رساله معماری نهایی پروژه 09357713300
رساله معماری نهایی پروژه پایان نامه مطالعات
پروپوزال مطالعات  پایان نامه معماری رساله مرکز پژوهشی سازمان تحقیقات
 
رساله آماده معماری ، مطالعات آماده معماری 09357713300  تمامی موضوعات معماری هست .

بروز شده در سایت :        http://09357713300.blogfa.com/

دانلود رساله دانلود مطالعات معماری دانلود طرح نهایی دانلود پایان نامه معماری

فصل های رساله ها شامل مبانی نظری طراحی ، تعاریف و مفاهیم ، استانداردهای طراحی ، اصول و ضوابط طراحی ، دیاگرام ارتباطی ، سرانه طراحی ، نمونه های مشابه ، شناخت بستر طرح ، آنالیز سایت ( تحلیل سایت ) و روند طراحی می باشد .

انجام رساله معماری مطالعات رساله با موضوعات خاص در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مطابق با آئین نگارش دانشگاه تهیه می شود . جهت مشاهده حضوری نمونه کارهای انجام شده با 09357713300 هماهنگی فرمائید .

لیست به روز شده در سایت 09357713300.blogfa.com

پروژه ایمیل می شود و هزینه کارت به کارت به شماره

6037991439270848      بانک ملی

 

6221061035827551  بانک پلرسیان

فهرست رساله ؛ جهت دریافت فهرست رساله و مقایسه آن با سایر رساله ها با 09357713300 هماهنگی فرمائید .


فهرست مطالب

پيشگفتار.................................................................................................1

مقدمه.....................................................................................................2

بخش آموزشی...........................................................................................4

چکیده....................................................................................................6

منابع.....................................................................................................6

بخش اول

فصل اول

آشنایی با موضوع طرح..............................................................................7

1-1-       سیمای عمومی کشاورزی در ایران .......................................................7

1-1-2             وضعیت عمومی خاکهای ایران .................................................................7

    1-1-3        خدمات حمایتی کشاورزی…………...…………………………………..8

1-1-3-1 شرکتهای تعاونی روستایی……………………………………………8

1-1-3-2               ماشین آلات کشاورزی ……………...…………………………………9

 

1-1- 4             برر سی موضوع پروژه و دلایل انتخاب آن…….…………………………10

 

1-1-5اهمیت و ضرورت وموضوع پروژه.......................................................10

1-1-6اقتصاد ايران……………………………………………………….....11

7             -1-1- بخشهای مورد استفاده در پروژه...........................................................13

  1-1-7-1              زراعت ……..………………………………………………….13

1-1-7-2              باغبانی     15...…………………………………………………………

               1-1-7-3 گیاهان دارویی.............................................................................17

               4-7-1-1- گلها وگیاهان زینتی......................................................................18

           8-1-1 تاریخچه سازمان تحقیقات ، آموزش و ترويج کشاورزی.................................19

          9 -1-1 اهداف مرکز...................................................................................20

        10-1-1 هدف از طراحی...............................................................................21

     منابع و مآخذ:.............................................................................................24

 

فصل دوم

2-1- تاریخچه .................................................................................23

1-2-1-روستا نشینی..........................................................................23

2-2-1- نگاهی به بخش کشاورزی ایران...................................................25

3-2-1-عوامل موثر بر کشاورزی و شکل گیری مرکز...................................25

1-2-3-1              اقلیم …..…………………………………………………….26

1-2-3-2             منابع آب ……………………………………………………..26

 

1-2-3-2            منابع خاک...........................................................................28

منابع و مآخذ..................................................................................30

 

فصل سوم

1              -3-1 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان…………………….31

1              -1-3-1 شرح معماری مرکز تحقیقات کشاورزی همدان……………………….37

              2-1-3-1 بخش فنی و مهندسی..................................................................38

                 2-3-1 مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان مركزي..............................39

             1-2-3-1 برنامه ها، سياست ها و خط مشي هاي مركز.........................................39

               2-2-3-1 خط مشي ها و جهت گيري هاي تحقيقاتي مركز.....................................40

            3-2-3-1 معرفی مرکز............................................................................40

           4-2-3-1 بخش تحقيقات اصلاح و تهيه بذر و نهال..............................................41

           5-2-3-1 بخش تحقيقات منابع طبيعي.............................................................42

           6-2-3-1 بخش تحقيقات گياهپزشكي..............................................................44

           7-2-3-1 بخش تحقيقات آبخيزداري .............................................................47

           8-2-3-1بخش تحقيقات علوم دامي ……….…………………………………..47

9-2-3-1بخش تحقيقات خاك و آب.....................................................................48

