- هتل هاي تفريحي          

3-3- هتل هاي مجامع

4-3- هتل هاي اقامتي

5-3- قوانين و ضوابط سازمان ايرانگردي و جهانگردي 

 

فصل چهارم : معرفي فضاهاي کالبدي هتل

 

1-4- ايدئوگرامهاي اوليه در طراحي

    1-1-4- تيپ بندي هتل ها     

    2-1-4- خواسته هاي مورد نياز در طراحي هتل     

    3-1-4- تجزيه و تحليل فضاها           

    4-1-4- اصول طراحي سايت

2-4- برآورد و برنامه ريزي بر اساس هزينه ها         

    1-2-4- انواع نيازها و عملکردها        

    2-2-4- ارزيابي ابتدايي فضاها           

    3-2-4- نيازهاي تخصصي هتل ها       

3-4- معرفي فضاهاي مختلف هتل جهت اتودهاي اوليه  

    1-3-4- لابي      

    2-3-4- سيرکولاسيون فضاهاي سرو غذا

    3-3-4- فضاهاي تفريحي     

    4-3-4- فضاي اداري         

        1-4-3-4- قسمت کارکنان

    5-3-4- فضاهاي پشتيباني و خدمات      

    6-3-4- اتاق هاي ميهمان و سوئيت ها   

        1-6-3-4- طراحي اتاق ميهمان      

        2-6-3-4- مفهوم ترکيب اتاقهاي ميهمان          

        3-6-3-4- شکل معماري 

        4-6-3-4- تجهيزات طبقات اتاق ميمان           

        5-6-3-4- ماگزيمم فضاي طبقات اتاق ميهمان    

        6-6-3-4- انواع پلانهاي طبقات اتاق ميهمان     

4-4- فضاهاي عمومي            

    1-4-4- طراحي فضاهاي عمومي        

    2-4-4- ورودي هاي هتل     

        1-2-4-4- امکانات لازمه براي ورودي هاي هتل

    3-4-4- لابي      

    4-4-4- رستوران هتل        

    5-4-4- چايخانه   

        1-5-4-4- فضاهاي لازم چايخانه سنتي           

    6-4-4- آسانسورها           

    7-4-4- راهروها 

    8-4-4- بخش پذيرش         

    9-4-4- فضاهاي کاربردي و چند منظوره در هتل ها

        1-9-4-4- ويژگيهای يک فضاي چند منظوره    

        2-9-4-4- فرآيند طراحي در فضاهاي چند منظوره          

    10-4-4- فضاهاي تفريحي- ورزشي     

5-4- فضاهاي خدمات و پشتيباني 

    1-5-4- بخش تهيه مواد غذايي و فضاهاي انبار      

فصل پنجم : بررسي و معرفي چند نمونه هتل

 

1-5- نمونه هتل هاي داخل کشور

    1-1-5- هتل آزادي تهران    

    2-1-5- مرکز تجارت بين المللي تهران  

    3-1-5- هتل بين المللي استقلال ( هيلتون سابق )    

2-5- نمونه هتلهاي خارج کشور  

    1-2-5- هتل هيلتون          

    2-2-5- هتل شاهزاده آتسو   

    3-2-5- هتل ميرامار          

    4-2-5- هتل کازينو کاپتشين

فصل ششم: استان گلستان

 

1-6 – پیشینه تاریخی 

2-6- بناهای تاريخی

1-2-6- برج گنبد کاووس

2-2-6- دیوار دفاعی قزل آلان

 

3-6-مناطق تفریحی

4-6- شهر ها و روستا ها

 

5-6- جغرافیا و آب وهوا

1-5-6- آب های استان

1-1-5-6-رود اترک

2-1-5-6-گرگان رود

3-1-5-6- رود قره سو

2-5-6- جنگل و منابع طبیعی

6-6- ویژگی های اقتصادی

 

7-6-شهرستان گنبد کاووس

1-7-6- سیرشکل گيري شهر گنبدکاووس و نحوة اسکان عشایر

2-7-6-  ویژگی های فرهنگي شهرو جمعيت شهر

3-7-6- ويژگي هاي اقتصادي شهر

4-7-6- ویؤگی های جغرافیایی و طبیعی

5-7-6-  اقليم شهر گنبد کاووس  

6-7-6- تيپولوژي خانه‌هاي مسكوني تركمن  

1-6-7-6- آلاچيق

2-6-7-6- چوبي

3-6-7-6- خشتي

فصل هفتم : تحلیل سایت

1-7 بررسي وضع موجود سايت

1-1-7- شيب و توپوگرافي زمين

2-1-7-مقاومت خاك  

3-1-7-پوشش گياهي 

4-1-7-بررسي منابع آب          

 

5-1-7-خطر گسلش، زمين لرزه و موجهاي توخته       

6-1-7-شكل و اندازه زمين       

7-1-7-ساخت و ساز موجود     

8-1-7-مالكيت اراضي            

            

2-7 تحليل امکانات و محدوديتها                          

1-2-7-امکانات و محدوديتهاي دسترسي راهها                                      

2-2-7-امکانات و محدوديتهاي ديد و منظر               

3-7 - اهداف پروژه  

4-7 - اهميت موقعيت سايت

فصل هشتم :معرفی طرح معماری و بر نامه فیزیکی آن و نقشه ها

 

 

فهرست منابع و مأخذ

 

 

 

 

 

[ ۹۲/۰۵/۱۸ ] [ 19 ] [ مطالعات رساله پروژه پایان نامه طرح معمار ]

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

طرح موضوع

اهداف راهبردی

فصل اول کلیات

بخش اول :

گفتار اول :

1- تعریف جهانگردی .....................................................................................................................................1

1-1- توریست.................................................................................................................................................1

1-2- توریست تفریحی...................................................................................................................................1

1-3- توریست فرهنگی...................................................................................................................................1

1-4-توریست ورزشی.....................................................................................................................................1

1-5- اکوتوریسم..............................................................................................................................................1

1-6-توریست پزشکی......................................................................................................................................1

1-7- توریست مذهبی.....................................................................................................................................2

1-8- توریست معاملات..................................................................................................................................2

2- اثرات صنعت گردشگری و کارکردهای اقتصادی و تاثیرات مثبت آن بر درآمدهای ملی............................2

3- سیاحت و فرهنگ........................................................................................................................................3

4- سیاحت و جامعه شناسی.............................................................................................................................3

5- سیاحت و اقتصاد.........................................................................................................................................3

6- سیاحت و فراغت........................................................................................................................................3

گفتار دوم : جاذبه هاي توريستي ايران.....................................................4

1- جاذبه های طبیعی........................................................................................................................................4

2- جاذبه های فرهنگی و اجتماعی ..................................................................................................................5

3- جاذبه های زیارتی ......................................................................................................................................5

4- موزه.............................................................................................................................................................5

گفتار سوم : بسط موضوع طرح..................................................................6

1- انواع مهمانسراها...........................................................................................................................................6

2- ارکان صنعت توریسم...................................................................................................................................7

گفتار چهارم ...............................................................................................12

1- سابقه تاریخی (کاروانسراهای ایران).............................................................................................................12

2- معماری انواع کاروانسراها.............................................................................................................................15

2-1- کاروانسراهای کاملا پوشیده منطقه کوهستانی..........................................................................................15

2-2- کاروانسراهای کرانه پست خلیج فارس....................................................................................................16

2-3- کاروانسراهای حیاط دار مرکزی ایران (از دوره صفوی تا عصر حاضر)..................................................16

2-3-1- کاروانسراهای مدور............................................................................................................................16

2-3-2- کاروانسراهای چند ضلعی..................................................................................................................16

2-3-3- کاروانسراهای دو ایوانی.....................................................................................................................17

2-3-4- کاروانسرا با تالار ستون دار................................................................................................................17

2-3-5- کاروانسرای چهار ایوانی....................................................................................................................17

3- تارخچه هتل در ایران معاصر .....................................................................................................................17

4- تاریخچه هتل در جهان (سیر تحول هتل در اروپا).....................................................................................18

5- گراند هتل...................................................................................................................................................18

بخش دوم : مطالعات تطبیقی ...................................................................19

گفتار اول ..................................................................................................19

1- مهمانسراي عباسي......................................................................................................................................19

21……………………………………………….martinspark hotel2- هتل مارتینسپارک 

25……………………………………………….Kanada Lama Hotel  3- هتل کانادالاما

گفتار دوم : تجزیه و تحلیل نمونه ها........................................................28

1- مجموعه اقامتی – تجاری زائر سرای مشهد...............................................................................................28

34…………………………………………………………….Hotel Klinglhuber2- 

گفتارسوم : طراحی و اهداف در فضای پروژه...........................................38

1- لابی...........................................................................................................................................................38

2-اهداف برنامه ریزی.....................................................................................................................................38

3- اهداف طراحی...........................................................................................................................................40

4- اهداف در طراحی رستوران.......................................................................................................................40

5- اهداف در طراحی سالن، پیشخوان عرضه نوشیدنی..................................................................................43

6- فضاهای برگزاری مراسم و فعالیت ها.......................................................................................................43

7- اهداف در طرح ریزی...............................................................................................................................44

8- معیار طراحی.............................................................................................................................................44

9- فروشگاهها................................................................................................................................................45

10- فضاهای ورزشی.....................................................................................................................................46

11- دفاتر اداری.............................................................................................................................................47

12- اهداف طراحی پیشخوان لابی.................................................................................................................49

13- دفتر حسابداری.......................................................................................................................................49

14- دفتر مدیر اجرایی....................................................................................................................................50

15- دفاتر فروش و تدارکات..........................................................................................................................51

16- فضاهای خدماتی پشتیبانی (دور از دید).................................................................................................51

17- فضاهای آماده سازی غذا و انبار آذوقه...................................................................................................52

18- اهداف در طرح ریزی.............................................................................................................................53

18-1- آشپزخانه اصلی..................................................................................................................................53

18-2- اصول طراحی آشپزخانه.....................................................................................................................53

19- فضای بارانداز دریافت مواد اولیه زباله و انبار عمومی............................................................................58

20- نواحی و فضاهای مربوط به کارکنان......................................................................................................58

21- رختشویخانه و خانه داری.....................................................................................................................61

گفتارچهارم : مبانی نظری معماری و راهکارهای پیشبرد طرح.............62

1- معماري فرايند نوعي آفرينش...................................................................................................................62

2- مباني نظري معماري.................................................................................................................................63

2-1- استفاده از مفهوم تضاد جهت ايجاد نوعي گفتمان بين محيط مصنوع و محيط طبيعي.........................63

2-2- استفاده از مفهوم درونگرايي................................................................................................................63

2-3- عوامل محسوسي که در طراحي اين مجموعه دخيل بوده اند شامل موارد زير ميباشد .......................63