10-2-3-1واحد تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال .................................................49

11-2-3-1واحد تحقيقات فني و مهندسي..............................................................49

منابع و مآخذ .............................................................................................52

 

فصل چهارم

4-1 ظرفیت واستانداردهای فضای اداری و آموزشی.................................................53

1-4-1 ساختار اداره ....................................................................................53

1-1-4-1 نقش اداره ....................................................................................53

2-1-4-1 مبلمان يا ميز و صندلي اداري .............................................................53

3-1-4-1 ارتفاع طبقات………………………………………………………...54

4-1-4-1 شبكه سازه اي................................................................................54

2-4-1 آزمایشگاه .......................................................................................55

1-2-4-1 مطابق با موضوع  ..........................................................................55

2-2-4-1 آزمایشگاه ها ................................................................................55

3-2-4-1 محل کار در آزمایشگاه …………………………...………………….55

3-4-1 کتابخانه ها……………………………………………………………58

4-4-1محاسبات فضاهای مورد نیاز ……………………………………………..60

1-4-4-1 محاسبات : فضا برای مبلمان و اثاثیه …………………………………..62

5-4-1 دیاگرام روابط .................................................................................65و65

منابع .....................................................................................................67

 

فصل پنجم

1-5-1- موقعيت جغرافيايي 68…………….…………………………………….

2-5-1-موقعیت ریاضی استان همدان......................................................................... 69

3-5-1-موقعیت ریاضی و جغرافیایی شهر ملایر........................................................... 69

4-5-1-تقسیمات اداری-سیاسی................................................................................. 70

1-4-5-1-حدود شهر ملایر..................................................................................... 70

5-5-1-مسائل هواشناسی........................................................................................ 71

6-5-1-اقلیم حاکم بر منطقه..................................................................................... 71

7-5-1- عناصر اقلیمی شهر ملایر.............................................................. 72

1-7-5-1- دما...................................................................................... 72

2-7-5-1- تعدادروزهای یخبندان................................................................ 72

3-7-5-1- رطوبت................................................................................ 73

4-7-5-1- باد....................................................................................... 73

5-7-5-1- تبخیر................................................................................... 74

6-7-5-1- ساعات افتابی......................................................................... 74

7-7-5-1- توپوگرافی............................................................................. 75

8-7-5-1- زلزله................................................................................... 75

1-8-7-5-1- تقسیم بندی گسله ها در محدوده................................................. 75

2-8-7-5-1- گسله های فعال و گسله های غیر فعال........................................ 75

3-8-7-5-1- گسله های اصلی.................................................................. 76

4-8-7-5-1- احتمال لرزه خیزی شهر ملایر................................................. 77

9-7-5-1- عمده ترین قابلیت هاونقاط قوت شهر ملایر...................................... 77

8-5-1-بررسی و شناخت شهر................................................................... 78

1-8-5-1-شناخت تاریخچه و چگونگی نامگذاری آن........................................ 78

2-8-5-1-علل پیدایش شهر و چگونگی شکل گیری آن..................................... 78

3-8-5-1-چگونگی توسعه شهر و روند رشد آن.............................................. 80

4-8-5-1-ویژگی جمعیتی........................................................................ 81

5-8-5-1-وضعیت گردشگری................................................................... 81

1-5-8-5-1-مفهوم گردشگری.................................................................. 81

2-5-8-5-1-مهمترین جاذبه های توریستی شهر ملایر...................................... 83

6-8-5-1-وضع کمی و کیفی کاربری فرهنگی............................................... 86

7-8-5-1-خصوصیات شهری و معماری...................................................... 87

1-7-8-5-1-بافت شهری......................................................................... 88

8-8-5-1-معماری ملایر......................................................................... 90

9-5-1-ویژگی معماری مناطق سرد.............................................................92

1-9-5-1-توصیه های طراحی...................................................................93

2-9-5-1-جهت گیری بنا.........................................................................94

3-9-5-1-رنگ نما................................................................................94

4-9-5-1-ارتفاع ساختمان........................................................................95

منابع.................................................................................................95

 

 

بخش دوم

فصل اول

2-1 مقدمه ......................................................................................................98

2-2تاریخچه توسعه پایدار ....................................................................................98

2-2-2دانش اکولوژي ......................................................................................99

 2-2-1تعریف اکولوژي ...................................................................................99

2- 3توسعه پایدار و شاخص هاي آن .....................................................................99

2-3-1مفهوم توسعه پایدار .................................................................................99

2-3-2معنی لغوي .........................................................................................99

2-3-3تعریف توسعه پایدار...............................................................................100

2-3-4پایداري در معماري...............................................................................100

2-3-5اصول توسعه پایدار  .............................................................................101

2-4معماري پایدار .......................................................................................102

2-4-1اصول معماري پایدار ............................................................................103

2- 4-2معماري اکولوژیک یا معماري ارگانیک .....................................................103

2- 4-3معماري اکو- تک ...............................................................................103

2- 4- 4معماري بومی ( زیست بوم گرایی) ...........................................................104

2- 4- 5معماري هوشمند ...............................................................................104

2- 4- 6انرژیهاي پاك...................................................................................104

2- 4-7انرژیهاي تجدید پذیر............................................................................104

2-4- 8انرژیهاي تجدید ناپذیر..........................................................................104

2- 5دستورالعمل هاي معماري در ارتباط با استفاده از انرژیهاي پاك ............................105

2- 5-1سیستمهاي خورشیدي فعال.....................................................................105

2-5-1-1  سیستم گرمایش و آب گرم مصرفی ساختمان............................................105

2-5-1-2 سیستم ترکیبی................................................................................105

2-5-1-3تامین سرمایش توسط انرژي خورشیدي...................................................105

2-5-1-4سیستم هاي فتوولتاییک .....................................................................106

2-5-1-5برج نیرو ....................................................................................106

2-5-1-6  سیستم گرمایشی کفی با استفاده از انرژیهاي نو........................................106

2-5-1-7سیستم خورشید آبی سقفی ..................................................................106

2-5-1-8 سیستم روشنایی طبیعی ....................................................................106

2-5-1-9سیستم هاي کنترلی هوشمند در ساختمان..................................................107

2-6انواع سیستمهاي خورشیدي غیر فعال ..........................................................107

2-6-1شیوه هاي دریافت مستقیم......................................................................107

2-6-2شیوه هاي دریافت غیر مستقیم................................................................107

2-6-2-1دیوار ترومپ...............................................................................107

2-6-2-2دیوار آب جذب و انباشت..................................................................107

2-6-2-3بامهاي حوضچه اي........................................................................107

2-6-2-4گلخانه ......................................................................................108

2-6-2-5ایجاد سایه...................................................................................108

2-6-2-6پوسته حرارتی..............................................................................108

2-7شکل و نحوه قرارگیري ساختمان به منظور کاهش تلاطم باد در زمستان.................108

2-7-1افزایش بهره وري درمصرف انرژي ازطریق تهویه طبیعی ...........................109

2-7-2محل قرارگیري در سایت ...................................................................109

2-7-3عملکرد........................................................................................109

2-7-4 مقیاس.........................................................................................109

2-7-5انعطاف پذیري................................................................................109

2-7-6آب ............................................................................................110

2-7-7گیاهان .......................................................................................110

2-7-8 حفاظ زمینی................................................................................110

2-7-9نتیجه گیري..................................................................................110

2-8زمینه گرایی اولین گام در توسعه پایدار .....................................................111

2-8-1مقدمه ........................................................................................111

2-8-2 زمینه گرایی - دیدگاه موضوعی ........................................................112

2-8-3 زمینه کالبدي...............................................................................112

2-8-4 زمینه تاریخی ..............................................................................113

2-8-5 زمینه اجتماعی و فرهنگی.................................................................113

2-9 توسعه پایدار...................................................................................114

2-9-1 توسعه پایدار شهري- دیدگاه موضعی....................................................114

2-9-2توسعه محلات درون شهري به عنوان زمینه موضعی ................................115

2-9-3 توسعه پایدار محله اي.....................................................................115

2-10 اهداف زمینه گرا در ایجاد محله پایدار ..................................................118

2-11 معماري اکوتک از تئوري تا عمل ......................................................119

2-11-1هاي تک: زمینه پیدایش اکو تک .....................................................119

2-11-2معماري اکوتک .........................................................................121

2-11-3معماري اکوتک و تکنولوژي پیشرفته ...............................................123

2-11-4 اکوتک و رابطه آن با طبیعت الهام بخش ...........................................124

2-12معماري و مسائل جهانی زیست محیطی ....................................................125

2-12-1 از حفاظت تا سازگاري با طبیعت.........................................................126

2-13اهداف معماري اکوتک ........................................................................127

2-14معرفی یک بناي سبک اکوتک ..............................................................128

2-15  معماري اکوتک،  همزیستی تکنولوژي، محیط و انسان ...............................134

2-15-1مقدمه .......................................................................................134

2-15-2  معماري اکوتک .........................................................................135

2-15-3 تاریخچه ...................................................................................135

2-15-4 اصول و مبانی معماري اکوتک ........................................................136

2-15-5 ویژگیهاي بناهاي ساخته شده به سبک اکوتک .......................................136