2-3-1- باد مطلوب و مزاحم.......................................................................................................................63

2-3-2- عوامل نا محسوس..........................................................................................................................63

2-1-1- استفاده از مفهوم تضاد جهت ايجاد نوعي گفتمان بين محيط مصنوع و محيط طبيعي....................64

2-2-2- رابطه ساختمان با محيط.................................................................................................................65

2-2-2-2- تضاد ميان ساختمان و طبيعت...................................................................................................68

گفتارپنجم : تجزیه تحلیل و طراحی......................................................70

الف - تعیین تکلیف فعالیتهای و وفضاهای پروژه........................................................................................70

1- پیش بینی نیاز به تسهیلات اقامت............................................................................................................70

2- شرح فعالیت های هتل............................................................................................................................70

3- طبقات اتاق های خواب...........................................................................................................................71

4- کارایی در طرح ریزی هتل.......................................................................................................................72

5- پلان طبقات..............................................................................................................................................74

 6- محل قراگیری پلکان...............................................................................................................................76

7- پلان برج هاي هتل..................................................................................................................................77

8- پلان آتریوم..............................................................................................................................................78

9- معیارهای طراحی اتاق های خواب.........................................................................................................79

10- مبلمان اتاق های خواب........................................................................................................................80

11- طراحی فضاهای عمومی.......................................................................................................................87

ب- نکات طراحی و اهداف در فضاهای پروژه............................................................................................88

فصل دوم :

بخش اول : بررسي كلي ويژگي هاي محيطي و اقليمي منطقه.................89

1- توده هاي هوايي موثر بر اقليم منطقه........................................................................................................89

1-1- دما........................................................................................................................................................89

1-2- بارش....................................................................................................................................................89

1-3- رطوبت نسبی........................................................................................................................................90

1-4- یخبندان................................................................................................................................................91

1-5- فشار هوا..............................................................................................................................................91

1-6- باد .......................................................................................................................................................91

1-7- تفسير جدول بيوكليماتيك محيط آسايش انساني.................................................................................92

1-8- جمع بندي اصول اقليم........................................................................................................................93

1-9- محيط آسايش......................................................................................................................................94

2- زمين شناسي و هيدروژئولوژي دشت بجنورد..........................................................................................95

2-1- لرزه خيزي...........................................................................................................................................95

3- دشت بجنورد، گذشته، حال و آينده و ضرورتها.......................................................................................97

1- گذشته ......................................................................................................................................................97

3-1-1- رويكرد زمين شناختي.....................................................................................................................97

3-1-2- محدوده دشت بجنورد....................................................................................................................97

2- فرهنگ و زمين لرزه ................................................................................................................................98

 

3-2-1- بحث موقعيت منطقه اي در برابر زمين لرزه ها و خسارت محتمل..............................................98

3-2-2- تجربيات بشر و راههاي مقابله با حوادث.......................................................................................98

نتیجه ...........................................................................................................................................................101

بخش دوم : مطالعات زمینه.....................................................................104

 1- موقعيت مكاني شهرستان بجنورد..........................................................................................................104

1-1- موقعيت و مشخصات جغرافيايي.......................................................................................................104

1-2- بررسي جايگاه و نقش شهر در حوزه شهرستان و بررسي نحوه ارتباط آن با شهرهاي ديگر............105

2- بررسي كلي پيشينه تحولات تاريخي و اجتماعي در شهر......................................................................107

2-1- بررسي پيشينه تاريخي......................................................................................................................107

2-2- وجه تسمیه ......................................................................................................................................107

2-3- بررسي كلي ويژگي هاي مردم شناسي و فرهنگي شهر....................................................................107

3- بررسي كلي منابع و جاذبه هاي قومي و گردشگري و تفريحي استان...................................................109

3-1-1- عمارت آئينه خانه (دارالحكومه سردار مفخم).............................................................................109

3-2- عمارت مفخم...................................................................................................................................110

3-3- عمارت خسروخان...........................................................................................................................110

3-4- مقبره كشته شدگان واقع لهاك خان..................................................................................................111

3-5- بناي بش قارداش.............................................................................................................................111

3-6- بناي مذهبي معصوم زاده.................................................................................................................112

3-7- بررسي منابع و جاذبه هاي طبيعي شهر (از لحاظ كميت و كيفيت)................................................112

3-8- بررسي كلي چشم اندازها و مناظر ارزشمند شهر...........................................................................113

4- اقليم بجنورد......................................................................................................................................115

5- عوامل موثر در تنوع آب و هواي استانهاي خراسان...........................................................................115

الف- اختلاف در عرض جغرافيايي.........................................................................................................115

ب- اختلاف ارتفاع..................................................................................................................................115

ج- توده هاي هوايي ...............................................................................................................................115

بخش سوم :....................................................................................................................................120

1- جغرافياي انساني................................................................................................................................120

1-1- خصوصيات جمعيتي.....................................................................................................................120

2-2- مطالعات جمعيتي..........................................................................................................................120

2-3- ويژگي هاي انساني بجنورد..........................................................................................................120

2-4- روند توسعه انساني بجنورد..........................................................................................................120

2- جمعيت و خدمات شهري بجنورد.....................................................................................................121

3- پيش بيني جمعيت شهر بجنورد.........................................................................................................121

4- حمل و نقل مسافر در كشور..............................................................................................................122

بخش چهارم....................................................................................................126

 گفتار اول........................................................................................................126

1- مطالعات پایه طراحی محیط..............................................................................................................126

1-1- بررسی ویژگیهای عمومی سیمای شهری.....................................................................................126

1-2- بررسی وضعیت دید و منظر در شهر...........................................................................................127

1-3- بررسی کلی وضعیت توده و فضا در شهر...................................................................................128

1-4- بررسی کیفیت فضاهای باز و سبز موجود در شهر......................................................................128

1-5- بررسی کلی تسهیلات و تجهیزات مورد نیاز جهت تقویت و توسعه گردشگری در شهر...........129

1-6- برآورد جمعیت پشتیبان طرح......................................................................................................131

2- تعریف استخوانبندی........................................................................................................................134

2-1- استخوانبندی شهر بجنورد و تاثیرات آن بر فرم کلی شهر...........................................................134

2-2- عوامل غیرفیزیکی.......................................................................................................................135

2-2-1- عوامل فیزیکی.......................................................................................................................135

2-2-2- عوامل مصنوع........................................................................................................................135

3- محورهای شاخص شهر بجنورد......................................................................................................135

3-1- نقاط شاخص شهر بجنورد.........................................................................................................136

3-1-1- عناصر طبیعی........................................................................................................................136

4- بررسی های اقتصادی شهر بجنورد................................................................................................136

4-1- روند تحولات ترکیب اشتغال در شهر بجنورد..........................................................................137

4-2- نقش توریستی شهر بجنورد و اثرات آن بر اقتصاد شهر............................................................137

نتیجه مطالعات بخش اقتصادی............................................................................................................139

گفتار دوم......................................................................................................140

1- امکانات و پتانسیل های قطب گردشگری بجنورد و جذب توریست............................................................140

1-1- بررسی توریسم در شهر بجنورد...............................................................................................140

1-2- ساخت توریسم شهر بجنورد...................................................................................................140

2- شناخت الگوی سفر به شهر بجنورد.............................................................................................141

2-1- هدف ازمسافرت توریستان......................................................................................................141

2-1-1- ارزیابی و استنتاج مطالعات اجتماعی- اقتصادی توریستان.................................................142

2-1-2- بررسی روند افزایش توریست خارجی..............................................................................144

2-1-3- گروه بندی براساس مبدا سفر.............................................................................................146

2-1-4- گروه بندی براساس شغل سرپرست خانوار.......................................................................148

2-1-5- متوسط تعداد مسافر در سه دوره زمانی.............................................................................154

2-1-6- متوسط تعداد مسافر مقیم روزانه درطول سال....................................................................155

فصل سوم :

بخش اول : مطالعات پایه سایت......................................................161

1- موقعیت زمین – ارتباط با شهر – همسایگی – جهت استقرار....................................................161

2- مکان یابی....................................................................................................................................161

3- دلایل انتخاب سایت...................................................................................................................162

4- محورهاي بصري قوي................................................................................................................162

5- آناليز و نتيجه گيري سایت..........................................................................................................164

5-1- بادهاي مطلوب و مزاحم........................................................................................................165

5-2- تابش......................................................................................................................................165

5-3- آنالیز ساختگاه........................................................................................................................166

5-4- دسترسي ها...........................................................................................................................167

5-4-1- دسترسي به سايت موردنظر..............................................................................................167

5-4-2- دیدومنظر..........................................................................................................................168

بخش دوم : ...............................................................................................169

خلاصه ی مقررات و ضوابط معماری، ساختمانی، درجه بندی مهمان خانه ...................................169

بخش سوم : .............................................................................................177

تعيين اجزا و تدقيق برنامه فيزيكي...................................................................................................177

نمودارهاي فضايي  و دياگرامهاي عملکردي ..................................................................................189

بخش چهارم .................................................................................198

گفتار اول : اهمیت تاسیسات در ساختمان های بلند..................198

1- سیستم آبرسانی.........................................................................................................................198

2- سیستم های برودتی و حرارتی.................................................................................................199

3- گرمایش متمرکز.......................................................................................................................200

4- تاسیسات مکانهای ورزشی و تفریحی.....................................................................................200

5- تاسیسات آشپزخانه.................................................................................................................200

6- تاسیسات رختشویخانه............................................................................................................201

7- حفظ امنیت در مقابل حریق....................................................................................................201

8- تهویه موتورخانه.....................................................................................................................202

9- فضای موتورخانه....................................................................................................................202

گفتار دوم : سازه ساختمان........................................................203

1- بارگذاری................................................................................................................................203

2- محدودیت سختی و جابجایی.................................................................................................203

3- سازه های متداول برای ساختمانهای بلند...............................................................................204

فصل چهارم  :نقشه ها و منابع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول :

 

جدول شماره 1 جدول درآمد کشورها از صنعت جهانگردی ( فصل 1 ) ..........................................2

جدول شماره 2 ( مرکزایرانگردی و جهانگردی کشور )....................................................................54

جدول شماره3  معیارهای طراحی اتاقهای خواب .............................................................................80

جدول شماره 4 ترکیب های مختلف و متداول اتاق های خواب.......................................................86

جدول شماره 5 تفاوت های اساسی فضاهای عمومی........................................................................87

جدول شماره 6 آمار بارندگي ايستگاه بجنورد (84- 1965)..............................................................90

جدول شماره 7 نماي رطوبت نسبي ايستگاه بجنورد (84-1965) (درصد).......................................90

جدول شماره 8 نماي ماهانه فشار هوا در ايستگاه بجنورد.................................................................91

جدول شماره 9 تفسير جدول بيوكليماتيك ساختماني.......................................................................93