2-15-6  نمونه هاي موردي .....................................................................137

2-15-6-1گنبد رایشتاك ) گنبد پارلمان آلمان(، اثر نورمن فاستر............................137

2-15-6-2مجموعه فرهنگی ژان ماري تجیبائو - نیوکالدونیاي فرانسه ....................139

2-15-7 نتیجه .....................................................................................145

2-16انواع منظرسازی ...........................................................................146

-2-16-1الگوی فرانسوی ………………………………….………………146

-2-16-2الگوی انگلیسی .........................................................................146

2-17جهان و تلاش مصرانه برای خلق معماری پایدار ..................................... 147

2-17-1توسعه گالری ملی لندن، سال 1984..................................................148

2-17-2مرکز بزرگ کنفرانس شهر توکیو .................................................... 148

منابع و مآخذ ........................................................................................150

فصل دوم

1-2-2- دلایل انتخاب سایت ......................................................................151

2-2-2-مشخصات عمومی سایت ................................................................151

فصل سوم

2-3مقدمه............................................................................................. 160

2- 4 روند طراحی ...................................................................................160

2-4-1یکدست کردن طرح ..........................................................................160

2-4-2جزئیات ........................................................................................161

2- 4-3نمونه ی یک روند طراحی .................................................................161

2- 4- 4ارتباط در روند طراحی ....................................................................161

2-5 ایده (کانسپت) ...................................................................................161

2-5-1 پیدایش ایده ...................................................................................162

2-5-2ارتباط ایده با کلام و نوشتار ................................................................162

2-5-3 گزینش ایده...................................................................................162

2-5-4 ایجاد فضاهای ذهنی بر اساس ایده.........................................................162

2-5-5 ایده های شکل دهنده ........................................................................162

2-5-6 فرایند اکتشاف................................................................................162

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


فصل دوم

1-2-2-دلایل انتخاب سایت...........................................................................................................146

2-2-2-مشخصات عمومی سایت...................................................................................................146

فصل سوم

1-3-2-مقدمه...........................................................................................................................................................159

2-3-2-روند طراحي:...............................................................................................................................................160

3-3-2-اهداف طراحي:............................................................................................................................................161

4-3-2-تركيب عملكرد هاي اصلي:......................................................................................................................161

5-3-2-فرايند طراحي..............................................................................................................................................162

1-5-3-2-روند طراحي سايت...............................................................................................................................163

2-5-3-2-روند طراحي پروژه................................................................................................................................164

6-3-2-اسکیسهای اولیه و روند طراحی..............................................................................................................165

1-16-3-2- اسکیس(ماکت) شماره1.................................................................................................................165

2-6-3-2-اسکیس شماره 2..................................................................................................................................165

3-6-3-2-اسکیس شماره 3..................................................................................................................................166

4-6-3-2-اسکیس شماره 4..................................................................................................................................167

7-3-2-طرح اصلی...................................................................................................................................................167

1-7-3-2-پلان های پایانه مسافربری.................................................................................................................167

فصل چهارم

2-4سازه  ......................................................................................................................................................................180

2-4-1(دال).................................................................................................................................................................180

2-4-1درز انبساط :....................................................................................................................................................181

2-4-2سقف کاذب : .................................................................................................................................................181

2-4-3عایق کاری :...................................................................................................................................................182

2-4-4سيستم پيشنهادي براي ديوارهاي ساختمان:.........................................................................................183

2-4-4-1دیوار و سقف پيش ساخته ...................................................................................................................183.

2-4-4-2استانداردهای رعایت شده در این نوع پانل ......................................................................................184

2-4-4-3خصوصیات این نوع پانل.........................................................................................................................184

7-4-2تأسیسات گرمایی ، تعویض هوا و تهویه مطبوع در فضاها.....................................................................188

1-7-4-2سيستم پيشهنادي گرمايش كفي براي طرح....................................................................................189

1-1-7-4-2فوايد استفاده از سيستم گرمايش كفي.......................................................................................189

8-4-2سیستم فاضلاب .............................................................................................................................................193

9-4-2تأسیسات الکتریکی ..........................................................................................................................................194

10-4-2سیستم روشنایی .............................................................................................................................................194

11-4-2اطفاء و اعلام حریق ..................................................................................................................................195

 
 


 


 


 فهرست مطالب:
                     مقدمه....................................................................................................................................................1

                     چکیده...................................................................................................................................................3
فصل اول:         شناخت انگور........................................................................................................................................4                            تاریخچه انگوردرایران........................................................................................................................5

                     تاریخچه انگوردرجهان.......................................................................................................................8.

فصل دوم:         شناخت انگور......................................................................................................................................10

                     فیزیولوژی رشد و نمو انگور.............................................................................................................11

                     مشخصات انواع انگور.......................................................................................................................12.

                     طریقه کاشت و برداشت انگور........................................................................................................13                                             

                     شرایط آب و هوایی مناسب انگور :.................:.............................................................................15

                     مراحل پرورش انگور........................................................................................................................17.    

                    جنس ها وگونه های انگور..............................................................................................................22

                     مشکلات و ناهنجاری های انگور..................................................................................................25

                     آفات و بیماریهای مو.................................................................................................................26....

                     ازدیادمو36…....………………………………………………………..

                     هرس...................................................................................................................................................24                                                                                                                 

                     کاشت انگور......................................................................................................................................41..

                     گلخانه...............................................................................................................................................45..

                     اهداف كشت گلخانه ای................................................................................................................47..

                     معایب كشت گلخانه ای ..............................................................................................................48..

فصل سوم:         مبانی نظری50…………………………………………………………

                      انگور در قرآن وسخن بزرگان ..................................................................................................53.

                      انگور حبّه های شفا بخش .......................................................................................................54.

 

 

 

 

   فصل چهارم     ویژگی های استان همدان وشهرستان ملایر..........................................................................56

                       پيش درآمد....................................................................................................................................57                   

                      نگاهي به جغرافياي طبيعي استان..........................................................................................57.

                      مَلایـِر.............................................................................................................................................58.

                      نام‌شناسی.......................................................................................................................................95

                      پیدایش شهر کنونی ملایر.......................................................................................................60..

                      مناطق جدا شده از ملایر..........................................................................................................61.                          

                      تاریخ ملایر...................................................................................................................................61.   

                      جمعیت.........................................................................................................................................62

                       آداب و رسوم سنتی گذشته در زندگی مردم ملایر............................................................62

                      فرهنگ..........................................................................................................................................62

                      زبان و گویش...............................................................................................................................62

                      صنایع دستی..............................................................................................................................63.

                      کشاورزی و دامپروری...............................................................................................................64

                      جاذبه‌ها.......................................................................................................................................65.

فصل پنجم:        اقلیم..........................................................................................................................................71..

                      ناهمواري ها.............................................................................................................................72..

                      مشخصات جغرافيايي:............................................................................................................72..

                      آب و هوای ملایر.....................................................................................................................72..

                      وزش باد . ملایر......................................................................................................................73..

                      تابش آفتاب.............................................................................................................................74..

                      پوشش گیاهی.........................................................................................................................75

                      منابع آب استان همدان.......................................................................................................75

                      راهکار هایی در طراحی اقلیمی.........................................................................................75

                      اولویت بندی در اهداف عمده طراحی اقلیمی................................................................76.

                      ویژگی های معماری در مناطق سرد.............................................................................76..

                      تهویه مورد نیازدراقلیم سردوکوهستان..........................................................................78

                     کاهش تاثیر باد در اتلاف حرارت ساختمان ................................................................79..

                      شناخت سایت پروژه.............................................................................................................81

                    جداره ها ودیوارها 81………………………………………………...

                    عناصر برجسته وتاثیر گذار در اطراف سایت....................................................................81.

                     دسترسی ها وراه های اصلی و فرعی...............................................................................82..

                     شریان های ارتباطی سایت به خیابان های اصلی و بافت اطراف...............................84.

                     دید و منظر...........................................................................................................................85.

فصل ششم        تاسیسات وسازه...................................................................................................................86.           

                     گرمایش، سرمایش و تهویه در ساختمان.......................................................................87.

                      گرمایش و سرمایش در ساختمان..................................................................................87.

                      تهویه در ساختمان.............................................................................................................88.

                      تاسیسات و تجهیزات الکتریکی......................................................................................88.

                      سیستم داخلی مرکز.........................................................................................................89.

                      سیستم پیام رسانی............................................................................................................89.

                      سیستم آتش نشانی..........................................................................................................89..

                      روشنایی..............................................................................................................................90

                      سازه..................................................................................................................................90..