جدول شماره 10 بررسي روند كالبدي و جمعيت شهر و مقايسه تراكم ناخالص شهري.................120

جدول شماره 11 (تعداد سفر انجام شده (هزار دستگاه)..................................................................123

جدول شماره 12 مسافر جابجا شده بر حسب فصول سال..............................................................124

جدول شماره 13 ( ماخذ شهرداری بجنورد سال 86)......................................................................133

جدول شماره 14 ( سازمان گردشگری بجنورد ).............................................................................143

جدول شماره 15 ( سازمان گردشگری بجنورد)..............................................................................144

جدول شماره 16 ( سازمان گردشگری بجنورد ).............................................................................145

جدول شماره 17 ( سازمان گردشگری بجنورد)..............................................................................146

جدول شماره18 ( سازمان گردشگری بجنورد) ..............................................................................148

جدول شماره19 ( سازمان گردشگری بجنورد)...............................................................................149

جدول شماره20 ( سازمان گردشگری بجنورد)...............................................................................151

جدول شماره21 ( سازمان گردشگری بجنورد)...............................................................................152

جدول شماره22 ( سازمان گردشگری بجنورد )..............................................................................153

جدول شماره23 ( سازمان گردشگری بجنورد)...............................................................................154

جدول شماره24 ( سازمان گردشگری بجنورد)...............................................................................156

جدول شماره25 ( سازمان گردشگری بجنورد ).............................................................................158

جدول شماره26 ( سازمان گردشگری بجنورد)..............................................................................159

جدول شماره27 ( سازمان گردشگری بجنورد)..............................................................................160

جدول شماره 28 فضاهای اقامتی هتل............................................................................................178

جدول شماره 29  فضاهای عمومي هتل.........................................................................................179

جدول شماره 30  بخش عمومی.....................................................................................................181

جدول شماره 31  بخش ورزشی.....................................................................................................182

جدول شماره 32  آشپزخانه.............................................................................................................183

جدول شماره 33  بخش تجاری.......................................................................................................184

جدول شماره 34  بخش اداری.........................................................................................................185

جدول شماره 35  بخش خدمات و پشتیبانی....................................................................................186

جدول شماره 36  بخش تفریحی فرهنگی........................................................................................187

جدول شماره 37  فضاهای فوق دو واحد جهت آقایان و خانم ها می باشد....................................188

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست دیاگرامها :

 

نمودارهاي فضايي  و دياگرامهاي عملکردي:...................................................................................189

دیاگرام شماره 1 حبابي فضاهاي هتل...................................................................................................189

دیاگرام شماره 2 فضايي طبقات............................................................................................................190

دیاگرام شماره3 روابط فضاهاي کلي ...................................................................................................191

دیاگرام شماره4 روابط فضاهاي عمومي ..............................................................................................192

دیاگرام شماره5 روابط فضاهاي رستوران و آشپزخانه ........................................................................193

دیاگرام شماره6 روابط فضايي سالن جشن .........................................................................................194

دیاگرام شماره7 تاسیسات ...................................................................................................................195

دیاگرام شماره8 رختشویخانه...............................................................................................................195

دیاگرام شماره9 لابی............................................................................................................................196

دیاگرام شماره10 اداری........................................................................................................................196

دیاگرام شماره11 اداری.......................................................................................................................197

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع و مآخذ :

 

سالنامه آماری ایران ، سازمان برنامه و بودجه ، سال 86

آیین نامه و ضوابط هتلهای ایران ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سال 86

ریچارد ، پیتر ، مسافرخانه ها ، مولف پیتر ریچارد  ، مترجم : سازمان برنامه و بودجه 1995

مقررات و ضوابط معماری و ساختمانی ، درجه بندی مهمانخانه ها ( هتلها ) ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سال 86

مجله معمار شماره 14

گزارش مسکن سازان ، مطالعات زواری ، توریستی بجنورد سال 86

مطالعات طرح جامع بجنورد سال 86

پارت ، شرکت مهندسی و مشاوره ، سال 1387

پایان نامه ، مهدیه محمدی ، دانشگاه تربیت معلم سبزوار ، سال 1386

فرانسیس دی  کی  چینگ ، معماری ، فرم ، فضا ، نظم ، ترجمه زهره قراگوزلو ، ناشر : موسسه انتشارات وچاپ دانشگاه تهران ، پاییز 82

کسمائی مرتضی ، اقلیم و معماری ، نوشته مرتضی کسمایی ( ویراست 2 ) انتشارات اصفهان خاک 1382

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thesis  Abstract :

 

What  is  considered  as  the  main  subject  and  the  basis  of  searching  and designing  matter  ,  would  be  space  position  visions  and  studying  its  urbon riewpoint  and  in   designing  zones  we  will  refer  to  architectural  details  .

Designing  results  are  a  set  of  different  presented  functions  which  connected  with  site  and  . resulted  in  visual  unity  of  the  complex .

As  we  know  ,  creation  ,  innoration  and  reconstructions  are  related  to  haman  works .

Creative  person  by  providing  optimal  and  modern  conditions  of  life  try  to  pave  the  way  for  prosperity  and  achievement  of  wishes  and  make  his or  her  development  and  completion  and  erolution .

Today  ,  human  being  through  his  /  her  produced  technology  and  moment  development  in  the  way  of  struggles  ,  try  to  overcome  his  /  her  enriron  mental  world  and  indicate  the  role  of  dominance  and  victory  over  this  terrestrial  globe  .  more  than  before .

Therefore  ,  in  order  to  find  an  explicit  and  certain  solution  for  removing  spiritual  and  bodily  needs  ,  which  are  the  result  of  security  and  peace  ,  paving  the  way  according  to  their  inclination  for  tranquility  with  dynamic  motions  would  be  an  ineritable  matter .

In  this  thesis  ,  which  is  based  on  executive  and  functional  contents  ,  we  try  to  blow  the  soul  in  the  environment  skeleton  and  by  considering  existed  conditions  and  poles  ,  provid  and  revive  rich  and  mental  space  which  only  affords  of  zone  power .

(  Hotel  is  a  mental  space  rather  than  visual .

Its  memories  are  mental  ones  ,  and  maybe  there  is  no  special  event  ,  even  a  regard  but  staying  in  Hotel  is  memorable . )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Open  University  Islamic Of  Birjand

 

Shool  Of  Art  And  Architecture

 

Thesis  :

 

To  Get  Bs  Degree

 

Architecture  Field

 

 

Title  :

 

Atrak  Four  Star  Hotel 

 

 

Manager  : 

 

Enj  Farid  Foroozanfar

 

 

Writer  :

 

Taleb  Soheyli  Rad

 

Winter  2010

[ ۹۲/۰۵/۱۸ ] [ 19 ] [ مطالعات رساله پروژه پایان نامه طرح معمار ]

هتل-موزه مارون

 

 

فهرست مطالب

 

بخش 1:تعریف مسئله........................................................................................................................1

1-1اهداف طراحی پروژه..................................................................................................................2

1-2-تعریف موزه.............................................................................................................................2

        1-2-1 طبقه بندی موزه ها.....................................................................................................2

        1-2-2 نظریه ی ساختاری موزه...........................................................................................4

1-3-تعریف هتل................................................................................................................................5

      1-3-1انواع هتل   ...................................................................................................................6    

1-4- کلید واژه ها.............................................................................................................................7

1-5-جایگاه ایران در صنعت جهانگردی................................................................................. 8

1-6 ایام فراغت...............................................................................................................................10

1-7گذران اوقات فراغت در ایران و جهان...................................................................................11

 

بخش 2:معرفی بستر طرح .............................................................................................................12

2-1-تاریخچه شهرستان.............................................................................................................13

2-2- موقعیت جغرافیای شهرستان....................................................................................13

2-3-جمعیت شهرستان..........................................................................................................15

2-4-شرایط محیطی شهرستان.....................................................................................................15

2-5-بررسی شرایط اقلیمی شهرستان......................................................................................16

      2-5-1-بارندگی...................................................................................................................17

      2-5-2-رطوبت نسبی..........................................................................................................17

      2-5-3-یخبندان....................................................................................................................18

      2-5-4-باد..........................................................................................................................18

2-6-نتیجه گیری (تأثیر مسائل محیطی و جغرافیایی و اقلیمی بر معماری بنا)......................19

2-7- بررسی و شناخت و معرفی مسائل فرهنگی و تاریخی مؤثر بر طرح.......................24

      2 -7-1-بررسی معماری بومی منطقه...............................................................................25

         2-7-1-1-معماری مسکن...............................................................................................25

         2-7-1-2-المان ها و تزئینات معماری بومی منطقه........................................................27

2-7-2-نتیجه گیری(راهکارهای اقلیمی با الهام از معماری بومی منطقه)...............................28

بخش 3:شناخت و معرفی زمین طرح............................................................................................29

3-1-شناخت زمین طرح.............................................................................................................30

     3-1-1-شناخت و معرفی مکان پروژه................................................................................30

     3-1-2-شناخت و معرفی زمین طرح................................................................................31

     3-1-3-شناخت و معرفی شبکه های دسترسی اطراف پروژه..........................................33

     3-1-4-شناخت و معرفی کاربری های اطراف پروژه ......................................................34

 

         بخش 4:نمونه مشابه.........................................................................................................36

    4-1-فرهنگسرای نگارستان(موزه قرآن).............................................................................37

         4-1-1-حوزه های عملکردی و ارتباط فضاها..............................................................37

        4-1-2-نتیجه گیری...........................................................................................................40

4-2-مرکز میراث آمریکایی و موزه هنر.....................................................................................40

         4-2-1-معرفی بنا...............................................................................................................40

         4-2-2-نتیجه گیری............................................................................................................44

 

4-3-هتل شرایتون میرامار...........................................................................................................45

      4-3-1-معرفی بنا....................................................................................................................45

       4-3-2-نتیجه گیری  .............................................................................................................48

4-4-هتل هیلتون..........................................................................................................................49

         4-4-1-معرفی بنا................................................................................................................49

         4-4-2-نتیجه گیری............................................................................................................52

 

     بخش 5:برنامه فیزیکی...........................................................................................................53

5-1-تدوین الگوی فضایی مجموعه............................................................................................54

5-2- بر نامه فیزیکی و استانداردها...........................................................................................93

      5-2-1-ریز فضاهای بخش اقامتی......................................................................................93

       5-2-2ریز فضاهای موزه.....................................................................................................98

            5-2-2-1-بخش معرفی..................................................................................................98

             5 -2-2-1-1-گالری......................................................................................................98

            5-2-2-1-2- آمفی تئاتر..............................................................................................102

         5-2-1-2-3-کتابخانه......................................................................................................106

بخش ششم: مبانی نظری و روند طراحی..................................................................................112

6-1-مقدمه....................................................................................................................................113

6-2-سنت در معماری.................................................................................................................113

6-3-مفاهیم مؤثر در طرح...........................................................................................................114

6-3-1-سلسله مراتب..................................................................................................................114

6-3- 2 پویایی و ضرب آهنگ....................................................................................................115

6-4- نظام ساز مان دهی طرح و برنامه ریزی.........................................................................117

6-5-مفاهیم برگرفته از سایت و تأثیر آن در طراحی..............................................................117

6-6-احکام فضایی عملکردها در بستر طرح.............................................................................117

      6-6-1-بخش اقامتی....................................................................................................117

      6-6-2-بخش فرهنگی..........................................................................................................118

      6-6-3- بخش تفریحی.........................................................................................................118

     6-6-4-فضای سبز و محوطه سازی..................................................................................118

6-7-تحلیل سایت.........................................................................................................................119

6-8-دیاگرام حبابی روابط فضاها..............................................................................................119

6-9-کانسپت اولیه شکل گیری طرح.........................................................................................122

6-10-روند شکل گیری طرح....................................................................................................122

6-11-ایده طراحی نما................................................................................................................125

6-12-انتخاب سیستم سازه.....................................................................................................126

6-13-بررسی و ارائه سیستم تأسیسات................................................................................127

 

بخش هفتم:ارائه نقشه ها..............................................................................................129

 

 

[ ۹۲/۰۵/۱۸ ] [ 19 ] [ مطالعات رساله پروژه پایان نامه طرح معمار ]

فهرست مطالب:

-    هتل

-      تاريخچه هتل داري

-      هتل هاي تاريخي

-      تاريخچه هتل داري نوين

-      طراحي هتل ( نكات مهم در طراحي هتل)

-      موقعیت مکانی انواع هتل در شکه توریسم

-      تخصیص فضاهای هتل

-      طراحی طبقات

-      کف دال

-      نقشه های ساختمانی بلند مرتبه

-     طرحهای دارای آتریوم

-     طراحي با نور: در هتل وزيرمجموعه‌هاي آن

-     سالن‌هاي جشن و اتاق‌هاي چند منظوره: نورهاي رويايي

-     امكانات رفاهي و ورزشي

-     نماي بيروني: تبليغ شهري

-     پاركينگ

-     طراحی داخل اتاق های هتل از دیدگاه ارگونومی

-     طراحی و نورپردازی

-     بافت

-     رنگ

-     استفاده از وسایل و تجهیزات ارگونومیک

-     استانداردهای طراحی هتل

-     فضاهای مورد نیاز برای هتل های معمولی

-    انواع هتل

-     ارزشيابی انواع هتلها

-     انواع هتل بر اساس ستاره که در طراحی معماری بایستی مد نظر قرار گیرد

-    معرفي استان ايلام در جهت طراحي هتل در اين استان 

[ ۹۲/۰۵/۱۸ ] [ 19 ] [ مطالعات رساله پروژه پایان نامه طرح معمار ]

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

---

1- چكيده طرح

1-1- عنوان تحقيق                                                                               1      

2-1- بيان مسئله                                                                                 1      

3-1- هدف پروژه                                                                                 2      

4-1- منابع و پيشينه تحقيق                                                                    3

2-  شناخت

مطالعات پايه                                                                                         

1-2- تعريف جهانگردي                                                                        4

1-1-2- ارزشها  و اثرات جهانگردي                                                         4

2-1-2- جهانگردي و تبادل فرهنگها                                                        4

3-1-2- جهانگردي و ارزشهاي اقتصادي                                         4

4-1-2- ضرورت برنامه‌ريزي براي جهانگردي                                   5

5-1-2- مشكلات صنعت جهانگردي در ايران                                   6

2-2- اسكان

1-2-2- انواع مكانهاي اقامت                                                                  7

2-2-2- درجه‌بندي و نرخ‌گذاري در هتلها                                       7

3-2- تاريخچه هتلداري                                                                        9

1-3-2- تاريخچه هتلداري در جهان                                                        9

2-3-2- تاريخچه هتلداري در ايران                                                         10

 

 

 

3-3-2- سرگذشت مهمان‌خانه‌ها                                                  11

4-2- شرح فعاليتهاي هتل                                                           12

1-4-2- انواع فعاليتهاي قابل بررسي در هتل                                              12

2-4-2- فضاي خوابها                                                                          12

1-2-4-2- معيارهاي طراحي طبقات خوابها                                               12

2-2-4-2- فيلترها در طبقات                                                                13

3-2-4-2- فضاهاي سرويس‌دهي خوابها                                         14

4-2-4-2- ويژگيهاي اتاق مهمانان                                                          14

3-4-2- فضاهاي عمومي                                                             18

1-3-4-2- لابي                                                                                 18

2-3-4-2- رستوران                                                                            18

3-3-4-2- ورزشي                                                                    19

4-4-2- فضاهاي اداري                                                                        20

1-4-4-2- ويژگي طراحي پيشخوان لابي                                        20

5-4-2- فضاهاي خدماتي پشتيباني                                                         21

1-5-4-2- فضاهاي آماده‌سازي غذا و انبار آذوغه                               22

1-1-5-4-2- محاسبه فضاي راهروهاي حركتي در آشپزخانه               23

2-1-5-4-2- فضاي انبار آذوغه و نوشيدني                                               25

3-1-5-4-2- فضاي بارانداز دريافت مواد اوليه زباله                           26

2-5-4-2- فضاي بارانداز و دريافت مواد اوليه، زباله و انبار عمومي          26

3-5-4-2- فضاهاي مربوط به كاركنان                                           26

1-3-5-4-2- نگهباني                                                                         27

2-3-5-4-2- غذاخوري كاركنان                                                  27

3-3-5-4-2- اسكان كاركنان                                                               27

 

 

 

 

4-5-4-2- رختشويخانه و خانه‌داري                                                       27

6-4-2- بخش مهندسي و تاسيسات                                                        28

3- مطالعات تكميلي

1-3- ضوابط معماري، ساختماني و درجه بندي هتلهاي كشور               29

2-3- بررسي وضعيت هتلهاي 3 ستاره شهر مشهد                                       41

3-3- نتايج حاصله از بررسي                                                                  47

4-3- الگوي پايه براي مكان‌يابي هتلهاي زيارتي شهر مشهد                  49

5-3- نحوه تعيين زمين مناسب براي احداث هتل                              53

6-3- نحوه محاسبه هزينه مناسب زمين براي ساخت                         54

7-3- الگوي مبناي تخمين ميزان فضاي مورد نياز                              55

4-  مطالعات زمينه

1-4- موقعيت جغرافيايي و تقسيمات سياسي استان خراسان                 56

2-4- جغرافياي طبيعي و اقليم استان خراسان                                  56

3-4- شرايط اقليمي شهر مشهد                                                    56

1-3-4-مشخصات جغرافيايي مشهد                                                         56

2-3-4- دما و رطوبت                                                                          57

3-3-4- وزش باد                                                                      57

4-3-4- جهت استقرار ساختمان                                                   57

5-3-4- جمع بندي                                                                            58

6-3-4- ويژگيهاي عمومي اقليم سرد                                                       58

7-3-4- فرم و جهت‌گيري ساختمان                                                        59

8-3-4- تهويه                                                                                   59

4-4- خصوصيات مسافر شهر مشهد                                                         60

5-4- امكانات و فضاهاي عمومي مورد توجه و استفاده مسافر                61

6-4- امكانات و خدمات جنبي مورد استفاده مسافر                                      61

7-4- تمايل مسافر و نحوه پاسخگويي به نيازهاي خوراكي و غذايي خود 61

8-4- متوسط اقامت مسافر                                                           62

5- مطالعات تطبيقي

1-5- بررسي سه نمونه از هتلهاي 3 ستاره شهر مشهد                        63

1-1-5- هتل سلام (سه ستاره نوعA)                                                      63

2-1-5- هتل صدر (سه ستاره نوع B)                                                       70

3-1-5- هتل آزادي (سه ستاره نوع C)                                           74

2-5- نتايج حاصله از بررسي                                                                  79

6- تحليل و ارائه اصول طراحي و آلبوم مدارك

1-6- برنامه فيزيكي پروژه                                                           80

2-6- تعيين هزينه مناسب براي ساخت هتل مورد نظر                        82

3-6- تدوين و سياست‌گذاري وظايف و فضاهاي هتل مورد نظر و معيارهاي طراحي فضاها                                                                                      87

4-6- دياگرامها                                                                                   94

5-6- بررسي فرمهاي مناسب براي پلان طبقات                                 102

6-6- بررسي سايت و عناصر شاخص شهري تاثيرگذار بر روي آن 107

7- طراحي

1-7-سايتاناليز و طراحي                                                                          110

[ ۹۲/۰۵/۱۸ ] [ 19 ] [ مطالعات رساله پروژه پایان نامه طرح معمار ]

 

فهرست مطالب

صفحه

عنوان

1

·        چكيده.......................................................................................................................

 

·        طرح مسئله

 

·       بخش اول ( شناخت مطالعه )

 

·       فصل اول : شناخت موضوع

9

·        1-1  دلايل انتخاب موضوع........................................................................................          

9

·        2-1  ماهيت و مقياس پروژه .......................................................................................          

9

·        3-1 ظرفیت گردشگری کشور...................................................................................

9

·        4-1 تعریف جهانگردی و انواع آن.............................................................................

10

·        5-1 انواع جهانگردی.................................................................................................

10

·        1-5-1 ) جهانگردی داخلی........................................................................................

12

·        2-5-1 ) جهانگردی خارجی......................................................................................

13

·        6-1 زمینه تاریخی جهانگردی.....................................................................................

15

·        7-1 شکل گیری بنیادهای توریستی در جهان..............................................................

16

·        8-1 فوائد جهانگردی.................................................................................................

16

·        1-8-1)  فرهنگی و اجتماعی......................................................................................

17

·        2-8-1 ) اقتصادی......................................................................................................

18

·        9-1 انواع هتل............................................................................................................

20

·        10-1 انواع هتل بر حسب ستاره..................................................................................

 

فصل دوم : شناخت استان قزوین  

( مطالعا ت اجتماعی ، تاریخی ، فرهنگی ، جمعیتی )

25

·        1-2   تاريخچه پيدايش شهر قزوين................................................................................

27

·        2-2   جايگاه ايران در صنعت توريسم و اهميت احداث تاسيسات جهانگردي.................

27

·        3-2   جايگاه قزوین در صنعت توريسم..........................................................................

27

·        4-2  درآمد ارزي ايران از صنعت توريسم ....................................................................

28

·        5-2  آثار تاريخي ثبت شده شهر قزوين.........................................................................    

29

·        6-2   راه هاي ارتباطي قزوين  ......................................................................................