                     پوسته های زین اسبی.....................................................................................................91

   فصل هفتم:     ابعادواستانداردهای مجموعه برنامه فیزیکی...............................................................92

                      اجزای اصلی مجموعه .....................................................................................................93

                      ساختمان اداری................................................................................................................93

                      آمفی تئاتر.........................................................................................................................101

                      کافی شاپ........................................................................................................................103

                      پارکینگ رو باز................................................................................................................109

                      برنامه فیزیکی..................................................................................................................114

فصل هشتم :      معرفی نمونه ها..............................................................................................................123

 

 
پروژه معماری رساله آماده معماری مطالعات معماری رساله طرح نهایی معماری پایان نامه معماری دانلود رساله دانلود مطالعات معماری دانلود طرح نهایی دانلود پایان نامه پروژه معماری طرح نهایی معماری پایان نامه معماری مطالعات معماری رساله معماری معماری رساله آماده معماری ، مطالعات آماده معماری مطالعات و رساله و طرح نهایی پروژه پایان نامه معماری عمران نقشه ها ، شیت های اتوکد و شیت دانلود نقشه ، دانلود پلان آماده پروژه معماری طرح نهایی معماری پایان نامه معماری مطالعات معماری رساله معماری دانلود رساله دانلود مطالعات معماری دانلود طرح نهایی دانلود پایان نامه معماری پروژه معماری طرح نهایی معماری طرح نهایی معماری پایان نامه معماری مطالعات معماری رساله معماری دانلود رساله دانلود مطالعات معماری دانلود طرح مرمت ابنیه معماری پروژه مدیریت تشکیلات کارگاهی پروژه روستا تاسیسات مکانیکی و برقی مبانی نظری انسان طبیعت معماری تنظیم شرایط محیطی درك بيان مبانی نظری معماری معماری اسلامی معماری معاصر معماری جهان مبانی نظری انسان طبیعت معماری  معماری اسلامی و معاصر سبک ها در معماری معماری اسلامی و معاصر معماران فرایند روش طراحی عناصر و جزئیات کارآموزی معماری و عمران درس طراحي فني کار برد کامپیوتر  پروژه کاراموزی طرح 1 و طرح 2 و طرح 3 و طرح 4 طرح 5 پروژه متره و برآورد مطالعات بیمارستان شناخت مواد طراحی شهری پروژه عمران بارگذاري بتن  متره و براوورد  آمار و احتمالات آزمايش مكانيك خاك آز فيزيك کارآموزی روستا یک روستا  دو معماری پروژه روستانهایی دانلود پایان نامه معماری
http://ahjam3.blogfa.com/
http://memaryomran.blogfa.com/
http://mehraz007.blogfa.com/

 

رساله آماده معماری ، مطالعات آماده معماری 09357713300

بروز شده در سایت :        http://09357713300.blogfa.com/

لیست به روز شده در سایت 09357713300.blogfa.com

پروژه ایمیل می شود و هزینه کارت به کارت به شماره

6037991439270848      بانک ملی

 

   6221061035827551  بانک پلرسیان

فهرست رساله ؛ جهت دریافت فهرست رساله و مقایسه آن با سایر رساله ها با 09357713300 هماهنگی فرمائید .
پروژه معماری طرح نهایی معماری پایان نامه معماری مطالعات معماری رساله معماری
دانلود رساله دانلود مطالعات معماری دانلود طرح نهایی دانلود پایان نامه معماری
هزینه کارت به کارت و پروژه ها ایمیل می شود .

  6221061035827551       بانک پارسیان
6037991439270848      بانک ملی

بنام صابر

دانلود رساله دانلود مطالعات معماری دانلود طرح نهایی دانلود پایان نامه معماری

فصل های رساله ها شامل مبانی نظری طراحی ، تعاریف و مفاهیم ، استانداردهای طراحی ، اصول و ضوابط طراحی ، دیاگرام ارتباطی ، سرانه طراحی ، نمونه های مشابه ، شناخت بستر طرح ، آنالیز سایت ( تحلیل سایت ) و روند طراحی می باشد .

انجام رساله معماری مطالعات رساله با موضوعات خاص در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مطابق با آئین نگارش دانشگاه تهیه می شود . جهت مشاهده حضوری نمونه کارهای انجام شده با 09357713300 هماهنگی فرمائید .

 

طرح نهایی و پایان نامه معماری

  تمامی موضوعاتی معماری برای طرح هست .

پروژه تمام درسهای معماری و عمران

مرمت ابنیه معماری

پروژه مدیریت تشکیلات کارگاهی

پروژه روستا  2  معماری

پروژه روستا  1  معماری

پروژه طراحی تولید صنعتی

تحلیل فضای شهری

تاسیسات مکانیکی و برقی

انسان طبیعت معماری

تنظیم شرایط محیطی

انرژی های نو(زمین گرمایی) 30

اقلیم معماری اقلیم جنوب

مبانی نظری معماری

معماری اسلامی

معماری معاصر

معماری جهان

معماران

فرایند روش طراحی

عناصرجزئیات

درس طراحي فني پروژه کاراموزی

طرح 1 و طرح 2 و طرح 3 و طرح 4 طرح 5

پروژه متره و برآورد مطالعات بیمارستان

شناخت مواد طراحی شهری

 

1200 کتاب معماری

پروژه پایان نامه معماری و رشته های دیگر

در صورت تمایل با شماره

( 09357713300 ) 

تماس حاصل فرمائید .