29

·        1-6-2 )  محورهاي عمده استان ...................................................................................

29

·        7-2   اوضاع اقتصادي شهر قزوين .................................................................................

30

·        8-2 صنايع و معادن استان .............................................................................................

31

·        9-2  ابعاد كمي جمعيت منطقه    ..................................................................................

 

فصل سوم : شناخت بستر طرح

( مطالعات اقليمي ، جغرافيايي و طبيعي منطقه )

34

·        1-3  تاثير اقليم در صنعت گردشگري و جهانگردي ......................................................    

34

·        2-3  زمينه هاي اقتصادي ..............................................................................................        

35

·        3-3    رطوبت ..............................................................................................................            

36

·        4-3   يخبندان    ...........................................................................................................

36

·        5-3     مخاطرات طبيعي ...............................................................................................      

36

·        1-5-3 )   زلزله. ...........................................................................................................

36

·        2-5-3 )  سيلاب ها....................................................................................................... 

37

·        6-3   مطالعات اقليمي ...................................................................................................  

37

·        1-6-3 )  اقليم آب و هوا..............................................................................................

37

·        2-6-3 )  بادهاي غالب ................................................................................................. 

38

·        3-6-3 )  بارش.............................................................................................................    

38

·        7-3   ناهمواري.............................................................................................................

38

·        1-7-3 )  توپوگرافي و شيب هاي اصلي و مؤثر در شهر.................................................

39

·        8-3  موقعيت جغرافيايي استان.......................................................................................

40

·        9-3  ويژگي هاي اقليمي و تاثير آن در طراحي..............................................................

41

·        10-3  تقسيمات اقليمي استان......................................................................................... 

41

·        1-10-3 )  اقليم نيمه خشك فراسرد..............................................................................

41

·        2-10-3  )  اقليم نيمه خشک سرد  ...............................................................................

42

·        3-10-3 اقليم نیمه مرطوب سرد و مدیترانه ای ..............................................................

42

·        4-10-3 ) اقلیم سرد و خشک ......................................................................................

42

·        11-3 بادهای استان........................................................................................................

 

فصل چهارم : مبانی نظری و تئوری طرح

46

·        1-4 مبانی نظری............................................................................................................

46

·        2-4 روابط فرم عملکرد و زیبایی...................................................................................

50

·        3-4 تعریف سبک.........................................................................................................

51

·        1-3-4 ) معماری مدرن.................................................................................................

53

·        2-3-4 ) ریشه های معماری مدرن.................................................................................

54

·        3-3-4 ) بررسی زیبائی شناسی معماری مدرن................................................................

59

·        4-4  اصول حاکم بر طراحی.........................................................................................

60

·        5-4 تدوین اهداف........................................................................................................

61

·        6-4 معیارهای طراحی...................................................................................................

 

فصل پنجم : تدوین اصول و ضوابط و معیارهای طراحی

65

·        1-5  ظوابط و استانداردهای هتل...................................................................................    

77

·        2-5  انواع هتل..............................................................................................................  

78

·        3-5 متل ها...................................................................................................................

80

·        4-5 بررسی استانداردها و ظوابط طراحی.......................................................................

80

·        5-5 انواع توریسم.........................................................................................................

80

·        6-5  سازمان هتل..........................................................................................................     

 

فصل ششم : سازه و تاسیسات

116

·        1-6 سازه......................................................................................................................

116

·        1-1-6 ) شناخت سازه و پیشنهاد نوع سازه.....................................................................

117

·        2-1-6 ) مقایسه سیستم ها ی سازه ای............................................................................

118

·        2-6  شناخت شرایط داخلی و انتخاب تاسیسات.............................................................

118

·        1-2-6 )سیستم تخلیه آب باران.....................................................................................

119

·        3-2-6 ) حفاظت و ایمنی در برابر آتش سوزی..............................................................

120

·        3-2-6 ) حمل و نقل و آسانسور....................................................................................

121

·        4-2-6 ) سیستم توزیع برق............................................................................................

 

فصل هفتم : بررسی نمونه های موجود

124

·        1-7 نقشه هتل و سطوح مورد نیاز...................................................................................

126

·        2-7 نمونه   هتل............................................................................................................

126

·        3-7 بررسی و تجزیه تحلیل نمونه های داخلی و خارجی.................................................

127

·        1-3-7 )  نمونه های خارجی.........................................................................................

137

·        2-3-7 ) نمونه های داخلی............................................................................................

145

·        4-7 فضاهای لازم در طراحی یک هتل..........................................................................

 

·       بخش دوم : طراحي ( مداخله )

 

فصل اول : بررسی کالبدی سايت  

151

·        1-1   بررسی کالبدی سایت..........................................................................................    

152

·        1-1- 1)   بررسی زیست محیطی سایت.........................................................................      

154

·        2-1   تحلیل سایت........................................................................................................    

157

·        3-1  دلایل انتخاب سایت..............................................................................................

 

فصل دوم : معرفی تئوری طرح

163

·        1-2 روند طراحی..........................................................................................................

164

·        2-2 شکل گیری خطوط اولیه........................................................................................

164

·        3-2   رده پاي ايده و كانسپت و خوانايي آن در بنا.........................................................    

165

·        4-2  معرفی تئوری طرح................................................................................................

 

فصل سوم : طرح ها و نقشه ها

182

منابع و مآخذ.................................................................................................................

 

رساله آماده معماری ، مطالعات آماده معماری 09357713300  تمامی موضوعات معماری هست .

بروز شده در سایت :        http://09357713300.blogfa.com/

دانلود رساله دانلود مطالعات معماری دانلود طرح نهایی دانلود پایان نامه معماری

فصل های رساله ها شامل مبانی نظری طراحی ، تعاریف و مفاهیم ، استانداردهای طراحی ، اصول و ضوابط طراحی ، دیاگرام ارتباطی ، سرانه طراحی ، نمونه های مشابه ، شناخت بستر طرح ، آنالیز سایت ( تحلیل سایت ) و روند طراحی می باشد .

انجام رساله معماری مطالعات رساله با موضوعات خاص در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مطابق با آئین نگارش دانشگاه تهیه می شود . جهت مشاهده حضوری نمونه کارهای انجام شده با 09357713300 هماهنگی فرمائید .

لیست به روز شده در سایت 09357713300.blogfa.com

پروژه ایمیل می شود و هزینه کارت به کارت به شماره

6037991439270848      بانک ملی

 

6221061035827551  بانک پلرسیان

فهرست رساله ؛ جهت دریافت فهرست رساله و مقایسه آن با سایر رساله ها با 09357713300 هماهنگی فرمائید .

پروژه معماری طرح نهایی معماری پایان نامه معماری مطالعات معماری رساله معماری

دانلود رساله دانلود مطالعات معماری دانلود طرح نهایی دانلود پایان نامه معماری

هزینه کارت به کارت و پروژه ها ایمیل می شود .

6221061035827551       بانک پارسیان

6037991439270848      بانک ملی

بنام صابر

 

[ ۹۲/۰۵/۱۸ ] [ 19 ] [ مطالعات رساله پروژه پایان نامه طرح معمار ]

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      صفحه                                                                                 

مقدمه                                                                                                                                               1

بسط موضوع طرح                                                                                                                            4

بخش اول: مطالعات

فصل اول: مطالعات وضع موجود                                                                                 7

1- 1- 1-  موقعيت جغرافيايي استان تهران                                                                                          7

1- 1- 2-  موقعيت جغرافيایي شهر تهران                                                                                            8

1- 1- 3- شناخت زمین طرح                                                                                                            9

1- 1- 4- مطالعات اقلیمی                                                                                                                 11

1- 1- 4- 1-  استان تهران                                                                                                                 11

   الف- تابش خورشید                                                                                                        11

   ب- باد                                                                                                                            12

   پ- درجه حرارت                                                                                                            12

   ت- بارش                                                                                                                        13                          

   ج- پوشش گیاهی                                                                                                            13

1- 1- 4- 2-  شهر تهران                                                                                                                  14

   الف- باد                                                                                                                          14

   ب-درجه حرارت                                                                                                             14

   پ- رطوبت                                                                                                                     16

   ت- توپوگرافی                                                                                                                18                         

   ج- گسل های بزرگ                                                                                                       20

   د -  گسترش فیزیکی شهر                                                                                                20

1- 1- 5- مطالعات فرهنگی و اجتماعی                                                                                             22

               -  سابقه تاریخی شهر تهران                                                                                                22

               -  جمعیت تهران                                                                                                               24

               -  جاذبه های فرهنگی و تاریخی                                                                                        26

               -  جشن ها و عزاداری                                                                                                       26

               -  کار و معیشت                                                                                                                27     

فصل دوم: تهیه، شناخت و تحلیل اطلاعات                                                                   28

1- 2- 1- تحلیل نمونه های مشابه                                                                                                      28

              -  مهمانسرای حافظیه                                                                                                          28

             - هتل همای تهران                                                                                                             32

             - هتل بین المللی استقلال                                                                                                   32

             - هتل عباسی اصفهان                                                                                                        33

             - هتل آزادی تهران                                                                                                           33

             - هتل لاله تهران                                                                                                               34

             - هتل – کاروانسرا آبادان                                                                                                 34

1- 2- 2- ضوابط اجرایی و استانداردها                                                                                          35

1- 2- 2- 1- اشکال پلان اتاق های خواب                                                                           35
1- 2- 2- 2- سیرکولاسیون ( مسیر گردش ) قایم                                                                  39

1- 2- 2- 3- اتاق خواب میهمانان                                                                                                 39

1- 2- 2- 4- اتاق ها یا محوطه های عمومی                                                                                   43

1- 2- 2- 5-  فضاهای خدماتی                                                                                          47

1- 2- 2- 6-  فضاهای اداری                                                                                             50

1- 2- 2- 7- فضاهای ورزشی                                                                                            52

1- 2- 2- 8- سرویسهای ساختمان                                                                                      54

1- 2- 2- 9- مشخصات پارکینگ                                                                                      56

1- 2- 3- مطالعات الگوهای معماری بومی و جهانی                                                                      57

1- 2- 4- کاربری ها و فضاهای عملکردی                                                                                    61

فصل سوم: مبانی نظری و بسط ایده ها                                                                     71

1- 3-1 - از کاروانسرا تا هتل                                                                                                       71

1- 3- 2- مبانی نظری معماری                                                                                                      74

1- 3- 3-  مبانی نظری طراحی                                                                                                      75

فصل چهارم : آنالیز و نتیجه گیری                                                                            76

1- 4- 1- تحلیل سایت                                                                                                                 76

1- 4- 1- 1- موقعيت کلی سايت در شهر                                                                            76

1- 4- 1- 2- شکل، ابعاد و محدوده سايت                                                                          77

1- 4- 1- 3-  شناخت و بررسی عناصر مهم نزدیک به سايت                                                 77 