رساله آتش نشانی
رساله اداری تفریحی
رساله بیمارستان
رساله خانه موسیقی
رساله اداری
رساله پارک علمی تحقیقاتی
رساله خانه سالمندان
رساله ساختمان اداری
رساله خانه سینما
رساله شهرداری
رساله دانشکده معماری
رساله درمانگاه
رساله مترو
رساله فرودگاه
رساله توقفگاه بین راهی
رساله موزه جنگ
رساله مدرسه
رساله پارک
رساله مجموعه فرهنگی
رساله مجتمع بین راهی
رساله کتابخانه
رساله نمایشگاه
رساله استادیوم
رساله اداری آتش نشانی
رساله مجموعه تفریحی- ترمینال مسافربری
رساله مجموعه توریستی – تفریحی
رساله موزه کودک
رساله مجموعه گردشگری
رساله مجموعه اداری پایدار
رساله پارکینگ طبقاتی
رساله ایستگاه قطار
رساله مرکز هنرهای بصری
رساله مجموعه ترمینال مسافربری
رساله مرکز تحقیقات
رساله دهکده ورزش
رساله مرکز علمی پژوهشی
رساله آتش نشانی
رساله موزه آب
رساله موزه معماری
رساله باغ کودک
رساله اقامتگاه بین راهی
رساله راه آهن
رساله مرکز آبدرمانی
رساله نور در معماری
رساله مجموعه اداری
رساله ورزشگاه
رساله اداری اداری
رساله هتل سنتی اقلیمی کیش
رساله پایانه مسافربری
رساله ایستگاه راه آهن
رساله مجموعه فرهنگی ، آموزشی ، تفریحی
رساله دانشکده معماری و شهرسازی
رساله مجموعه ترمینال مسافربری تفریحی
رساله پناهگاه
رساله مرکز بهداشتی و درمانی
رساله مرکز همایش ها
رساله خانه فرهنگ
پایان نامه برج اداری
مطالعات برج اداری-
انجام پایان نامه معماری

09357713300

رساله مطالعات نحوم رصدخانه دادگستری شهرکتاب موزه فرهنگسرا فرهنگی بیمارستان سفارت فرودگاه موسیقی مدرسه ويلا ورزشگاه مهد کودک مهمانسرا موزه موزه باغ كودك موزه فرش موسیقی نقشه شهرها نمازخانه نمايشگاه هتل فرهنگي فرودگاه كتابخانه كتابخانه مترو مدرسه معماری مدرسه معماری مسجد مسکونی سر در سفارت سينما شهر کتاب شهر کتاب شهرداي شیت بندی صنایع دستی طراحي فني فرهنگسرا سایت لنداسکیپ سالمندان معلول زندان روش تحقیق رصدخانه رستوران راه اهن دهکده ورزش های زمستانی و آبی توريستی تیاتر خانه رقص خانه شعر و ادب خانه فرهنگ خانه هنر خوابگاه دانشكده درمانگاه دهکده آرامش تكنولوژي تجاری تالار پلان خانه‌ي هنرمندان پل پایانه تونل پارکینگ پارك بیمارستان آبدرمانی اجرائي اداري ایستگاه بازارچه باغ بانک بلوک دتایل بلوک اتوکد ابجکت های تری دی مکس اتوکد وی ری مبلمان اتوکد و رساله دادگستری مطالعات دادگستری طرح معماری دادگستری نقشه پلان دادگستری رساله دادگستری مطالعات مركز بستري ترک اعتیادکمپ معتادان موزه  جنگ و شهداأء  دريايي داداگستری تونل  اقامتگاهها کوهستانی آسایشگاه پارک آبی.  شهرداری  موزه مردم شناسی آسایشگاه اقامتگاهها کوهستانی  آکادمی معماری پارکبنگ تالار شهر و شوراي شهر  ترک اعتیاد  تونل  فهرست کتابخانه شهرداری دريايي درمانگاه دانشکده منابع طبیعی دانشکده  داداگستری خانه جوان تیمارستان کتابخانه عمومی مجتمع تفریحی توریستیی مجموعه آموزشی- فرهنگي- تفریحی مجموعه ورزشي تفريحي بانوان مركز بستري ترک اعتیادکمپ معتادان موزه جنگ و شهداأء موزه سکه موزه مردم شناسی مونوریل هتل مطالعات تالار شهر قم تعریف جهانگردی رساله رساله مطالعات رساله نحوم رساله رصدخانه رساله دادگستری رساله شهرکتاب رساله موزه رساله فرهنگسرا رساله فرهنگی رساله بیمارستان رساله سفارت رساله فرودگاه رساله موسیقی رساله مدرسه رساله ويلا رساله ورزشگاه رساله مهد رساله کودک رساله مهمانسرا رساله موزه رساله موزه رساله باغ رساله كودك رساله موزه رساله فرش رساله موسیقی رساله نقشه رساله شهرها رساله نمازخانه رساله نمايشگاه رساله هتل رساله فرهنگي رساله فرودگاه رساله كتابخانه رساله كتابخانه رساله مترو رساله مدرسه رساله معماری رساله مدرسه رساله معماری رساله مسجد رساله مسکونی رساله سر رساله در رساله سفارت رساله سينما رساله شهر رساله کتاب رساله شهر رساله کتاب رساله شهرداي رساله شیت رساله بندی رساله صنایع رساله دستی رساله طراحي رساله فني رساله فرهنگسرا رساله سایت رساله لنداسکیپ رساله سالمندان رساله معلول رساله زندان رساله روش رساله تحقیق رساله رصدخانه رساله رستوران رساله راه رساله اهن رساله دهکده رساله ورزش رساله های رساله زمستانی رساله و رساله آبی رساله توريستی رساله تیاتر رساله خانه رساله رقص رساله خانه رساله شعر رساله و رساله ادب رساله خانه رساله فرهنگ رساله خانه رساله هنر رساله خوابگاه رساله دانشكده رساله درمانگاه رساله دهکده رساله آرامش رساله تكنولوژي رساله تجاری رساله تالار رساله پلان رساله خانه‌ي رساله هنرمندان رساله پل رساله پایانه رساله تونل رساله پارکینگ رساله پارك رساله بیمارستان رساله آبدرمانی رساله اجرائي رساله اداري رساله ایستگاه رساله بازارچه رساله باغ رساله بانک رساله بلوک رساله دتایل رساله بلوک رساله اتوکد رساله ابجکت رساله های رساله تری رساله دی رساله مکس رساله اتوکد رساله وی رساله ری رساله مبلمان رساله اتوکد رساله و رساله رساله رساله دادگستری رساله مطالعات رساله دادگستری رساله طرح رساله معماری رساله دادگستری رساله نقشه رساله پلان رساله دادگستری رساله رساله رساله دادگستری رساله مطالعات رساله مركز رساله بستري رساله ترک رساله اعتیادکمپ رساله معتادان رساله موزه رساله  رساله جنگ رساله و رساله شهداأء رساله  رساله دريايي رساله داداگستری رساله تونل رساله  رساله اقامتگاهها رساله کوهستانی رساله آسایشگاه رساله پارک رساله آبی. رساله  رساله شهرداری رساله  رساله موزه رساله مردم رساله شناسی


 
[ ۹۲/۰۵/۱۸ ] [ 12 ] [ مطالعات رساله پروژه پایان نامه طرح معمار ]

.: Weblog Themes By Iran Skin :.


پروژه ها و طرح های نهایی و مطالعات و رساله ها فقط جهت کمک
میباشد در تکمیل پروژهای شما.
پروژه پایان نامه معماری عمران و رشته های دیگر
در صورت تمایل با شماره
09357713300
تماس حاصل فرمائید .
لیست پروژه ها در ادامه مطالب
http://09357713300.blogfa.com/مطالعات و رساله و طرح نهایی با تری دی مکس و سایت و شیت بندی کامل
پروژه ایمیل می شود و هزینه کارت به کارت به شماره
6221061035827551
بنام محمدی قيمت ها هم متفاوت ميباشد در صورت تمایل لطفا تماس بگیرید .
09357713300


مطالعات و رساله و طرح نهایی با تری دی مکس و سایت و شیت بندی کامل
پروژه ایمیل می شود و هزینه کارت به کارت به شماره
قيمت ها هم متفاوت ميباشد در صورت تمایل لطفا تماس بگیرید .


> -------- <
> -------- <
> -------- <
> -------- <
> -------- <
> -------- <
> -------- <
> -------- <
> -------- <
> -------- <
> -------- <
> -------- <
> -------- <
> -------- <
> -------- <
> -------- <
> -------- <
> -------- <مطالعات و رساله و طرح نهایی با تری دی مکس و سایت و شیت بندی کامل
پروژه ایمیل می شود و هزینه کارت به کارت به شماره
0102065316003 شماره واریز از بانک
6037991022911261 شماره کارت به کارت
قيمت ها هم متفاوت ميباشد در صورت تمایل لطفا تماس بگیرید .

09357713300
ARCHITECTURAL