1- 4- 1- 4-  دسترسی                                                                                                                78    

1- 4- 1- 5-  ديد و منظر                                                                                                  78

1- 4- 1- 6- آلودگی صوتی                                                                                            79

1- 4- 1- 7- جهت باد های مطلوب و نامطلوب                                                                   80

1- 4- 1- 8- نتیجه کلی جهت گیری بنا در سایت                                                                                     80

عنوان                                                                                                      صفحه

                                                                                 

1- 4- 2- نمودار حبابی                                                                                                                      81

1- 4- 3- نمودار عملکردی                                                                                                                82

 

بخش دوم: طراحی معماری و نقشه های اجرایی

 

2-4- 1- آغاز طراحی89                                                                                             

2-4- 2- شکل گیری مجموعه91                                                                                   

2-4- 3- سازه91                                                                                                      

2-4- 4- تأسیسات 91                                                                                                 

2-4- 5- نقشه های کلی طرح93                                                                                    

منابع و مآخذ                                                                                                                                     101

 

                                                                                                                 

[ ۹۲/۰۵/۱۸ ] [ 19 ] [ مطالعات رساله پروژه پایان نامه طرح معمار ]

فصل اول : هتل چیست؟

1-1 هتل چیست؟                                                                                                                                1

1-2 انواع هتل                                                                                                                                     1

                                      1-2-1 متل                                                                                               2-1

                                      1-2-2 هتل پانسیون       2

                                      1-2-3 رسورت هتل                                                                                        2

                                      1-2-4 هتل های کوچک                                                                                  2

   1-2-5 هتل های جوانان                                                                               3-2

  1-2-6 هتل روی چرخ                                                                                 4-3

1-3 تقسیم بندی هتل براساس کیفیت آن                                                                                                   4

1-4 تقسیم بندی هتل از لحاظ نوع فعالیت                                                                                                  4

                                      1-4-1 هتل مرکز شهر                                                                                     4

                                      1-4-2 هتل و متل اطراف شهر                                                                       5-4

                                      1-4-3 هتل فرودگاه                                                                                        5

                                      1-4-4 هتل کنوانسیون(گردهمایی)                                                                     5

                                      1-4-5 هتل تفریحی                                                                                       5

                                      1-4-6 هتل اقامتی                                                                                         5

                                      1-4-7 هتل سوییت                                                                                    6-5

                                      1-4-8 هتل سوپرلوکس                                                                                   6

                                      1-4-9 هتل بسیار بزرگ                                                                                   6

1-5 مصادیق هتل در ایران                                                                                                                      6

                                      1-5-1 هتل لاله تهران                                                                                     6

                                      1-5-2 هتل عباسی اصفهان                                                                               6

                                      1-5-3 هتل انقلاب خزر چالوس                                                                         6

                                      1-5-4 هتل پارس تبریز                                                                               7-6

فصل دوم : معماری هتل و فضاهای تشکیل دهنده

معماری هتل و فضاهای تشکیل دهنده ی آن                                                                                                8

                                      1 فضاهای عمومی                                                                                           8

                                      2 فضاهای خصوصی                                                                                         8

2-1 فضاهای عمومی                                                                                                                             8

                                      2-1-1 گروه فضاهای مربوط به اقامت                                                                   8

                                      2-1-2 گروه فضاهای مربوط به اقامت در فضای آزاد                                                 8

                                      2-1-3 گروه فضاهای مربوط به غذاخوردن                                                             8

                                      2-1-4 گروه فضاهای مربوط به بازی و ورزش                                                         8

                                      2-1-5 گروه فضاهای عمومی جنبی                                                                 9-8

                                      2-1-6 فضاهای مختص کارکنان                                                                         9

                                      2-1-7 پارکینگ                                                                                            9

2-2 فضاهای خصوصی                                                                                                                           9

                                      2-2-1 اتاق ها                                                                                               9

                                      2-2-2 مسایل رفاهی و امنیتی   10

1-2 فضاهای عمومی    10

2-3 فضاهای غذاخوری    11

                                      2-3-1 رستوران                                                                                     12-11

                                      2-3-1 تریا     12

                                      2-3-3 بوفه     12

                                      2-3-4 آشپزخانه    13-12

                                      2-3-5 امکانات آشپزخانه  15-13

2-4 گروه فضاهای عمومی جنبی     15

                                      2-4-1 ورودی و لابی                                                                               17-15

                                      2-4-2 پذیرش،صندوق و سرپرستی                                                             20-18

                                      2-4-3فضاهای سرویس دهنده ی طبقات                                                      22-20

                                      2-4-4 رختشویخانه و اتوکشی                                                                   23-22

                                      2-4-5 بخش مهندسی                                                                                   23

                                      2-4-6 فضای کارکنان                                                                              24-23

                                      2-4-7 انباری                                                                                        26-24

                                      2-4-8 پارکینگ                                                                                          26

2-6 فضاهای خصوصی                                                                                                                   29-26

                                      2-6-1 سوییت                                                                                           29

                                      2-6-2 آپارتمان                                                                                           30

                                      2-6-3 استودیو                                                                                            30

                                      2-6-4 کنتکت روم                                                                                       30

                                      2-6-5 کاناپا                                                                                               30

2-7 مسایل رفاهی و امنیتی                                                                                                                   30

                                      2-7-1 مبلمان                                                                                       31-30

                                      2-7-2 تابلوهای راهنما                                                                                  31

                                      2-7-3 نور                                                                                            33-31

                                     2-7-4 آتش نشانی                                                                                  34-33

2-8 موارد مهم در طراحی ساختمان هتل                                                                                            37-34

2-9 نمونه هایی از ترکیب اتاق های هتل در یک طبقه                                                                                  38

فصل سوم : استانداردهای طراحی هتل

3-1 برنامه تخصیص فضا                                                                                                                 42-39

3-2 تعاریف                                                                                                                                    43 

                                      3-1-1 کلید                                                                                             43

                                      3-1-2 اتاق                                                                                              43

                                      3-1-3 دهانه                                                                                            43

3-3 شرح فعالیت ها                                                                                                                         43

                                      3-3-1 پلان طبقات اتاق های خواب                                                                 44

                                      3-3-2 اشکال مختلف پلان                                                                        45-44

                                      3-3-3 کارایی در طرح ریزی                                                                           45

3-4 پلان طبقات                                                                                                                          46-45

                                      3-4-1طراحی کر                                                                                    47-46

                                      3-4-2 تعیین ترکیب اتاق های خواب                                                                 47

                                      3-4-3 طرح اتاق های خواب                                                                      48-47

3-5 خصوصیات مهمانان هتل                                                                                                           49-48

3-6 سوییت ها                                                                                                                                  49

                                      3-6-1پلان سوییت ها                                                                                   49

                                      3-6-2 مبلمان                                                                                       50-49

                3-6-3 فضای کمد                                                                                        50

                                      3-6-4 قفسه و کابینت                                                                                   50

                                      3-6-5 دکوراسیون                                                                                  56-55

3-7 ابعاد و اندازه ها                                                                                                                       55-52

3-8 طراحی فضاهای عمومی                                                                                                            57-56

                                      3-8-1 ورودی                                                                                             57

                                      3-8-2 لابی                                                                                          58-57

                                      3-8-3 چک لیست لابی                                                                           59-58

3-9 فضای برگزاری مراسم                                                                                                               61-60

3-10 فضاهای ورزشی                                                                                                                         62

3-11 طراحی دفاتر اداری                                                                                                                     63

3-12 دفتر لابی و پیشخوان                                                                                                                  64

3-13 دفتر حسابداری                                                                                                                    65-64

3-14 دفتر مدیر عمومی                                                                                                                       65

3-15 دفتر فروش و تدارکات                                                                                                                  66

3-16 فضاهای خدماتی و پشتیبانی                                                                                                    67-66

                                      3-16-1 آشپزخانه                                                                                        67

3-17 تقسیم بندی حدودی فضاهای انبار                                                                                                  68

3-18 نواحی و فضاهای کارکنان                                                                                                        69-68

                                      3-18-1 رختشویخانه و خانه داری                                                                    69

                                      3-18-2 ضروری                                                                                    70-69

3-19 بخش مهندسی                                                                                                                          71

فصل چهارم : مبانی نظری معماری

4-1 مبانی نظری طرح                                                                                                                         72

4-2 ریشه های تاریخی                                                                                                                   73-72

4-3 پست مدرنیته                                                                                                                        75-73

4-4 معماری پست مدرن                                                                                                                76-75

4-5 برهم نهی – ساختن در بطن زمان                                                                                               89-76

قصل پنجم : بررسی نمونه هتل های داخلی

5-1 بررسی نمونه های داخلی                                                                                                                90

                                      5-1-1هتل پارس تبریز                                                                            93-90

                                      5-1-2 هتل تبریز                                                                                   97-94

                                      5-1-3 هتل استقلال تهران                                                                     103-97

                                      5-1-4 هتل شایگان کیش                                                                    107-103

5-2 نمونه های خارجی                                                                                                                      107

                                      5-2-1  هتل بین المللی سیلان                                                              111-107

                                     5-2-2 هتل هایات رجنسی آتلانتا                                                            116-111

                                     5-2-3 هتل وسیتن وارسا                                                                      120-117

فصل ششم : خلاصه طرح

6-1 جستاری در مفهوم یابی                                                                                                        123-121

6-2 روند شکل گیری ایده اصلی (کانسپت طراحی)                                                                            125-123

فصل هفتم : تحلیل سایت هتل

7-1 قابلیت ها و استعدادهای سایت                                                                                               127-126

7-2 اقلیم و ویژگی های طبیعی سایت                                                                                            131-128

7-3 تحلیل سایت                                                                                                                     135-132

 

[ ۹۲/۰۵/۱۸ ] [ 19 ] [ مطالعات رساله پروژه پایان نامه طرح معمار ]
مطالعات رساله طرح نهایی هتل رسال اماده هتل طرح هتل برنامه فیزیکی

فهرست مطالب:

عنوان

صفحه

فصل اول

کلیات و برخی تعاریف

2

مقدمه

2

تعریف اکوتوریسم

3

تعریف جهانگردی

5

تعریف توریست

5

تعریف توریسم

6

تعریف گشت

6

موانع توسعه صنعت گردشگری در ایران

6

موانع اجتماعی گردشگری

10

تنگناهاو محدودیت های رشد گردشگری در ایران

11

تعریف هتل

12

انواع مهمانسراها

17

فصل دوم

بررسی و تحلیل نمونه های مشابه

21

نمونه های مشابه داخلی

21

هتل داریوش

21

هتل نارنجستان

24

هتل عباسی

29

هتل توچال

33

نمونه های مشابه خارجی

35

برج العربیه

35

هتل کوجیماچی کایکان

40

هتل سیوتات

41

هتل هایت پارک سیدنی

43

فصل سوم

معرفی سایت و دلایل انتخاب آن

45

مقدمه

45

جزیره کیش

46

پیشینه

46

ویژگیهای جغرافیایی و اقلیمی جزیره کیش

48

موقعیت زمین شناسی جزیره کیش

49

فرهنگ و مردم

49

مساجد کیش

50

شهر تاریخی حریره

51

شهر زیرزمینی کاریز

52

قنات ها

53

پایاب

54

آب انبار های سنتی

54

جاذبه های توریستی کیش

54

ساحل کیش

55

کشتی یونانی

56

روستای باغو

57

نمایشگاه خزندگان

57

ورزش های دریایی در کیش

57

ماهیگیری تفریحی در کیش

58

58

مسیر ویژه دوچرخه سواری

58

اسکله تفریحی

58

پلاژها

59

درخت لور

60

سیستم های جوی و وزش هاودما

61

سایت مورد نظر طراحی

65

فصل چهارم

برنامه فیزیکی و ضوابط و استانداردها

65

مقدمه

65

مطالعات ضوابط واستانداردهادرانواع هتل ها

68

تجزیه تحلیل اتاق خواب

69

شکل وترکیب برجها

73

خصوصیات میهمانها

74

ابعاد و اندازه ها

78

مبلمان

80

مواردی که درطراحی ورودی دارای اولویت هستند 

91

طراحی آشپزخانه

93

مشخصات پارکینگ

101

ضوابط سازمان جهانی و جهانگردی

103

رتبه ها و نمادها

111

برنامه فیزیکی طرح

121

نتیجه گیری

122

فصل پنجم

شرح فرآیند طراحی

 

125

فصل ششم

پیوست

 

146

فهرست منابع و ماخذ

 

 


 

 

[ ۹۲/۰۵/۱۸ ] [ 19 ] [ مطالعات رساله پروژه پایان نامه طرح معمار ]

مطالعات هتل رساله هتل طرح نهایی هتل طرح معماری هتل برنامه فیزیکی نمونه داخای خارجی هتل استانداردهای هتل مطالعات رساله هتل و رساله تمام موضوعات معماری تمام نقشه ها و تمام نمونه های داخای خارجی و پروژه تمام درسها پروژه ها و طرح های نهایی و مطالعات و رساله ها فقط جهت کمک میباشد در تکمیل پروژهای شما. پروژه پایان نامه معماری عمران و  رشته های دیگر در صورت تمایل با شماره 09357713300 تماس حاصل فرمائید . لیست پروژه ها در ادامه مطالب http://09357713300.blogfa.com/ تمام موضوعات معماری تمام نقشه ها و تمام نمونه های داخای خارجی و پروژه تمام درسها   فهرست چكيده___________________2 اهداف اساسي طرح_______________2 فرضیه تحقیق______________3 دلایل انتخاب موضوع__________3 طرح مسله _________________________4 مقدمه___________5 فصل اول مطالعات فرهنگی وتاریخی 1-مطالعات فرهنگی و تاریخی   1-1: استان کردستان ____________________82-1: تاریخ اقوام کرد__________10 3-1  جاذبه های گردشگری استان _______________14 4-1 جاذبه های طبیعی استان__________________16 5-1 پتانسیل های بازرگانی و تجاری استان______17    6-1 پیشینه تاریخی شهرستان سقز ________________17  منابع فصل اول__________23   فصل دوم مطالعات اکولوژیکی 1-2-مشخصات عمومی استان___________________25  2-2:  موقعیت جغرافیایی  شهرستان سقز_______29 3-2-آب وهوا__________334-2:  منطقه سرد کوهستانهای غربی_______________41 منابع فصل دوم________44 فصل سوم شهروشهرسازی مقدمه_________________________46 3-1-شهرچیست______46 3-2-اقدامات شهرسازی______________48 3-3-معماری نو________49 3-4-شهرسازی نو________________________49 3-5-روش های طراحی وبرنامه ریزی_____________50 3-6-"شهردرخت نیست "؛چشم اندازاست_______________50 3-7-جمع بندی______________51 3-8-تولدشهرسازی______________52 3-9-مرگ شهرسازی________________52 3-10-برنامه ریزی برای مقدسات طبیعت 3-10-1-جلوگیری ازسیل ______________________54 3-10-2-برنامه ریزی محیط زیست _________54 3-10-3-برنامه ریزی اوقات فراغت_________ ________54 3-10-4-برنامه ریزی تصویری_________ _________55 3-10-5-ویژگی های محلی______________________55 3-11-تشریح یک پروژه 3-11-1-پنج اصل برای تشریح یک پروژه____________________56 3-11-2-اصل اول____________56 3-11-3-اصل دوم____________56 3-11-4-اصل سوم____________57 3-11-5-اصل چهارم____________58 3-11-6-اصل پنچم____________58   3-12-خلاصه های کوتاه 3-12-1-هفت اصل کاری ______________________59 3-13-دوازده مطلب درباره به بن بست رسیدن درطراحی_______________60 3-14-سیزده راه برای نابود کردن یک پروژه ____________63 منابع فصل سوم_______________65 فصل چهارم شناخت عملکردهای پروژه ونمونه مشابه مقدمه__________67 4-1- شناخت عملكردهاي پروژه 4-1-1- رستوران______67 4-1-2-کافه تریاصلف سرویس_________________________68 4-1-3-بخش اداری_____________________69 4-1-4-استانداردهای فضا__________69 4-1-5-مبلمان فضای اداری________70 4-1-6-هتل____________71 4-1-7-پانسیون__________________________71 4-1-8-مهمانسرا_________________________71 4-1-9-تاسیسات تکمیلی___________71 4-2- بررسي نمونه هاي موردي 4-2-1- مجموعة اقامتي تفريحي خليج در مصر________73 4-2-2- مجتمع توريستي تفريحي عباس آباد__________75 5-2-3- مجتمع تفريحي _ توريستي باري_______________77 منابع فصل چهارم_________________80 فصل پنچم شناخت بسترطراحی 5-1-معرفی شهرستان__________________83 5-2نگاهي جغرافيايي به شهرستان سقز 5-2-1-سقز و واژه و تاریخ________________________84 5-3-موقعیت جغرافیایی________________________86 5-4-جمعیت___________________88 5-5-جمعیت____________________89 5-6-شرایط اقلیمی________90 5-7-دما_________92 5-8-فشار هوا و رطوبت_______________________93 5-9-باد__________________________94 5-10-تکامل زمین ساختی____________________95 5-11-تشکیلات زمین شناسی_______________96 5-12-ساختمان شناسی_______________________96 5-13-نگاهی به گردشگری سقز_______________96 5-14مهمترین جاذبه گردشگری شهرستان سقز 5-14-1-قلعه باستانی زیویه_________97 ‏ 5-14-2-مجموعه کاروانسرا و بازار قدیمی سقز__________98 ‏ 5-14-3-مسجددومناره سقز________________98 5-14-4-دریاچه سد شهید کاظمی (دریاچه زرینه رود)______98 منابع فصل پنچم_______________99 فصل ششم تجزیه وتحلیل سایت چکیده______________________101 6-1-تجزیه وتحلیل وضع موجود (اناليز سايت) در طراحی فضاهای شهری_________________101 6-2-کلیات______________102 6-3عمده عواملی که خصوصیات یک سایت را تعیین می کنند_______________102 6-4عوامل سرویس دهنده سه هدف را دنبال میکنند_______103 6-5-تعیین کیفیت سایت___________103 6-5-1-دیدگاه طراحی شهری_________________________103 6-5-2-مشکلات سایت______________103 6-5-3-مطبوعیت سایت____________103 6-5-4-محدودیت سایت____________104 6-6-تجزیه و تحلیل سایت 6-6-1عمده مسائلی که سایت در تجزیه و تحلیل میتواند انها را در خود جای دهد____104 6-6-2-جستجوی منابع______________104 6-6-3-پرسش وملاقات با مردم مطلع____________104 6-7-کیفیت های فرخ بخش سایت 6-7-1خصوصیات بصری مهم که کیفیتهای فرحبخشی سایت را تعیین می کنند_______105 6-7-2دیگر عوامل بصری که می بایستی مورد توجه قرار بگیرند___________105 6-8-محدودیتهای سایت____________106 6-9-وضعیت عملکردی درون سایتی و برون سایتی 6-9-1-وضعیت عملکردی درون سایتی__________106 6-9-2-کیفیتهای فرحبخشی درون سایتی________________________107 6-9-3-وضعیت عملکردی برون سایتی_________108 6-9-4-سئوالات عملکردی بیرون سایتی________________108 6-9-5- عوامل فرحبخش برون سایتی_____________________109 6-11-خلاصه تجزیه وتحلیل سایت_______109   6-12شناخت و تحليل سايت مورد نظر_______________________110 6-13-دسترسی به سایت___________112   6-14-همجواریهای سایت 5-14-1-ازمهمترین استعدادهای سایت می توان به عوامل طبیعی وغیر طبیعی ______115 6-14-2-همجواری با پارک شهر(مولوی )______117 6-14-3- همجواری با ورزشگاه شهید کاظمی_________118 6-14-4- همجواری با پارک کوثر_______118 6-14-5-دید و منظر از سایت به اطراف_________119 6-14-6-ترافیک سواره وپیاده_______________________120 6-15-آلترناتيوهاي طراحي________121 فصل هفتم مطالعات طراحی پروژه وبرنامه فیزیکی طرح 7-1-برنامه فيزيكي طرح واحدهاي اقامتي 7-1-1 سير تحول هتل در جهان_____________________124 7-1-2انواع هتل ها____________________124 7-1-3 تجزيه و تحليل امكان سنجي پروژه______________124 7-2-تعریف پروژه_______125 7-2-1-اتاقهاي خواب ________________________125 7-2-2-لابی وفضاهای عمومی_______________________125 7-2-3-فضای غذاخوری ونوشیدنی______________125 7-2-4-فضای مخصوص مراسم_____________________125 7-2-5-فضاهای نمایشگاه________________________125 7-3-ضوابط ساختمانی هتل های کشور 7-3-1-  پاركينگ_________134 7-3-2-ورودی هتل_________135 7-3-3-سالن رستوران_________135 7-3-4-سرویس های بهداشتی______________136 7-3-5-چایخانه__________136 7-3-6-مغازه ها_________136 7-3-7-سوئیت_____________137 7-3-8-سالن اجتماعات و جشنهاي مجزاي زنانه و مردانه______________138 7-3-9-پيش بيني امكانات سرگرمي فكري و تفريحي سالم براي كودكان و نوجوانان_______________138 7-3-10-انبار وسايل فني و تاسيساتي متناسب با ظرفيت هتل______139 7-4-ضوابط معماري و درجه بندي هتلهاي كشور______139 7-5-برنامه تخصيص فضا____________________140 7-6-طبقات اتاق خوابها و سوئيتها(بخش خصوصي)__________140 7-7-طرح ريزي طبقات اتاق خوابها____140 7-8- تجزيه وتحليل طبقات اتاق خوابها__________________141 7-9-پلان طبقات____________141 7-10- طرح اتاق خوابها______________________142 7-11- ابعاد و اندازه اتاق خوابها_____________145 7-12-دكوراسيون و تجهيزات داخلي________________________146 7-13-طراحی فضاهای عمومی________________146 7-14-مراکزتجاری 7-15چکیده_____________________146 7-16مقدمه_______________________147 7-17-کلیات 7-17-1-مفهوم مراکزتجاری______148 7-17-2-تاریخچه مراکزتجاری_______________________148 7-17-3-تاریخچه مراکزتجاری درایران_________________149 7-18-ملاحظات اولیه درموردایجادمراکزتجاری 7-18-1-استقراردرمحل مناسب___________150 7-18-2-مطالعات اقتصادی موردنیازوتحلیل اقتصادی بازار____________150 7-18-3-تحلیل جمعیت منطقه_________151 7-19-جذابیت مرکزتجاری برای مراجعین 7-19-1-عوامل بصری________151 7-19-2-عوامل جذاب درطراحی مرکزتجاری _________151 7-20-انواع ورودی های فروشگاه________152 7-21-سایرملاحظات برطراحی ورودی_____152 7-22-فعالیتهای تجاری_____153 7-23-همجواری فعالیتهای سازگار________154 7-24- ضوابط ومعیارهای فضای ورودی_________154 7-25راهروهاو ضوابط ومعیارهاآن_______154 7-26-بازشوهاو ضوابط ومعیارها آن__________155 7-27-پله و ضوابط ومعیارها آن__________156 7-28-آسانسوروضوابط آن_________________157 7-29-مسیردسترسی (گذرگاهها)_______158 7-30-تخصیص فضا_______158 7-31-ارتفاع طبقات______158 7-32-گذرگاه ها_____________158 7-32-اتاق های فرعی_____159 7-33-دماوتهویه ___________160 7-34-طرح کلی مغازه________________________160 7-35-پلکان ها______________161 7-36-پنجره ها_____________161 7-37برنامه فیزیکی مدنظرجهت طراحی_____161 منابع فصل هفتم____________________163   فصل هشتم مبانی نظری وادراک طرح 8-1-محيط و معماري__________166 8-1-انسان، طبيعت و معماري__________________166 8-1-محيط و منظر_____________168 8-3-1-محيط و منظر به عنوان طبيعت_________168 8-3-2-محيط و منظر به عنوان زيستگاه_______169 8-3-3-محيط و منظر به عنوان محصول مصنوعي____________177 8-3-4-محيط و منظر به عنوان ثروت___________172 8-3-5-محيط و منظر به عنوان مكان___________173 8-3-6-محيط و منظر به عنوان سيستم________174 8-3-7-محيط و منظر به عنوان تاريخ___________175 8-3-8-محيط و منظر به عنوان ايدئولوژي________________________175 8-3-9-محيط و منظر به عنوان يك مسئله_______________________175 8-3-10-محيط و منظر به عنوان زيبا شناسي____________________175 8-4-ابعاد و مسائل اوقات فراغت 8-4-1-فرهنگ______176 8-4-2-حفظظ و پيشبرد ارزش‌هاي فرهنگي____________________176 8-4-3-معماري و فرهنگ_________177 8-4-4-اوقات فراغت_________________178 8-4-5-تفريحات سالم در جهان امروز__________179 8-4-6-معماري و فراغت___________179 8-5-توريسم و جهانگردي 8-5-1گردشكري_________________________180 8-5-2-تعريف مسافرت و جهانگرد________________181 8-5-3-تاريخچة مسافرت و جهانگردي_________181 قرون وسطي____________182 رنسانس___________________182 انقلاب صنعتي_________________183 جهانگردي نوين______183 8-5-4-اثرات فرهنگي ـ اجتماعي جهانگردي__________________183 8-5-5-تغييرات فرهنگي__________184 8-5-6-سياحت و فرهنگ_________185 8-5-7-سياحت و فراغت__________185 8-5-8-سياحت و سياست: صلح جهاني_______186 8-5-9-سياحت و جامعه‌شناسي____________________186 8-5-10ارزشهاي اقتصادي سياحت________________187 8-5-11-گردشگري طبيعت يا اكوتوريسم_____187 8-5-12-عرضه و تقاضا______________188 8-6-مبانی ادراک طرح 8-6-1-اصول انتقال پیام ها______________________189 8-6-2 فرهنگ وسبک ______________________190 8-6-3-فرم وفرهنگ______190 8-6-4- انتخاب فرم__________191 8-6-5- مقیاس وتناسب______________________194 8-6-6-راه______________________195 منابع فصل هشتم_________________________197 فصل نهم بررسی هتل ها ومراکز اقامتی شهرستان سقز 9-1-اسامي هتل ها ومهمانپذیرهای موجود با تخت واتاقها__________178 9-2-آمار روزانه مراكز اقامتي شهرستان سقز_____178 9-3-اسكان فرهنگيان__________179 9-4-اسكان مسافرين در مهمان پذير ادارات، خوابگاه‌هاي دانشجويي، ساختمانهاي ورزشي و چادرها وغیره__________________180 9-5-چادرهاي مسافرتي در حاشيه خيابانها، پاركها، بلوار خيابانها و بوستانها_________180 9-6-نمودارمقایسه ی آمار مسافرین به استان کردستان __________________184 منابع فصل نهم____________________187   فصلدهم اصول طراحی منظر وطراحی اقلیمی 10-1- طراحي بوم شناختي _________________________189 10-2- طراحي ومناسبات انسانی ____________________189 10-3-مفاهیم طراحی درمعماری ____________________190 10-3-1- پديدار شدن فرم‌ها_______190 10-3-2-ریتم وتکرار__________________191 10-3-3-عامل نظام دهنده_________191 10-3-4-نظام هندسی_________________192 10-3-5-نظام خطی_____________________192 10-3-4-نظامشعاعی،نقطه ای____192 10-4-طراحی سایت 10-4-1-اصول طراحی سایت___________________________193 10-4-2-روند طراحی سایت_______194 10-5- طراحی مبلمان واثاثیه 10-5-1-کفسازی_________________________196 10-5-2-پله____________197 10-5-3-نیمکت_____197 10-5-4-گلدان_________48 10-5-5-چراغ________198 10-5-6-آبنما_________198 10-6-پوشش گیاهی____________________198 10-7- حصارها و نرده‌ها_____________________201 10-8- عوامل مؤثر در طراحي روي شيب 10-8-1-آب باران_______________202 10-8-2- موادومصالح__________________202 10-8-3-وسایل نقلیه________________202 10-8-4- مسیرهای پیاده___________202 10-8-5- تراسها_______________202 10-8-6- واحدهاپلکانی______________203 10-8-7-نظام صحنه ای______________203 10-8-8- معابراریب_________________203 10-8-9- راههای پیاده خوشه ای___________________203 10-8-10- طول جاده ها_______________204 10-8-11-جزئیات_______________204 10-9- اثر عوامل طبيعی در کاهش مصرف انرژی 10-9-1- جهت استقرار ساختمان____________________204 10-9-2- تجمع ساختمان___________205 10-9-3- شکلساختمان____________206 10-9-4-حجمساختمان_____________206 10-9-5- منظرسازي و دخل و تصرف در توپوگرافي____207 10-9-6- تهویه طبیعی_________________________208 منابع فصل دهم__________________210 مطالعات هتل رساله هتل طرح نهایی هتل طرح معماری هتل برنامه فیزیکی نمونه داخای خارجی هتل استانداردهای هتل مطالعات رساله هتل و رساله تمام موضوعات معماری تمام نقشه ها و تمام نمونه های داخای خارجی و پروژه تمام درسها پروژه ها و طرح های نهایی و مطالعات و رساله ها فقط جهت کمک میباشد در تکمیل پروژهای شما. پروژه پایان نامه معماری عمران و  رشته های دیگر در صورت تمایل با شماره 09357713300 تماس حاصل فرمائید . لیست پروژه ها در ادامه مطالب http://09357713300.blogfa.com/ تمام موضوعات معماری تمام نقشه ها و تمام نمونه های داخای خارجی و پروژه تمام درسها    
برچسب‌ها: مطالعات هتل رساله هتل طرح نهایی هتل طرح معماری هتل
[ ۹۱/۰۶/۱۴ ] [ 19 ] [ مطالعات رساله پروژه پایان نامه طرح معمار ]

دانلود فهرست رساله و مطالعات

از اینجا

[ ۹۰/۰۷/۱۵ ] [ 12 ] [ مطالعات رساله پروژه پایان نامه طرح معمار ]
مطالعات رساله هتل طرح نهایی هتل طرح هتل

فهرست ها در ادامه مطالب :


[ ۹۰/۰۷/۰۹ ] [ 23 ] [ مطالعات رساله پروژه پایان نامه طرح معمار ]

.: Weblog Themes By Iran Skin :.


پروژه ها و طرح های نهایی و مطالعات و رساله ها فقط جهت کمک
میباشد در تکمیل پروژهای شما.
پروژه پایان نامه معماری عمران و رشته های دیگر
در صورت تمایل با شماره
09357713300
تماس حاصل فرمائید .
لیست پروژه ها در ادامه مطالب
http://09357713300.blogfa.com/مطالعات و رساله و طرح نهایی با تری دی مکس و سایت و شیت بندی کامل
پروژه ایمیل می شود و هزینه کارت به کارت به شماره
6221061035827551
بنام محمدی قيمت ها هم متفاوت ميباشد در صورت تمایل لطفا تماس بگیرید .
09357713300


مطالعات و رساله و طرح نهایی با تری دی مکس و سایت و شیت بندی کامل
پروژه ایمیل می شود و هزینه کارت به کارت به شماره
قيمت ها هم متفاوت ميباشد در صورت تمایل لطفا تماس بگیرید .


> -------- <
> -------- <
> -------- <
> -------- <
> -------- <
> -------- <
> -------- <
> -------- <
> -------- <
> -------- <
> -------- <
> -------- <
> -------- <
> -------- <
> -------- <
> -------- <
> -------- <
> -------- <مطالعات و رساله و طرح نهایی با تری دی مکس و سایت و شیت بندی کامل
پروژه ایمیل می شود و هزینه کارت به کارت به شماره
0102065316003 شماره واریز از بانک
6037991022911261 شماره کارت به کارت
قيمت ها هم متفاوت ميباشد در صورت تمایل لطفا تماس بگیرید .

09357713300
ARCHITECTURAL